2023 m. gruodžio 10 d.

 

Ar ryžtingas buvusio kultūros ministro kreipimasis į prokuratūrą turėjo realų pagrindą?

Paskelbta: 2009-10-03 08:37 Autorius: ekspertai.eu

Klausimai nacionalinės programos „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" ir Lietuvos tūkstantmečio programos stebėsenos komisijos pirmininkui, Generalinei prokuratūrai, LR kultūros ministerijai, Vilniaus savivaldybei, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleriui (Visas liberalų kreipimasis į prokuratūrą puslapio apačioje)

Lietuvos vardo minėjimo tūkstantmetis, tai didelė šventė, tačiau dar didesnė atsakomybė prieš savo protėvius, tėvus, vaikus, prieš save ir turistus. Susitelkę, visi kartu mes tikrai įžengsime ir tūkstantis pirmuosius metus. Todėl nebijokime iššūkių ir būkime unikalūs europinės dimensijos plotmėje. Sėkmė tada lydės visus šalies gyventojus bei emigrantus. Šiandien sukanka lygiai aštuoni mėnesiai kai buvęs LR kultūros ministras kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą su konkrečiais įtarimais, jog viešojoje įstaigoje "Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" stambiu mastu plaunami mokesčių mokėtojų pinigai. Todėl šia proga užduodame keletą klausimų atsakingiems pareigūnams, kurie aktualūs visai Lietuvos visuomenei besidominčiai tiek kultūra, tiek kriminalais. Pagarbiai, "ekspertai.eu" KLAUSIMAI: 1. 2008-05-15 raštu Nr. S2-1287 vidaus audito ataskaita pateikta Nacionalinės programos „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" ir Lietuvos tūkstantmečio programos stebėsenos komisijos pirmininkui G. Kirkilui. Kaip susipažinęs su šia vidaus audito ataskaita ją įvertino nacionalinės programos „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" ir Lietuvos tūkstantmečio programos stebėsenos komisijos pirmininkas (pateikite raštiškai) ir kokių priemonių ėmėsi stebėsenos komisija? 2. 2008-06-02 raštu Nr. S1-209 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleris informuotas apie tai, kad 2008-05-28 VEKS pateikė Kultūros ministerijai Rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planą, kuriame pažymi, kad dalis rekomendacijų jau įgyvendintos, o likusios bus įgyvendintos iki 2008 m. pabaigos. a) Kur ir kaip susipažinti su minėtų rekomendacijų priemonių planu ir su visų įgyvendintų ir neįgyvendintų rekomendacijų sąrašu? b) Kur ir kaip susipažinti su konkrečiu paaiškinimu kas padaryta įgyvendinant rekomendacijas? c) Dėl kokių priežasčių rekomendacijos nebuvo įgyvendintos iki 2008 metų gruodžio 31 dienos? 3. J.Jučo kreipimesi rašoma: "Įvertinę aukščiau išdėstytas aplinkybes bei siekdami užtikrinti, kad valstybės biudžeto asignavimai būtų naudojami pagal nustatytą paskirtį bei programoje nustatytus tikslus, kreipiamės į Vilniaus apygardos prokuratūrą prašydami ištirti, ar nurodytuose veiksmuose nėra nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 ir 184 straipsniuose, požymių." Ar per aštuonis mėnesius nuo pranešimo prokuratūrai pavyko išsiaiškinti ar nurodytuose veiksmuose nėra nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 ir 184 straipsniuose, požymių? 4. J.Jučo kreipimesi rašoma: "Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad susipažinus su Vilniaus miesto savivaldybės vidaus audito 2008-04-25 ataskaita, kurioje buvo vertintas interneto svetainei skirtų lėšų panaudojimas, paaiškėjo, kad VEKS, už šias paslaugas apmokėjusi Kultūros ministerijos lėšomis (tai esame patikrinę), teigė, kad 185,7 tūkst. Lt šiai svetainei kurti buvo paimti iš savivaldybės lėšų (2007-02-19 sutartis su UAB „Proto zona"), t.y. VEKS atsiskaitydama už interneto svetainei panaudotas lėšas, galimai tuos pačius dokumentus nurodė ir pateikė abiem ją finansavusiems dalininkams." Ar tikrai pagrįstas J.Jučo įtarimas ar tai tik nieko nepamatuota, visuomenėje sumaištį sukėlusi nuomonė, jog VEKS tuos pačius dokumentus nurodė ir pateikė abiem ją finansavusiems dalininkams, tuo būdu gaudami dvigubus pinigus iš dviejų šaltinių? LIETUVOS RESBUBLIKO BAUDŽIAMASIS KODEKSAS 183 straipsnis. Turto pasisavinimas 1. Tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės atėmimu iki trejų metų. 2. Tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, baudžiamas laisvės atėmimu iki dešimties metų. 3. Tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį nedidelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu. 4. Už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas veikas atsako ir juridiniai asmenys. 5. Už šio straipsnio 1 ir 3 dalyse numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas. 184 straipsnis. Turto iššvaistymas 1. Tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. 2. Tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų. 3. Tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje buvusį nedidelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu. 4. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytos veikos yra nusikalstamos ir tais atvejais, kai jos padarytos dėl neatsargumo. 5. Už šio straipsnio 1 ir 3 dalyse numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas. VISAS LIBERALŲ KREIPIMASIS Į PROKURATŪRĄ: LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA Ramučiui Jancevičiui 2008-07-31 Nr. S2 - 2014 Vilniaus apygardos vyriausiajam prokurorui Rinktinės g. 9, LT-09201 Vilnius DĖL PROJEKTO „VILNIUS - EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ 2009" VIDAUS AUDITO METU NUSTATYTŲ PAŽEIDIMŲ 2006 m. rugsėjo 26 d. Kultūros ministerija ir Vilniaus miesto savivaldybė įsteigė viešąją įstaigą „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009", kurios vienas iš pagrindinių tikslų, numatytų šios įstaigos įstatų 9.1 punkte, buvo parengti programos „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" projektą, kuris tapo vienas iš pagrindinių sudedamųjų Nacionalinės programos „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" projekto dalių. Teisinį šios programos pagrindą sudaro 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas 141/1999/EB, nustatantis Bendrijos veiksmus dėl Europos kultūros sostinės renginių 2005-2019 m. (OL 2004 m, specialusis leidimas, 16 skyrius, 1 tomas, p. 76), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 649/2005/EB (OL 2005 L 117, p. 20), ir 2005 m. lapkričio 14 d. Europos Tarybos sprendimas 2005/815/EB dėl 2009 m. Europos kultūros sostinės. 2007 metais Kultūros ministerįja, remdamasi 2003 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 971 „Dėl Lietuvos Tūkstantmečio programos" 3 priede numatyta 2 priemone „Dalyvavimas Europos sąjungos paramos kultūrai projektuose „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009", vykdydama programą „Tarptautinių ryšių plėtra", numatė priemonę „Vykdyti projekto „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" parengiamuosius darbus". 2007 metais šios priemonės bendra finansuotų projektų suma sudarė 4300 tūkst. litų, 2008 metais šiai priemonei numatyta 21000 tūkst. litų. 2008-02-05 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintu Vidaus audito skyriaus 2008 m. veiklos planu, 2008 m. vasario- gegužės mėn. Kultūros ministerijoje buvo atliktas vidaus auditas „18.01. programos lėšų, 2007 m. skirtų Všį „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009", administravimo ir naudojimo vertinimas". Auditą atliko skyriaus vyriausiosios specialistės J. Radavičienė ir M. Surgailytė. Audito metu nustatyta, kad viešoji įstaiga „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" (toliau - VEKS) pagal keturias dalinio finansavimo sutartis ir vykdydama 2007 m. projektus nesilaikė įsipareigojimų: viešosios įstaigos 1,3 mln. Lt faktinės išlaidos nėra pagrįstos tinkamais ūkines operacijas patvirtinančiais dokumentais; nustatyta neužpajamuoto ir neapskaityto ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto įsigyto 2007 metais; pastebėti pažeidimai vykdant viešuosius pirkimus; dalis lėšų naudota su neleistinai dideliais nukrypimais (didesniais nei 10 proc.) nuo projektų sąmatose prie sutarčių išlaidų straipsniams skirtos sumos (neatitinka sutarčių 3.1. p. reikalavimo); ne pagal sąmatose prie sutarčių nurodytą paskirtį panaudota iš viso 384 tūkst. Lt (pažeistas sutarčių 2.2.2. p.); neįvykdyti kai kurie svarbūs įsipareigojimai taip, kaip jie buvo planuoti teikiant paraiškas; 2008-05-13 vidaus audito ataskaita buvo pateikta VEKS direktorei Elonai Bajorinienei, kuri per 15 d. turėjo priimti sprendimą dėl vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo. 2008-05-15 raštu Nr. S2-1287 vidaus audito ataskaita pateikta Nacionalinės programos „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" ir Lietuvos tūkstantmečio programos stebėsenos komisijos pirmininkui G. Kirkilui. 2008-06-02 raštu Nr. S1-209 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleris informuotas apie tai, kad 2008-05-28 VEKS pateikė Kultūros ministerijai Rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planą, kuriame pažymi, kad dalis rekomendacijų jau įgyvendintos, o likusios bus įgyvendintos iki 2008 m. pabaigos. Už įstaigos veiklos koordinavimą bei programos įgyvendinimą ir kontrolę ministerijoje atsakinga Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Strimaitytė. Įvertinę aukščiau išdėstytas aplinkybes bei siekdami užtikrinti, kad valstybės biudžeto asignavimai būtų naudojami pagal nustatytą paskirtį bei programoje nustatytus tikslus, kreipiamės į Vilniaus apygardos prokuratūrą prašydami ištirti, ar nurodytuose veiksmuose nėra nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 ir 184 straipsniuose, požymių. Atliekant tyrimą prašome atkreipti dėmesį į internetinių svetainių kūrimo sutartis, viešųjų pirkimų vykdymą (paprastai VEKS pasirenka neskelbiamų derybų pirkimo būdą iš vieno galimo projekto vykdytojo), be to, 2007-12-20 pasirašytoje VEKS ir UAB "Baltijos pramogų informacija" jungtinės veiklos sutartyje Dėl laisvalaikio ir turizmo portalo sukūrimo numatyta nacionalinio biudžeto lėšomis įsigytą, turtą (VEKS įnašas 531 takšt, litų) negrąžintinai perduoti privačiam juridiniam asmeniui, t.y. valstybei ir savivaldybei priklausančio turto perleidimas privačiam asmeniui. Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad susipažinus su Vilniaus miesto savivaldybės vidaus audito 2008-04-25 ataskaita, kurioje buvo vertintas interneto svetainei skirtų lėšų panaudojimas, paaiškėjo, kad VEKS, už šias paslaugas apmokėjusi Kultūros ministerijos lėšomis (tai esame patikrinę), teigė, kad 185,7 tūkst. Lt šiai svetainei kurti buvo paimti iš savivaldybės skirtų lėšų (2007-02-19 sutartis su UAB „Proto zona"), t.y. VEKS atsiskaitydama už interneto svetainei panaudotas lėšas, galimai tuos pačius dokumentus nurodė ir pateikė abiem ją finansavusiems dalininkams. 2008-07-01 įvykęs Visuotinis dalininkų susirinkimas nepatvirtino VEKS pateiktos 2007 m. finansinės atskaitomybės, nes ji neteisingai atspindėjo įstaigos finansinę būklę ir veiklos rezultatus. Manome, kad ilgalaikio turto neapskaitymas ir neįtraukimas į metinę finansinę atskaitomybę yra esminė klaida, kuri turi būti taisoma retrospektyviniu, o ne perspektyviniu būdu. „Nacionalinė programa „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" - pirmasis tokio masto projektas šalies įvaizdžiui formuoti. Šis projektas yra strategiškai svarbus ne tik Vilniui ir Lietuvai, bet ir visai Europai. Tai pabrėžė ir šių metų liepos 25 dieną Vilniuje lankęsis Europos kultūros sostinės veiksmų darbo grupės pirmininkas Robertas Skotas (Robert Scott). Projektas „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" teigiamai veikia kultūros ir turizmo plėtrą, stiprina Lietuvos gyventojų pilietinę savimonę ir pasididžiavimą šalies vaidmeniu pasaulinės kultūros kontekste. Prašome jūsų atsižvelgti į šias aplinkybes, kad atliekamo ikiteisminio tyrimo veiksmai įmanomai mažiau įtakotų projekto įgyvendinimo eigą. PRIDEDAMA: audito darbo dokumentų kopijos, 2 segtuvai. Kultūros ministras Jonas Jučas A.Pliaugienė, 219 3406 Daugiau apie liberalų projektus skaitykite čia.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras