2024 m. birželio 21 d.

 

Prašymas gintį viešąjį interesą

Paskelbta: 2011-06-22 17:54 Autorius: ekspertai.eu
VYRIAUSYBĖS ATSTOVUI VILNIAUS APSKRITYJE p. JURGIUI JURKEVIČIUIŽiniai: VYRIAUSIAJAI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJAI Dėl įstatymų pažeidimų 2011-06-13 Vilniaus tarybos posėdyje 2011 m. birželio mėn. 22 d. 2011 m. birželio mėn. 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje balsuojant dėl „Vilniaus energijos“ akcijų paketo perleidimo „Dalkia International“ dukterinei įmonei SVD22 (Societe Valmy Defense 22) du Vilniaus miesto tarybos nariai, „Dalkia“ grupei priklausančios „Vilniaus energijos“ aukšto rango darbuotojai Algimantas Zaremba ir Kęstutis Nėnius (Vilniaus šilumos tinklų darbuotojas), galimai sąmoningai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 11 str. nuostatas, o būtent: šie tarybos nariai dalyvavo balsuojant dėl Vilniaus m. savivaldybei priklausančių akcijų paketo perleidimo įmonei SVD 22, t.y. užsiregistravo, taip sudarydami tarybos sprendimui priimti reikalingą kvorumo minimumą, nors pagal minėto Įstatymo reikalavimus privalėjo nusišalinti nuo balsavimo, t.y. nesiregistruoti ir išeiti iš posėdžių salės. Be to, K.Nėnius balsavo už tai, kad toks sprendimas būtų priimtas (2 priedas). Šie Vilniaus tarybos nariai sulaužė savivaldybės tarybos nario priesaiką: gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Pažymėtina, kad Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas sąmoningai ignoravo Vilniaus piliečių bei visuomeninių organizacijų nuomonę svarstomu klausimu, t.y. neleido pasisakyti bendruomenės atstovams, nors toks prašymas gerokai prieš Tarybos posėdį buvo įteiktas Tarybos sekretoriui Virginijui Dastikui (1-as priedas). Tokiais veiksmais Vilniaus meras A.Zuokas akivaizdžiai pažeidė Vietos savivaldos įstatymo 4 str. įtvirtintus vietos savivaldos principus. Ypač pastebėtina tai, kad tokia praktika Vilniaus m. savivaldybėje taikoma nuolat ir sistemingai. LR Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 str. nustato, kad Vyriausybės atstovams suteikta teisė tikrinti ar savivaldybės kolegialių ir nekolegialių viešojo administravimo subjektų priimti teisės aktai neprieštarauja įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir kitiems su įstatymų įgyvendinimu susijusiems centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtiems teisės aktams ir neteisėtus aktus siūlo panaikinti arba pakeisti; reikalauti, kad būtų laikomasi LR Konstitucijos. Toks sprendimas pasitarnaus ne vilniečių labui, o iškirtinai A.Zuoko atstovaujamai privataus verslo grupuotei. Primename jau įvykusius iškalbingus šilumos ūkio nuomos istorijos faktus. 1. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2002 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. 477 15 metų išnuomojo AB „Vilniaus šilumos“ tinklai“ visą nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą bei veiklą (apie 1,5 mlrd. litų balansinės vertės) sprendime nenurodytai bendrovei. 2002 m. vasario 1d. buvo pasirašyta nuomos sutartis tarp SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“, Vilniaus miesto savivaldybės, UAB „Vilniaus energija“ ir DALKIA. Tačiau UAB „Vilniaus energija“ mokesčių mokėtojų registre užregistruota tik 2002 m. vasario 20 d., todėl jau pats tarybos sprendimas buvo niekinis, nes taryba tvirtino sutarties projektą su neegzistuojančia bendrove. 2. Vilniaus miesto šilumos ūkio perdavimo dienai t.y. 2002m. vasario 1d. UAB „Vilniaus energija“ neturėjo leidimo apskritai vykdyti tokio pobūdžio veiklą. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2002-01-09 priėmusi sprendimą pritarti SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“ turto nuomos sutarties projektui, ignoravo valstybės kontrolieriaus J. Laučiaus 2002-01-08 siūlymą nepriimti sprendimo dėl sutarties projekto, kol nebus atliktas pilnas nuomos sutarties projekto teisinis ir ekonominis vertinimas. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2001-12-19 pažymoje Nr. 13-09-684 Dėl SPAB “Vilniaus šilumos tinklai” sutarties su DALKIA S. A. nurodyti 20 sutarties punktų, kuriuose užfiksuoti Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimai. 3. 2003-12-24 raštu Nr. 01-34-2543-(3-7) meras A. Zuokas leidžia perleisti akcijas kitai dukterinei Dalkia bendrovei. Kadangi nėra paskelbti jokie duomenys apie Vilniaus miesto savivaldybės tarybos leidimą tokiam veiksmui, kyla pagrįstų įtarimų, kad A. Zuokas, tuo metu eidamas mero pareigas, galimai viršijo jam suteiktus įgaliojimus ir piktnaudžiavo tarnybine padėtimi. 4 . 2011 m. vasario mėnesį jau buvo bandoma leisti perduoti UAB „Vilniaus energija“ akcijas ką tik įkurtai bendrovei. Mes, žemiau pasirašę, esame įsitikinę, kad priimtas sprendimas dėl akcijų paketo perleidimo yra neteisėtas ir pažeidžia viešąjį interesą bei Vilniaus m. šilumos vartotojų teises ir teisėtus interesus. Todėl prašome Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje pasinaudoti įstatymais suteikta teise - sustabdyti Vilniaus savivaldybės sprendimo dėl akcijų perleidimo įmonei Societe Valmy Defense 22 galiojimą. LR GENERALINIAM PROKURORUI DARIUI VALIUI PAREIŠKIMAS Dėl viešo intereso gynimo 2011 m. birželio mėn. 22 d. 2011 m. birželio mėn. 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas dėl „Vilniaus energijos“ akcijų paketo perleidimo „Dalkia International“ dukterinei įmonei SVD22 (Societe Valmy Defense 22). Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2011-06-13 sprendimas galimai pažeidžia viešąjį interesą dėl žemiau nurodomų motyvų. Manytina, kad minėtas akcijas iki 2011-06-13 Tarybos sprendimo įmonė „Dalkia international“ valdė 2002 metų vasario 1 d. Vilniaus šilumos tinklų (VŠT) nuomos sutarties tarp Vilniaus m. Savivaldybės, SPAB „Vilniaus Šilumos tinklai“, UAB „Vilniaus energija“ ir Prancūzijos bendrovės „Dalkia“ pagrindu, tačiau kyla klausimas, kokiu pagrindu minėtos akcijos iš „Dalkia“ perėjo į „Dalkia international“. Abiejų įmonių pavadinimai yra panašūs, tačiau laikytina, kad tai yra atskiri ir savarankiški teisinių santykių subjektai. VŠT nuomos sutarties 9 str. be kita ko nustatyta, kad „laiduotojui priklausanti Naujosios bendrovės dalis sudarys per visą nuomos Terminą ne mažiau kaip 100% („Akcijos“) ir, kad jis bus laikomas solidariai atsakingu už Naujos bendrovės prievolių pagal šią sutartį vykdymą.“ Tačiau nuomos sutartyje nėra aptarta, kam pereina laiduotojo teisės ir pareigos, perleidus minėtą įmonės akcijų paketą. Būtent tokia padėtis susiklostė nagrinėjamu atveju. Pagal civilinės teisės doktriną, sutarties laiduotojas yra garantas, kad bus užtikrintas iš sutarties kylančių prievolių vykdymas. Kaip žinia, Laidavimo sampratą, laidavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo pagrindus apibrėžia LR Civilinio kodekso 6 knygos V skyriaus antrasis skirsnis. Nagrinėjamu atveju sutarties prievolių vykdymas turi užtikrinti ir viešo intereso apsaugą, nes tiesiogiai daro įtaką didelės visuomenės dalies – visų miesto šilumos vartotojų teisėms ir interesams. Minėtu Savivaldybės tarybos sprendimu perdavus kitai įmonei akcijas, tampa visiškai neaišku, kam pereina laiduotojo teisės ir pareigos pagal 2002-02-01 Vilniaus šilumos tinklų nuomos sutartį, ir ar apskritai kam nors tokios prievolės pereina? Ar tokiu akcijų perdavimu dirbtinai nesukuriama teisinė situacija, kai prievolių vykdymas pagal VŠT nuomos sutartį liks neužtikrintas ir tuo pačiu liks neapginti šilumos vartotojų interesai, t.y. viešasis interesas? Todėl prašome Jūsų imtis visų priemonių ištirti mūsų keliamus klausimus ir vykdant Jūsų įstatyminę pareigą kreiptis į teismą ginant viešą interesą. Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad balsuojant minėtu klausimu Vilniaus m. savivaldybės taryboje 2011-06-13 galimai buvo pažeisti įstatymai (žr. priedą Nr. 1). Todėl prašome apginti viešąjį interesą ir atlikti išsamų šio Vilniaus m. tarybos sprendimo teisėtumo tyrimą, nustačius, kad buvo padaryti pažeidimai lėmę minėto sprendimo priėmimą, Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (110 str. 1 d.) kreiptis į administracinį teismą dėl minėto sprendimo panaikinimo, taikant laikinąsias apsaugos priemones. Parašai: Konfederacijos Lietuvos Jungtinis Demokratinis Judėjimas Prezidentas prof. Juozas Žilinskas Asociacijos Vilniaus Jungtinis Demokratinis Judėjimas l.e.p. Liudas Bradauskas Lazdynų bendruomenės savivaldijos pirmininko įgaliotas asmuo Algimantas Bružas Lazdynų bendruomenės savivaldijos tarybos narys Gediminas Gemskis Vilniaus Žvėryno bendruomenė Vytautas Damaševičius Asociacija Antakalniečių bendruomenė Juozas Kontautas Pilaitės bendruomenė Janina Gadliauskienė Ekspertai.eu Audrius Nakas Socialdemokratinės minties institutas Violeta Linkienė VšĮ Viešo intereso saugos institutas Rasa Navickienė Lietuvos socialdemokratų sąjungos pirmininkas Arvydas Akstinavičius  
„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras