2024 m. liepos 23 d.

 

Kas jūs, kunige Svarinskai?..

52
Paskelbta: 2014-02-24 06:54 Autorius: Audrius Makauskas | lzinios.lt

„Ry­žo­mės šiam pa­si­ma­ty­mui, kad pa­mė­gin­tu­me su­pras­ti jus - žmo­gų, apie ku­rį tiek kal­ba Va­šing­to­nas ir Va­ti­ka­nas“, - sa­ko bal­sas už kad­ro. Vė­liau: „Či­ka­go­je nu­spren­dė, o Lie­tu­vo­je at­si­ra­do vyk­dy­to­jų“, „Čia JIEMS jūs la­biau rei­ka­lin­gas, nu­si­pel­nėt per ši­tiek me­tų...“

Bet kei­čia­si lai­kai, kei­čia­si ir žmo­nės. Ma­tyt, to­dėl da­bar mon­sin­jo­ras Al­fon­sas Sva­rins­kas - apie jį kal­ba­ma šio­se so­vie­ti­nio fil­mo ci­ta­to­se - jau ne­be Va­šing­to­no ir Va­ti­ka­no, o Mask­vos dar­bi­nin­kas. Kad ir ne pik­ty­bi­nis, kad ir „suk­lai­din­tas“.

Šios sa­vai­tės pra­džio­je trys da­bar­ti­nio Lie­tu­vos Są­jū­džio va­do­vai - tarp jų ir šios or­ga­ni­za­ci­jos, o kar­tu ir kon­ser­va­to­rių par­ti­jos gar­bės pir­mi­nin­kas prof. Vy­tau­tas Lands­ber­gis – par­eiš­kė, kad „kai ku­rių“ or­ga­ni­za­ci­jos ta­ry­bos na­rių veiks­mai prieš­ta­rau­ja Są­jū­džio ver­ty­bėms, „to­dėl jiems de­rė­tų są­ži­nin­gai pa­si­trauk­ti iš Lie­tu­vos Są­jū­džio, grą­ži­nant na­rio pa­žy­mė­ji­mus”.

Šio nu­ti­ki­mo, kaip ir vi­sų Lie­tu­vos ne­lai­mių, prie­žas­tis, aiš­ku, bu­vo re­fe­ren­du­mas. 12 iš 27 Lie­tu­vos Są­jū­džio ta­ry­bos na­rių - tarp jų ir A.Sva­rins­kas - pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį pa­skel­bė par­eiš­ki­mą, ku­ria­me kons­ta­tuo­ja, kad nors su­rink­ta 300 tūkst. pi­lie­čių par­ašų, vis tiek ban­do­ma su­da­ry­ti kliū­čių re­fe­ren­du­mui reng­ti. Jie taip pat ra­šo, kad re­fe­ren­du­mo sie­kis yra adek­va­ti reak­ci­ja į val­džios abe­jin­gu­mą ra­gi­ni­mams su­kur­ti veiks­min­gą že­mės par­da­vi­mo už­sie­nie­čiams ap­ri­bo­ji­mų sis­te­mą.

Lie­tu­vos Są­jū­džio va­do­vų at­sa­kas at­ėjo grei­tai. Po dvie­jų die­nų jie par­eiš­kė, kad da­lis Są­jū­džio ta­ry­bos na­rių pri­siš­lie­jo prie „so­vie­ti­nes ver­ty­bes“ iš­pa­žįs­tan­čių par­ti­jų ir „klai­di­na pi­lie­čius, siek­da­mi pa­keis­ti tau­tos ir vi­suo­me­nės Va­ka­rų in­teg­ra­ci­jos kryp­tį”, nors Są­jū­džio nuo­sta­ta yra „ei­ti Va­ka­rų ci­vi­li­za­ci­ne de­mo­kra­ti­ne kryp­ti­mi.”

Šis par­eiš­ki­mas, be abe­jo, - tik dar vie­nas pa­sta­ruo­ju me­tu itin ak­ty­vios kon­ser­va­to­rių kam­pa­ni­jos epi­zo­das. Taip ban­do­ma įtvir­tin­ti įsi­ti­ki­ni­mą, kad vi­si de­ši­nių­jų pa­žiū­rų žmo­nės, ku­rie ne­pa­lai­ko Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų po­li­ti­kos, tar­nau­ja Ru­si­jai. Da­bar iš „Są­jū­džio ver­ty­bių“ at­sto­vų gre­tų iš­brauk­ti šie dvy­li­ka. Ta­čiau pa­gal tą pa­čią lo­gi­ką eks­ko­mu­ni­kos nu­si­pel­nė ne tik jie. Iš pa­trio­tų gre­tų eks­ko­mu­ni­kuo­ti ko­ne vi­si gy­vi li­kę Są­jū­džio ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­riai, ku­rie vis daž­niau ke­lia klau­si­mus ne apie tai, ar Lie­tu­va yra Va­ka­rų da­lis, bet apie tai, ko­kia kryp­ti­mi Va­ka­rai, o ypač Eu­ro­pos Są­jun­ga ei­na. Jos nu­si­pel­nė ti­kriau­siai ir ar­ki­vys­ku­pas Si­gi­tas Tam­ke­vi­čius, pers­pė­jan­tis, kad „ES vals­ty­bės na­rės bus ska­ti­na­mos pri­si­tai­ky­ti prie nau­jai ku­ria­mų šei­mos mo­de­lių, joms bus pri­me­ta­ma rep­ro­duk­ci­nių tei­sių in­terp­re­ta­ci­ja”. Nu­si­pel­nė ir to­kie bu­vę re­zis­ten­tai kaip An­ta­nas Ter­lec­kas ar vys­ku­pas Jo­nas Kau­nec­kas, vie­šai užs­to­ję to pa­ties ne­lem­to re­fe­ren­du­mo ini­cia­to­rius.

Jei­gu kon­ser­va­to­riams at­ro­do, jog tau­tos va­lios slo­pi­ni­mas ar už­si­mer­ki­mas prieš mo­ra­li­nių vi­suo­me­nės pa­ma­tų grio­vi­mą to­kiais ak­tais kaip Lu­na­cek at­as­kai­ta, reiš­kia Va­ka­rų ci­vi­li­za­ci­nę de­mo­kra­ti­nę kryp­tį, tai tik ro­do, kad jų Va­ka­rų ci­vi­li­za­ci­nės kryp­ties su­vo­ki­mas yra ma­žų ma­žiau­siai dis­ku­tuo­ti­nas. Jei­gu jau­čia­mės iš ti­krų­jų esą va­ka­rie­čiai, o ne tik per klai­dą į va­ka­rie­čių klu­bą įleis­ti pra­ša­lai­čiai, pa­tys tu­rė­tu­me ir pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę už tai, kaip to­liau Va­ka­rai vys­ty­sis. Ne­bū­ti­na vi­suo­met pul­ti pir­miems vyk­dy­ti tai, ką lie­pia Briu­se­lis, kar­tais ga­li­me ir pa­tys ar su są­jun­gi­nin­kais ki­to­se Va­ka­rų ša­ly­se su­gal­vo­ti ką nors, kas pri­si­dė­tų prie že­my­no ge­ro­vės. Juo­lab kad steng­da­mie­si bū­ti briu­se­liš­kes­ni už Briu­se­lį, jau esa­me ap­si­juo­kę, kai pio­nie­riš­ko uo­lu­mo apim­ti mū­sų Sei­mo na­riai net ne­skai­tę pir­mi bal­sa­vo už Eu­ro­pos Kons­ti­tu­ci­jos pro­jek­tą. Vė­liau ki­tur jis bu­vo at­mes­tas re­fe­ren­du­mais ir nie­ka­da taip ir ne­įsi­ga­lio­jo.

Re­fe­ren­du­mo dėl že­mės klau­si­mas nė­ra pats svar­biau­sias, nuo­mo­nės dėl jo pa­grįs­tai ga­li skir­tis, o jo ren­gė­jai ti­krai ne­pri­va­lo kiek­vie­nam kel­ti sim­pa­ti­jos. Bet rin­kė­jų sim­pa­ti­ją su­nkiai pel­nys ir sa­vi­gar­bos bei pa­gar­bos sa­vo tau­tai sto­ko­jan­tys po­li­ti­kai.

1987 me­tais so­vie­tų su­kur­ta­me pro­pa­gan­di­nia­me fil­me „Kas jūs, ku­ni­ge Sva­rins­kai?..“ „eks­tre­mis­tas“ A.Sva­rins­kas sa­ko apie Rib­ben­tro­po-Mo­lo­to­vo su­si­ta­ri­mą: „Jei­gu ne ši­tie du bai­sūs žmo­nės, mes ne­bū­tu­me nei eks­tre­mis­tai, nei kontr­re­vo­liu­cio­nie­riai, o bū­tu­me kvie­čius au­gi­nę, be­ko­nus par­da­vi­nė­ję ir krep­ši­nį Eu­ro­po­je žai­dę.“

At­ro­do, is­to­ri­ja ap­su­ko ra­tą. A.Sva­rins­kas - ir vėl kontr­re­vo­liu­cio­nie­rius.

Bet prieš pro­pa­gan­di­nio fil­mo kū­rė­jams ar­ti­mu sti­liu­mi kal­ti­nant bu­vu­sius re­zis­ten­tus ir są­jū­di­nin­kus nau­din­gu­mu Mo­lo­to­vo pa­li­kuo­nims de­rė­tų pri­si­min­ti, kad Eu­ro­pa - vis dėl­to ne Rib­ben­tro­po anū­kė. Kad ir ko­kių trū­ku­mų ji tu­rė­tų, jo­je su tau­tų va­lia šiek tiek skai­to­ma­si. Tik svar­bu, kad at­si­ras­tų po­li­ti­kų, ku­rie su­ge­bė­tų už tau­tos va­lią pa­ko­vo­ti ir pa­si­de­rė­ti. Ne­pai­sant vie­no ki­to so­vie­ti­nių pa­žiū­rų eu­ro­ko­mi­sa­ro kal­bų, Eu­ro­pos Są­jun­ga nie­ko iš sa­vo gre­tų ti­krai ne­iš­va­rys tik dėl to, kad jos pi­lie­čiai de­mo­kra­tiš­kai pri­ėmė vie­no­kį ar ki­to­kį spren­di­mą že­mės nuo­sa­vy­bės klau­si­mu – juo­lab kad tą pa­tį klau­si­mą la­bai pa­grįs­tai ke­lia ne tik lie­tu­viai.

Be to, ne­įma­no­ma ne­ma­ty­ti, kas vyks­ta Eu­ro­po­je. Tiek Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel, tiek Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės prem­je­ras Da­vi­das Ca­me­ro­nas la­bai aiš­kiai pa­si­sa­ko už Eu­ro­pos Są­jun­gos su­tar­čių per­žiū­rė­ji­mą. Net Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de­‘as, ku­ris da­bar­ti­nių su­tar­čių iš­lai­ky­mu la­biau­siai su­in­te­re­suo­tas, tie­siog sa­ko, kad jų kei­ti­mas - „ne pri­ori­te­tas“.

Tuo me­tu at­ro­do, kad Lie­tu­vos po­li­ti­kams svar­biais klau­si­mais žmo­nių įti­kin­ti ne­si­se­ka, Eu­ro­po­je pa­ko­vo­ti jie bi­jo, o pa­si­de­rė­ti ne­su­ge­ba. Gal to­dėl va­ka­rykš­čius „Va­šing­to­no ir Va­ti­ka­no tar­nus“ šian­dien jie ban­do pa­vaiz­duo­ti kaip „Mask­vos idio­tus“.Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
52. Letas Palmaitis 52-am
(2014-03-02 07:57:06)
(78.62.221.179) Parašė:

Ačiū kad paskaitėte. Man rodos, kad Džemalis ne vietoje pavartojo žodį "Absoliutas". Turima galvoje prievarta, patiriama nuo "realaus" matomojo pasaulio, kurio "nereali" kilmė iš sukūrimo nesuvokiama, nes matomos sukūrimui prieštaraujančios chaoso (entropijos) jėgos. Tos priešiškos jėgos ir yra Didysis Niekas, gryna galimybė, tampanti kažkuo D-vo nugalima (sutvarkoma). Turėkite galvoje, kad abraominis D-vas nėra Rama, Krišna, Perkūnas, net jei tas Perkūnas liktų vienas, nes natūralioje religijoje dievai pririšti prie gamtos, nuo jos neatskiriami, o gamta yra "matoma realybė". Nors natūralios religijos kartais mini pirmapradį "Tėvą", pastarasis nėra Kūrėjas, bet tėra tik gamtinis gimdytojas, gimdantis pasaulį iš savęs ir į pasaulį išsiliejantis (emanuojantis) formų hierarchija. Užtat abraominis D-vas yra Kūrėjas, užribinė Jėga, kurios neįmanoma nei pamatyti, nei suvokti tol, kol Ji Pati savęs neapreiškia visai "nenatūraliai". Čia ir eina perskyra tarp pagonybės ir abraomizmo. Su gamta neįmanoma sueiti į jokią Sandorą, nes gamta diktuoja savo sąlygas neatsižvelgdama į asmenis. Sandora įmanoma tik tarp asmens ir Asmens, t.y. žmogaus su Asmeniu, Kuris yra D-vas Kūrėjas, galintis iškelti sąlygas ne vien žmogui, bet ir Sau, jei žmogus laisva valia priims Sandorą ir jos laikysis. Nesuvokiantis žmogus mato ne Kūrėją, bet Likimą, prieš kurį bando beviltiškai maištauti. Maištautojui tas Likimas ir yra "Absoliutas", tačiau žmogui kūriniui tą "Absoliutą" nugali Kūrėjas, nes tik Jis išveda Ką iš Nieko. Tokia yra Džemalio mintis. Džemalio klaidomis laikyčiau nepasitikėjimą Apreiškimo eschatologija ir visiškai iškreiptą Mesijo traktuotę net ir pagal islamą, kuriame Mesijas nėra pranašo pasiuntinys, bet Teismo Figūra (šiitams tai Karvedys, tačiau čia jau kita kalba - greičiau folklorinė mitologinė, nes klasikiniai sunitai logiškai suvokia Mesijo vaidmenį maždaug taip, kaip ir krikščionys su judėjais).51. Hm
(2014-03-01 20:46:03)
(89.117.13.240) Parašė:

...ir dar vienas prieštaravimas - D-vas nugalėjo Absoliutą (likimą, karmą)??? Aš to neatmetu, nes negaliu nei patvirtint, nei paneigt, bet iš kur pas Džemalį tas "gudrumas" sužinoti ir dar suvokti tokį dalyką???... Pasiskaitymai nesiskaito...50. Hm
(2014-03-01 16:33:14)
(86.38.235.93) Parašė:

Straipsnis tikrai geras, vertėjo perskaityti. Dėkingas už nuorodą... Ar šis straipsnis išmintingas, ar tik gudrus - sunku iš karto pasakyti. Labai sudomino antroji straipsnio dalis - apie pasaulinę tvarką ir žmonijos išlikimą. Džemalis duoda žmonijai dar 400-600 metų, o pagal Indų filosofą Šri Aurobindą, žmonijai beliko jau tik 180 metų. Pagyvensim pamatysim :)... Sekantis klausimas D-vo pergalė prieš Absoliutą, labai įdomi mintis, bet jei ją perkelsime, kad ir į tą pačią Indiją, tai po Brahmos-Absoliuto pas žmones atėjo D-vas Rama, Jis tai Pats sakė, kodėl turėtume Juo netikėti? Po Ramos atėjo Krišna-D-vas, Jis irgi taip sakė... Jei jau taip remtis Džemaliu, tai Absoliutas nugalėtas ne tik Islame...? Buda nei joks pranašas ar dar kas, jis tik Didis mokytojas, jis net nėra D-vo vardo nei karto paminėjas. Pats Buda su niekuo nekovo, jis net atmetė kovą kaip kančios šaltinį. Jo pagrindinė mintis - įveik kančią tobulėdamas, pagelbėjęs sau, padėk ir visom kitom kenčiančiom būtybėm (ne tik žmonėm). Tik tiek... Tokie pirmieji prieštaravimai kilo man, perskaičius Džemalį... Arba nutylį kas nepriimtina islamui, o gal nežino, ar nesupranta?... Neatmetu ir tokios minties, kad ir aš ne viską šiame pasaulyje suprantu :)...49. Letas Palmaitis 48-am
(2014-02-28 22:14:24)
(78.62.221.179) Parašė:

D-vo nuomonė yra Jo Įsakymai, kurie plačiai žinomi. Pirma reikia jų laikytis. Nesilaikant beprasmiška ir laukti dar kokios nors nuomonės dėl sau rūpimų dalykų. Pasitikintieji D-vu tokius atsakymus turi, kada reikia. Panašiais klausimais diskutuojant reikia turėti bendrą pamatą - pvz., abraomitai gali tarp savęs diskutuoti, nors ir nesutaria, tačiau diskutuoti su pagonimis ir panteistais jie negali: nėra jokio bendro pamato, tik laiko gaišimas. Tikėjimas yra susijęs su dalykais, viršijančiais mūsų protavimo galias, todėl jis yra iracionalus ir vadinamas sąžinės reikalu. Darkart patariu paskaityti nuorodą centrasia.ru/newsA.php?st=1076631780 - čia puikiai paaiškintas pamatų skirtingumas.48. Hm
(2014-02-28 10:20:45)
(5.20.194.223) Parašė:

...rašau taip todėl, kad gerbiu pašnekovą. Jei Letui Palmaičiui kitaip nepriimtina, aš prisiderinsiu... O L.Palmaičio paklausiu to pačio klausimo kitaip, su patikslinimais - Kaip sužinoti D-vo nuomonę? Kaip žinoti, kad tai D-vo nuomonė? Ar mes turime galimybę sužinoti, ar mums belieka tik tikėti? E.Kantas manė, kad žmogaus protas nepajėgus suvokti D-vo, belieka tik tikėti... Bet tada atsiranda terpė įvairiausio plauko sukčiams profesionalams... Kaip tada? Jūs į mano klausimą neatsakėte. Neturiu galimybės šiuo metu jūsų nuorodos perskaityti, gal šeštadienį...47. Letas Palmaitis 45-am
(2014-02-28 02:10:35)
(78.62.221.179) Parašė:

Todėl, kad bet kuris dantų rodytojas gali bet ką iš čia atprintinti ant popieriaus ir satanistiškai išniekinti. Žinoma, jis bus kaltas, bet tai ne nuima kaltės nuo manęs, nes aš neturiu teisės leisti, kad išniekinimas įvyktų. Yra uždrausta vartoti Jo Vardą be reikalo. Žinoma, pats tas žodis dar nėra Vardas, bet arti to. Reikia turėti baimę atsidūrus Aukščiausiojo akivaizdoje. Reikia suvokti, kas yra šventumas, nes jo negalima pažeisti (desakralizuoti). Dėl tos pačios priežasties rašau ir JHS, juoba kad kiekvienam katalikui aišku. Tarp kitko, šitoks parašymas net artimesnis originalui (labiau atitinka pilnąjį vardą) nei lietuviška forma, kuri iš tikrųjų ir yra uškraipymas.46. Letas Palmaitis Hm-ui
(2014-02-28 02:01:13)
(78.62.221.179) Parašė:

Gerbiamasis, painiojate natūralias religijas su nenatūraliu (mistiniu) Apreiškimu. Nieko geresnio negaliu Jums pasiūlyti nei šis, ko gero, protingiausio musulmono Rusijoje straipsnis, kuriame viską ir rasite: centrasia.ru/newsA.php?st=107663178045. noriu paklausti
(2014-02-28 01:07:57)
(217.9.242.158) Parašė:

Letą Palmaitį ir Hm, kodėl rašote per brūkšnį žodį Dievas ir iškraipote žodį Jėzus, kas čia , konspiracija, ar nepagarba? To Hm -- joks pranašas, nei Krišna, nei Rama, nei Buda, nei Mahometas nevadino savęs Dievo sūnumis. Tik vienintelis, Jėzus Kristus, įvardijo save Dievo Sūnumi ir, kad, tik Jis, yra kelias pas Dievą ir paliko maldą "Tėve mūsų".Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras