2023 m. gruodžio 2 d.

 

Ar mes kvailesni už britus?

Paskelbta: 2011-11-20 07:25 Autorius: ekspertai.eu
Matyt, Lietuvoje mažai kas žino apie 1938 m. liepos mėn Prancūzijos kurortiniame miestelyje Eviane vykusią tarptautinę konferenciją dėl pagalbos 600 tūkst. persekiojamų žydų nacių Vokietijoje, Austrijoje ir Čekoslovakijoje. JAV prezidento F.D. Ruzvelto iniciatyva, atvyko 32 šalių delegacijos, daug žurnalistų, žydų organizacijų atstovai.JAV delegacijos vadovas M. K. Teiloras  pareiškė, kad JAV jau priėmė 27370 žmonių ir nekeis savo imigracinės politikos, bei  nesitiki to iš kitų, nes nė viena šalis neturi patirti sunkumų, sukeliamų dėl imigracijos. Tik Dominikos Respublika pasiūlė priimti 100 tūkst. žydų, bet po konsultacijų su amerikiečiais, savo pasiūlymą atsiėmė. Nacių persekiojami žydai  pirmiausia tikėjosi pagalbos iš JAV. Ruzveltą laikė demokratu, bet jis ruošėsi artėjantiems  rinkimams trečiajai kadencijai ir nenorėjo rizikuoti, žinodamas antisemitines nuotaikas savo šalyje. Britų delegacijos vadovas lordas Vintertonas, nė žodžiu neužsiminė apie galimybę priimti žydus į jų istorinę tėvynę - Palestiną. Juk ten Sueco kanalas - kelias į Indiją ir kitas kolonijas, Jiems nebuvo reikalingi žydai, nes arabais buvo lengviau manipuliuoti. Atėjus Hitleriui į valdžia britai praktiškai "užšaldė" savo įstatymais numatytą 75 tūkst. imigrantų kvotą 5 metų laikotarpyje, kuo galėtų pasinaudoti nacių persekiotieji. Kai kurių Europos šalių atstovai tvirtino, kad ir taip nemažai pagelbėjo žydams. Didelės viltys sietos su Kanada, Australija, Brazilija ir kitomis, turinčiomis daug neapgyvendintų plotų, šalimis. Kai kurie kuluaruose atvirai prisipažindavo nenorintys Europos "žmogiškųjų atmatų". Žydų atstovui Ch. Veicmanui nebuvo leista pasisakyti. Konferencija apsiribojo tuščiomis rezoliucijomis, bergždžiomis derybomis su nacių vyriausybe, kad žydai emigruodami galėtų išsivežti nors dalį turto. Priimtas tarptautinis nutarimas dėl galimybės pabėgeliams kirsti sienas be pasų. Būtų juokinga, jei nebūtų graudu. Į Berlyną išsiųsta telegrama, kurioje be kita ko sakoma: nė viena iš 32 šalių neginčija "vokiečių vyriausybės teisinių priemonių savo kai kurių piliečių atžvilgiu", o jau sekančią dieną "Danciger forposten" rašė: "Mes matome, kad žydų gailima tik tiek, kiek tai padeda piktybiškai propagandai prieš Vokietiją...Štai kodėl ši konferencija pateisina vokišką politiką prieš žydus". Aiškiau apie Eviano konferenciją ir nepasakysi. Dėsninga, kad po to sekė Krištolinės nakties pogromai, vėliau lageriai, dar vėliau ir dujų kameros. Sutinku, kad žydai - išrinktoji tauta. Dievas ją išrinko iš kitų tautų išbandymui, kiek tauta gali ištverti melo, neapykantos, pažeminimų, persekiojimų ir smurto.  Dar 386 m. Jonas Auksaburnis aštuoniuose pamoksluose aršiai puolė žydus tikindamas, kad jie "niekuo ne geresni už kiaules ar ožius". 638m. Visuotinis Bažnyčios susirinkimas Tolede įsakė pakrikštyti visus Ispanijos žydus. 1313 m., vadovaujant Sevilijos arkivyskupui Martnezui, išžudyta 4 tūkst. žydų, o 25 tūkst. parduoti į vergiją. Prancūzija  1182-1394 ištrėmė žydus iš savo šalies. Ispanijos ir Portugalijos valdovai tai padarė šimtmečiu vėliau. Prasidėjus Kryžiaus  žygiams, padažnėdavo žydų pogromai, didžiojo maro metais kunigams neilgai teko ieškoti kaltininkų - 1349 m. Strasbūre buvo sudeginti 2 tūkst. žydų. Viduramžiais jie tremti iš atskirų miestų arba uždaryti į getus. Martinas Liuteris, nusivylęs, kad žydai nepriėmė naujai skelbiamą grynos Evangelijos mokymą, 1543 m. parašė "Apie žydus ir jų melus" teigdamas: "Padegti jų sinagogas arba mokyklas, o kas liks nesudegę, užberti ir užkasti žemėmis, kad žmonės per amžius daugiau nematytų nei jų akmenų, nei išdagų. Ir visą tai reikia daryti mūsų Viešpaties ir krikščionybės garbei, kad Dievas matytų, jog mes esame krikščionys ir sąmoningai nepakentėme ir nepritarėme tokiam atviram melui apie Jo Sūnų, keikimui ir šmeižimui Jo ir Jo krikščionių… Taip pat reikia griauti ir jų namus, nes jie juose daro tą patį, ką ir savo mokyklose… Ir atimti iš jų visas maldų knygas ir Talmudus, iš kurių mokoma visų tų stabmeldžių melų, keiksmų ir šmeižimų… Grasinant prarasti gyvybę, uždrausti jiems pas mus mokyti, viešai Dievą garbinti, Jam dėkoti ir melstis." Kai Hitleris ėmėsi ,,galutinai spręsti žydų klausimą” ir pradėjo naikinti visus Europos žydus, katalikų ir reformatų Bažnyčios nepritarė žydų naikinimui, tačiau jo ir nesukliudė. Buvo dvasininkų ir tikinčiųjų, kurie gelbėjo žydus, bet jų vadovai tylėjo. Kai kurie Vokietijos  evangelikų dvasininkai parodė ypatingą uolumą skleisdami neapykantą žydams. Jonas Paulius II 2000 m. lankydamasis Izraelyje, oficialiai pripažino Bažnyčios kaltę, o Benediktas XVI ragina kovoti prieš antisemitizmą. Dar prieš pusę amžiaus nebuvo tokios tautos - palestiniečiai. Palestina - tai geografinis Artimųjų Rytų teritorijos, nuo Viduržemio jūros pakrantės iki abipus Jordano upės, pavadinimas, kildinamas iš filistiečių (hebrajų k. reiškia įsibraunantys) - tai "jūrų tautos"  manoma išeiviai iš Kretos, nesukūrusios valstybės, buvo uostų - gyvenviečių sąjunga. Biblijoje minimos žydų sugyvenimas ir kovos su filisiečiais. Nuo biblijinių laikų ta žemė vadinta Kanaanu, Jėzaus Navino knygoje 1030 m. pr.m.e. randamas pavadinimas Izraelio sūnų žemė. Izraelio klestėjimo laikas, valdant karaliams Sauliui, Dovydui ir Saliamonui, o  pastarajam mirus, šalis skilo į dvi karalystes: šiaurinę- Izraelį ir pietinę - Judėją. Vėliau, išvaryti 586 m.pr.m.e. į Babilono nelaisvę, žydai grįžo apie 520 m.pr.m.e., atstatė Jeruzalės šventyklą, gyvendami savo nepriklausomoje Judėjos karalystėje iki 4 m.e metų, kai Judėja tapo Romos imperijos Judėjos provincija. 135 m.e metais Romos imperatorius Adrianas, numalšinęs Bar Kochbos vadovaujamą sukilimą, liepė šalį vadinti Palestina. Sugriauta Jeruzalės šventykla, daug žydų išžudyta. Nuo tada žydai išsibarstė po pasaulį, o šalis įgavo naują pavadinimą - Palestina. Nors pirmą kartą žemes abipus Jordano Palestina pavadino Herodotas 6 amž. pr.m.e., šis pavadinimas įsitvirtino tik vėlesniais amžiais, kai bizantišką periodą keitė arabų kalifatas (638-1099), kryžiuočių valdymo periodą (1099-1516), Osmanų imperija (1516-1917) ir galop esant Britanijos mandatui (1917-1948). Nors ir mažuma, žydai nuolatos gyveno Palestinoje, o nuo 19 amž. pab. naujakūriai bangomis ypač po eilinių pogromų (Rusijoje, vėliau Lenkijoje ir Vengrijoje ir galiausia nacių Vokietijoje) apsigyvendavo iš vietinių arabų pirktose žemėse. 1920 m. balandžio mėn. San Remo konferencijoje D.Britanija gauna leidimą valdyti Palestiną, ką 1922 m.liepos mėn. patvirtina Tautų Lyga. Daug kam patogu užmiršti, kad teritorija, tuo metu vadinta Palestina, talpino ir žemes, kurias šiuo metu užima Jordanijos karalystė. Dar 1917m. lapkričio 2d. anglų  vyriausybė paskelbė Balfuro deklaraciją,  kurioje buvo pažadas padėti  Palestinoje "sukurti žydų tautai nacionalinį židinį". 1947 m. lapkričio 29 d. SNO priėmė  Palestinos padalinimo planą (Generalinės asamblėjos rezoliucija Nr 181), pagal kurį Palestinoje turi būti sukurtos dvi valstybės - arabų ir žydų. Po II pasaulinio karo žydai sudarė  apie 33% Palestinos gyventojų. Jeruzalė, kurioje gyventojų daugumą sudarė žydai, buvo paskelbta tarptautiniu miestu, valdomu SNO, kad nekiltų konfliktas dėl jo statuso. Žydai planui pritarė, o Arabų valstybių lyga - ne. Trys ketvirtadaliai Palestinos teritorijos skirta arabams, ko pasekoje dar 1946 m. susikūrė  Transjordanijos (tai reiškia už Jordano upės) valstybė, kiek vėliau pasivadinusi Jordanijos karalyste, likusioje dalyje 1948 m. gegužės 14 d. įkurtas Izraelis. Sekančia dieną prasidėjo karas, kai septynios arabų valstybės (Egiptas, Sirija, Libanas, Jordanija, Saudo Arabija, Irakas ir Jemenas) užpuolė naujai susikūrusį "okupantą" Izraelį. Po metus trukusių kovų paskelbtos paliaubos. Jordanija užėmė (okupavo) žemes, kurios dabar vadinamos Vakariniu krantu ir Vakarine Jeruzale, Egiptas užėmė Gazą. 1967 m. po taip vadinamo šešiadienio karo visą anglų mandato žydams skirta (SNO Gen. Asamblėjos patvitinta) teritoriją kontroliuoja Izraelis (likusią 78% mandatinės teritorijos Britanija atidavė arabams). Taigi tie 22 nuošimčiai teisėtos žydų teritorijos, kurios dalį (Vakarų krantą ir Vak. Jeruzalę) Jordanija užgrobė ir laikė 19 metų iki 1967 m., kai Izraelis susigrąžino teisėtai jiems priklausančias žemes, tai jau vadinama okupacija. Vyresni Lietuvos žmonės dar prisimena gebelsinę Sov. Sąjungos propagandą (kuo grubesnis melas, tuo įtikinamesnis) ir nepamirškim Vakarų pragmatiškumo (arabų juodasis auksas) ir , nebūkim naivūs, sumažėjęs, bet nedingęs sujungiantis net priešingas vertybes išpažįstančius - antisemitizmas. Kodėl tarptautinė bendrija nekalba apie 1 mil. žydų pabėgelių (jie tapo Izrarelio piliečiais), kuriuos po Izraelio valstybės įkūrimo išmetė Irakas, Libija, Jemenas, Marokas  ir kitos arabiškos šalys? Tuo tarpu apie 70% palestiniečių gavo Jordanijos piletybę, likę 30% vadinami pabėgeliai. Kas trukdė palestiniečiams per minėtus 19  metų sukūrti Palestinos valstybę? Kodėl Jordanijos karalius Huseinas tą dalį ekstremistinų pabėgelių, vadovaujamų Sov. Sąjungos finansuoto teroristo J. Arafato, nuodijo dujomis, o kai jie persikėlė į Siriją ar Libaną kildavo pjautynės? Ar daugelis Lietuvoje žino, kad  dešimtys tūkstančių nacių lageriuose stebuklingai likusių gyvų žydų dar 3 metus, jau pasibaigus karui, dar  buvo sąjungininkų laikomi tuose pačiuose lageriuose, nes ...  (dažnai, net neturėdami pasirinkimo, be skatiko, vieniši - artimieji išžudyti) norėjo gyventi Palestinoje. Jų neguodė perspektyva grįžti į šalis, kurios juos išdavė ir pardavė arba pakliūti į gulagus Sovietų Sąjungoje. Britų laivynas iki 1948 m. neleido žydų bendruomenių pinigais samdytų laivų su gyvuoju konclagerių kroviniu prisišvartuoti Palestinoje, vėl grąžindavo į lagerius. Pritarčiau izraeliečio minčiai, kad ,,geriau, nekenčiamiems viso pasaulio, turėti stiprų Įzraelį, negu visų mylimą Aušvicą. Žydai gerai žino savo istoriją ir matyt turi pagrindo nepasitikėti pasaulio bendruomene, kur daugiau pragmatizmo negu moralumo. Mums pasisekė, kad Lietuvos karalius Gediminas dar prieš beveik septynis šimtus metų atsikvietė žydus į Lietuvą. Galime didžiuotis, kad visą tą laiką iki antrojo pasaulinio karo (deja, prisidėjome prie dviejų geniotų šizofrenikų sukurstytos beprotybės) Lietuvoje šimtmečius kaimyniškai sugyveno lietuviai su žydais. Negalėjome vieni kitų neįtakoti, netgi kažkiek supanašėti. Tos savybės, dėl kurių žydai yra stiprūs (kūrybiškumas, užsispyrimas ir lankstumas, susiklausymas ir tvirtas nuomonės turėjimas, gili pagarba tradicijai ir novatoriškumas, o svarbiausia - netgi biologine prasme savybė – mokėjimas prisitaikyti) nesvetimos ir mums. Tik, neduok Dieve, matyt per mažai kentėjom, kad trūksta susiklausymo, santalkos ir - svarbiausia - neretai savigarbos. Nuvylė kai kurių gerbiamų  Lietuvoje žmonių, kurių neįtarsi antisemitizmu, nuomonių dėl detalių gausoje, vartojamos  klišės - Izraelis okupantas, ypač pastaruoju laiku, kai Lietuvos atstovas balsavo prieš palestiniečių dalyvavimą UNESCO. Ne žydus aš ginu (jie patys išspręs savo problemas), man rūpi lietuviai, ypač ta dalis tautiečių, kurie išgirdę, kad reikia smaugt, trypt, žudyt žydus ir dviratininkus, nuoširdžiai nusistebi - už ką gi dviratininkus? Kiekviena tauta turi teisę į valstybingumą, taigi ir palestiniečiai. Tik, kad palestinietis tiek pat skiriasi nuo jordaniečio, kaip suvalkietis nuo dzūko. Galu gale, nesvarbu pavadinimas. Laikyti save palestiniečiais yra jų teisė. Apie 1 mil. arabų  gyvena Izraelyje ir yra santykinai lojalūs, kiti teisiškai Izraeliui priklausančioje žemėje turi savivaldą (Vakarų krante ir Gazoje). Praėjus daugiau nei 60-čiai metų, Izraelis, nepaisant nedraugiškų valstybių apsupties, būdamas nuolatinėje karinėje parengtyje, yra demokratiška valstybė, o palestiniečių jau kelios kartos tebegyvena įdėja nustumti žydus į jūrą. Tautas stipriomis daro kultūra ir švietimu ugdomos tautinės ir bendražmogiškos vertybės. Kitas gi tautas vienija neapykanta priešui. Medį iš vaisių pažinsi.  Kaip galima šventvagiškai lyginti  mūsų Sąjūdį, dainuojančią revoliuciją su teroro ideologija persmelkto Palestinos ekstremistinių organizacijų vadų išpažįstamom ir skiepyjamom "vertybėm"? Šiuo straipsneliu norėjau žmonėms priminti, kad ne išsigimėlis su ūsiukais sukvietė ir organizavo Eviano konferenciją, nors ten jis gavo carte blanche iš pasaulio bendruomenės atstovų. Dabar istorija kartojasi, nes manau, kad šiame nepastoviame pasaulyje tėra du pastovūs dalykai: visuotinis netiktrumo jausmas ir antisemitizmas. Patiko apibrėžimas, kad antisemitai yra tie, kurie nekenčia žydų labiau, nei jie to verti. Kai kartą Vinstoną Čerčilį paklausė, kodėl D. Britanijoje nėra antisemitizmo apraiškų, jis atsakė, kad britai nesijaučia kvailesni už žydus. Lietuviai, argi mes kvailesni už britus?
„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras