2024 m. liepos 25 d.

 

Keistai atrodo, kai Seimo nariai pateikia gyventojams rūpimus klausimus

25
Paskelbta: 2017-11-09 22:15 Autorius: ekspertai.eu
D. Jastramskis. Nuotr. facebook.com
D. Jastramskis. Nuotr. facebook.com

Nelegalia komercine veikla besiverčiančio valstybinio transliuotojo LRTHADĖ Tarybai susibūrę 60 Seimo narių pateikė 46 klausimus. Kas iniciavo klausimus – nepranešama.

Valstybinio-komercinio transliuotojo portalas lrt.lt nedelsiant sureagavo į šiuos klausimus ir paskelbė ilgą ir gana painų straipsnį „D. Jastramskis apie Seimo narių klausimus LRT: kai kurie atsakymai ir taip aiškūs“.

Jame pranešama, kad „į kai kuriuos klausimus LRT gali neatsakyti“.

Informuojama, kad „nors LRT yra valstybei nuosavybės teise priklausanti viešoji įstaiga, tai nereiškia, kad ją vienaip ar kitaip gali tiesiogiai kontroliuoti kokia nors valstybės institucija ar Seimas“.

Skaitmeninių medijų specialistas, Žurnalistikos instituto direktoriaus Deimanto Jastramskio teigimu, „keista atrodo ir tai, kad Seimo nariai tvirtina pateikę ir gyventojams rūpimus klausimus“.

„Ar Seimas turi tarpininkauti gyventojams?“, - Seimo narių neišmanymu nusistebėjo LRTHADĖ kalbintas specialistas.
 
Be to, pasak LRTHADĖ žinovo, „tų klausimų daugoka“.

„Kai kurie klausimai yra pertekliniai“, - nurodė specialistas.Valstybiniam-komerciniam transliuotojui pateikti klausimai:

1. Koks yra LRT darbuotojų, dirbančių darbo sutarties pagrindu, atlyginimo vidurkis?

2. Koks yra didžiausias atlyginimas, mokamas LRT pagal darbo sutartį?

3. Kur yra skelbiami LRT darbuotojų atlyginimų dydžiai?

4. Pateikite konkretiems LRT darbuotojams 2016 bei 2017 m. išmokėtas atlyginimų, įskaitant priedus, sumas.

5. Ar yra LRT darbuotojų, kurie dirba pagal darbo sutartį ir tuo pačiu metu LRT gauna atlygį individualios veiklos ar autorinių sutarčių pagrindu?

6. Jeigu taip, nurodykite kiekvieno iš tokių darbuotojų per 2016 bei 2017 metus gautas pajamas.

7. Kokiais pagrindais (darbo sutartis, autorinis atlyginimas, individuali veikla ar kita) yra mokamas atlygis vedančiųjų programų (laidų) vedėjams?

8. Ar yra LRT programų (laidų) vedėjų, kurie yra prodiuserinių įmonių dalininkai ar kurie yra kitaip susiję su šiomis įmonėmis (pvz., turi jų akcijų)?

9. Ar LRT direktorius, LRT Tarybos pirmininkas, Tarybos nariai deklaruoja turtą įstatymų nustatyta tvarka?

10. Ar LRT direktorius, LRT Tarybos pirmininkas, Tarybos nariai deklaruoja viešus ir privačius interesus įstatymų nustatyta tvarka?

11. Pagal LRT įstatymo 6 str. 3 d., kultūrinė, socialinė ir šviečiamoji informacija gali būti viešai skleidžiama trimis būdais: 1) už užmokestį, 2) už kitokį atlygį ir 3) nemokamai. Prašau paaiškinti, koks vidinis teisės aktas nustato, kada yra naudojamas vienas ar kitas tokios informacijos skleidimo būdas. Pateikite šio teisės akto kopiją.

12. Kas priima sprendimą taikyti vieną iš trijų tokios informacijos skleidimo būdų ir kokiais kriterijais vadovaujantis? Koks teisės aktas nustato paminėtus kriterijus? Pateikite šio teisės akto kopiją.

13. Ar LRT turi savo Etikos kodeksą ar etikos taisykles? Kur jos skelbiamos? Jei šie dokumentai viešai neskelbiami, pateikite jų kopijas.

14. Pagal LRT įstatymo 5 str. 9 p., LRT rengia programas klausos ir regos neįgaliesiems. Įstatymas numato, kad tokių programų transliavimo televizijos programose mastus nustato Taryba. Prašau nurodyti, kada ir kokį sprendimą Taryba yra priėmusi dėl programų masto regos neįgaliesiems? Ar LRT vykdė laikotarpyje nuo 2013 m. iki 2017 m. įstatymo imperatyvą dėl programų rengimo regos neįgaliesiems?

15. 2016 04 19 LRT Tarybos posėdyje buvo nuspręsta pavesti Audito ir strateginio planavimo darbo grupei ištirti, ar dabar galiojanti administracijos ir Tarybos darbo užmokesčio sistema ir dydžiai atitinka rinkos situaciją. Prašau pateikti šios grupės išvadas ir jų pagrindu priimtus sprendimus, jei tokių būta.

16. Kodėl LRT ataskaita už 2016 m. pateikta internetiniame puslapyje tokiu būdu, kad visuomenė negalėtų jos perskaityti?

17. Koks teisės aktas LRT Tarybai suteikia teisę rengti uždarus posėdžius, nustato tokių posėdžių vedimo tvarką, sąlygas, kurioms esant posėdis gali būti skelbiamas uždaru? Kaip fiksuojami uždari posėdžiai ir saugoma jų medžiaga? Koks teisės aktas nustato uždarų posėdžių fiksavimo ir medžiagos saugojimo tvarką?

18. Dėl kokių priežasčių atsisakyta LRT 2011 02 14 sprendimo internete per www.lrt.lt transliuoti viešus Tarybos posėdžius? Pateikite atsisakymo priežastis pagrindžiančius dokumentus.

19. Taryba buvo įpareigojusi LRT administraciją iki 2017-02-15 pateikti patikslintą išorės audito rekomendacijų įgyvendinimo planą. Pateikite išorės audito ataskaitą, patikslintą išorės audito rekomendacijų įgyvendinimo planą, nurodydami, kokios rekomendacijos yra įgyvendintos ir, jei buvo neįgyvendintos, - pateikite neįgyvendinimo priežastis pagrindžiančius dokumentus.

20. Kiek LRT radijo programų (laidų) rengia nepriklausomi prodiuseriai (prodiuserinės įmonės) ir kiek jų rengia LRT? (Pateikti procentais ir vienetais.)

21. Kiek LRT televizijos programų (laidų) rengia nepriklausomi prodiuseriai (prodiuserinės įmonės) ir kiek jų rengia LRT? (Pateikti procentais ir vienetais.)

22. Kiek LRT darbuotojų dirba prie radijo programos?

23. Kiek LRT darbuotojų dirba prie internetinio portalo kūrimo programos?

24. Kiek LRT darbuotojų dirba prie LRT televizijos, LRT „Kultūros“, LRT „Lituanica“ sukuriamos programos?

25. Kur tokia informacija yra skelbiama visuomenei?

26. Kas sudaro Viešųjų pirkimų atrankos komisiją (programoms/laidoms atrinkti)? Kas 2016 m. ir 2017 m. yra (ar buvo) šios komisijos nariai? Pateikite teisės akto (-ų), kuriuo (-iais) buvo patvirtinta jos sudėtis, kopiją (-as).

27. Koks vidinis teisės aktas reguliuoja Viešųjų pirkimų atrankos komisijos skyrimo, darbo tvarką ir atskaitomybę? Pateikite šio teisės akto kopiją.

28. Kas kontroliuoja Viešųjų pirkimų atrankos komisijos veiklą? Koks teisės aktas apibrėžia kontrolės tvarką ir sąlygas? Pateikite šio teisės akto kopiją.

29. Kur visuomenė gali susipažinti su viešųjų pirkimų rezultatais?

30. Ar Lietuvos radijo ir televizijos tarybai, tvirtinant viešųjų pirkimų rezultatus, yra pateikiami tokie duomenys: nugalėtojai, kiekvienos sutarties kaina, viešojo pirkimo nugalėtojų atrankos pagrindimas ir t.t.?

31. Kaip vyksta konkurso rezultatų tvirtinimas Taryboje? Koks teisės aktas reglamentuoja viešųjų pirkimų rezultatų tvirtinimo procedūrą Taryboje? Pateikite šio teisės akto kopiją.

32. Ar yra tokių programų (laidų), kurias rengia nepriklausomi prodiuseriai, bet tokių laidų (programų) rengimui yra naudojami LRT resursai: patalpos, KTS, darbuotojai? Jeigu taip, kas šiuos procesus kontroliuoja? Pateikite šiuos procesus reguliuojančio vidinio teisės akto kopiją.

33. Ar yra su tokių programų (laidų) prodiuseriais (nepriklausomais prodiuseriais ar jų įmonėmis) sudaromos sutartys dėl patalpų ir (ar) kito turto panaudos (nuomos)? Pateikite 2016 m. bei 2017 m. sudarytų sutarčių kopijas.

34. Pateikite, kokias LRT darbuotojai gamina radijo programas ir kokias nepriklausomi prodiuseriai.

35. Pateikite, kokias LRT darbuotojai gamina televizijos programas ir kokias nepriklausomi prodiuseriai.

36. Kokia pinigų suma yra skiriama radijo programai, LRT kanalo, LRT „Kultūros“, LRT „Lituanica“ kanalų programoms? Kokia iš skirtų programai pinigų suma yra skirta programų pirkimui iš nepriklausomų prodiuserinių kompanijų ir kokia skirta LRT darbuotojų kuriamoms programoms?

37. Pateikite LRT darbuotojų programų laidų sąmatas ir nepriklausomų prodiuserinių įmonių sąmatas. (Sąmatų pateikime nurodykite LRT resursų išlaidas.)

38. Pateikite LRT vidinį teisės aktą, suteikiantį teisę pirkti programas iš nepriklausomų prodiuserių.

39. Su kokiais nepriklausomais prodiuseriais (prodiuserinėmis įmonėmis) LRT yra sudariusi sutartis 2013-2017 metais? Prašome pateikti šių sutarčių kopijas.

40. Kokiais teisės aktais vadovaujantis, informacija, kuria disponuoja LRT Taryba ar LRT, yra pripažįstama komercine paslaptimi? Kaip tai yra suderinama su skaidrumo principu? Jei komercinių sutarčių apsaugai buvo priimti vidiniai teisės aktai, pateikite šių teisės aktų kopijas.

41. Kaip yra atrenkamos viešus konkursus laimėjusios prodiuserinės įmonės - kokie yra atrankos kriterijai ir kaip pagrindžiami konkurso rezultatai? Kokie teisės aktai nustato atrankos kriterijus? Pateikite šių teisės aktų kopijas.

42. Ar laikotarpyje nuo 2013 m. iki 2017 m. yra pasirašytų sutarčių dėl programų rengimo su prodiuserinėmis įmonėmis, kurios nėra dalyvavusios viešuose konkursuose?

43. Jeigu tokių atvejų buvo, kokios tai įmonės? Prašome pateikti su jomis sudarytas sutartis.

44. Ar laikotarpyje nuo 2013 m. iki 2017 m. buvo tokių atvejų, kai su prodiuserine įmone ar įmonėmis, laimėjusiomis konkursą, nebuvo pasirašyta sutartis?

45. Kodėl tokiais atvejais sutartys nebuvo pasirašytos? Pateikite nepasirašymo priežastis pagrindžiančius dokumentus.

46. Nurodykite, kokios prodiuserinės įmonės rengia naujojo LRT sezono projektus. Kokiu būdu jos buvo pasirinktos?P. S. Dėl pateikltų klausimų ypač sunerimo konservatoriai:Susiję:

Pajamos iš komercinės reklamos padeda valstybės išlaikomam transliuotojui LRT išsilaikyti   

Visa tai puikiai supranta aukštaūgis, aštrialiežuvis LRT generalinis direktorius   

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
25. konservas iš Smolnio
(2017-11-12 21:26:57)
(78.60.222.129) Parašė:

Ne tam užėmėme radiją ir televiziją, kad atsiskaitinėtume tiems , kurie buvo išrinkti per klaidą.24. jonas
(2017-11-12 20:56:36)
(88.118.206.6) Parašė:

PASIPIKTINO PONULIS KAD KONSERVATORISKA TELEVIZIJA PAJUDINO SENEI REIKEJO NES KITI SIOJE SIAUROVIZIJOJE NETURI JOKIO BALSO.O MILIUTES IR JEKILAICIO HAMIZMAS PRISTATOMAS KAIP PROFESIONALI ZURNALISTIKA23. skorpe
(2017-11-12 16:28:02)
(37.228.233.198) Parašė:

1926 m. perversmas – perversmas, įvykdytas Lietuvoje 1926 m. gruodžio 17 d., kurio metu nuverstas teisėtai išrinktas prezidentas Kazys Grinius ir buvo įvestas autoritarinis režimas. A. Smetonos vaidmuo perversme yra ginčų objektas. Perversmas atvedė į valdžią tuo metu pačią konservatyviausią Lietuvos partiją – tautininkus. [1] Prieš 1926 m. tai buvo nereikšminga nacionalistinė partija: ji turėjo tik 2000 narių (1926 m.) ir rinkimuose buvo laimėjusi tik tris vietas Seime. [2] Lietuvos krikščionys demokratai, tuo metu didžiausia partija Seime, bendradarbiavo su kariuomene ir pateikė konstitucinį pateisinimą perversmui, tačiau negavo svarbių postų vyriausybėje ir pasitraukė 1927 m. kovą. Kai kariuomenė perdavė valdžią civiliams, ji tiesiogiai nebedalyvavo politiniame gyvenime. A. Smetona ir tautininkų partija išliko valdžioje iki 1940 m., kai Lietuvą užėmė Tarybų Sąjunga.22. jaučiu
(2017-11-10 18:41:34)
(78.157.69.165) Parašė:

Prilindę turbūt tam LRT draugų draugeliu perteklinių.21. sss
(2017-11-10 15:28:53)
(37.228.233.198) Parašė:

BANMKAI NETURI TEISES ,MANES KLAUSITI SU KURIAIS POLITIKAIS REAS BENDRAUJU... IR JEIGU NEATSAKYSIU I TA ANKETA, TAI NEGALESIU TOLIAU NAUDOTIS BANKU...20. skorpe
(2017-11-10 15:25:29)
(37.228.233.198) Parašė:

ir gal uztenka rusiskus filmus varyt...ne vienoLIETUVISKO NAUJO...O KA MES ZINOM APIE lIETUVOS AKTORIUS , KURIE NUSIFILMAVE UZSIENYJE, ARBA TURI LIETUVISKU SAKNU, JUK PILNAS HOLIVUDAS...IR zinios ===BALKONINES ...JAU NET GRAUDU...19. skorpe
(2017-11-10 15:17:42)
(37.228.233.198) Parašė:

TARYBINIAIS LAIKAIS GERIAU ATRODE PATALPOS, IRASU SALES- NEGU SENDIEN...TIPO 21 AMZIUS? APIE turini jau nekalbu...18. skorpe
(2017-11-10 15:15:39)
(37.228.233.198) Parašė:

O VYTAUTAS Juozapaitis - graziai dainavo,,, tai geriau ir butu ir dainaves :)Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi