2023 m. rugsėjo 25 d.

 

Prokurorai melavo, kad tyrė smurtinius pareigūnų veiksmus prieš taikius žmones (video)

70
Paskelbta: 2013-01-18 10:00 Autorius: Lietuvos Žmogaus Teisių Gynimo Asociacijos Gegužės 17-osios grupė

Gegužės 17-osios šturmo istorijoje aiškėja naujos skandalingos aplinkybės: prokurorai netyrė pareigūnų smurto prieš taikius žmones Kedžių kieme, nors apie jų patirtus sužalojimus liudija medicininiai dokumentai, smurtą fiksavo ir kaip organizuotą konstitucinės tvarkos pažeidimą įvertino įvykius tyrusi visuomeninė komisija.

Dar daugiau: prokurorai melavo, kad tai yra tiriama.

Prieš pusmetį jiems nusiųstose visuomeninės komisijos išvadose, be kitų dalykų, rašoma:

“Liudininkų teigimu ir remiantis vaizdo medžiaga matyti, kad policija turėjo šautuvus, naudojo dujų balionus, gumines lazdas, be įspėjimo puolė nesipriešinančius, beginklius žmones, juos stumdė, trankė, laužė rankas, vilko grindiniu, spardė, buvo naudojamos guminės lazdos, dujos, spec. skydai, gąsdinama šunimis.

Turima medžiaga rodo, kad buvo paniekinta ir Lietuvos valstybinė vėliava, taip pažeidžiant Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo 4 straipsnio 1 dalį.”

Nurodyti konkretūs žmonės, šturmo metu patyrę sužalojimus, fiksuotus medicinos įstaigose. Pažymėta, kad jie nėra apklausti.

Primename tik vieną kameros užfiksuotą smurto epizodą, kuriame aiškiai matyti, kaip policininkas šautuvo buože daužo ant žemės gulinčiam vyrui į tarpkojį: 

Tačiau nei šis, nei kiti smurto epizodai net nebuvo tiriami, nors teigta priešingai. Apie tai, remiantis dokumentais, rašoma kreipimesi į generalinį prokurorą Darių Valį, jį skelbiame žemiau.

Taip pat kreiptasi ir į prezidentę Dalią Grybauskaitę. "Prašome Jūsų asmeniškos kontrolės, kad Jūsų paskirtas generalinis prokuroras imtųsi atsakomybės dėl jam  pavaldžios institucijos prokurorų padarytų procesinių klaidų, jas pašalintų ir užtikrintų, kad tyrimas būtų vykdomas sklandžiai ir teisingai", - rašoma laiške šalies vadovei. Ekspertai.eu.

Generaliniam prokurorui Dariui Valiui

Lietuvos Respublikos prokuratūroje priimant ir nagrinėjant skundus vadovaujamasi pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms, sąžiningumo, protingumo, nekaltumo prezumpcijos principais; lygybės prieš įstatymą principu; įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nešališkumo, nepiktnaudžiavimo valdžia ir tarnybinio bendradarbiavimo principais, taip pat efektyvumo ir subsidiarumo principais.

2012-06-27 visuomeninė komisija, sudaryta smurto aktui Garliavoje ištirti, kreipėsi į Lietuvos Respublikos prezidentę ir pateikė atlikto tyrimo išvadas, kuriose konstatavo įvairius teisės normų pažeidimus prieš Lietuvos Respublikos piliečius. Šią komisiją sudarė įvairių sričių specialistai ir nusipelnę Lietuvos valstybei asmenys. Komisija atskiru punktu konstatuoja faktą, kad prokuratūroje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimo prievartos panaudojimo Garliavoje, tačiau išvadose minimi civiliai iki nurodomos datos dėl smurtinių veiksmų nėra apklausti (priedas Nr. 1).

2012-07-10 raštu Nr. 17.2.-15128 LR generalinė prokuratūra informuoja, kad Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiajam prokurorui persiunčiamas nagrinėti kolektyvinis prašymas, reg. Nr. 5.6-3389, dėl 2012-05-17 Garliavos įvykių ir Visuomeninės komisijos išvadų ištyrimo. Prokuroras – Zenonas Burokas (priedas Nr. 2).

2012-07-13 raštu Nr. 3-400-8106 Klaipėdos apygardos prokuratūra informuoja, kad Klaipėdos apygardos prokuratūroje jau yra atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-2-00050-12 dėl pareiškime nurodytų aplinkybių, todėl pradėti atskirą ikiteisminį tyrimą nėra tikslinga. Šis pareiškimas bus prijungtas prie atliekamo tyrimo ir aplinkybės bus tiriamos ikiteisminio tyrimo rėmuose – prokuroras Romas Jasevičius (priedas Nr. 3).

2012-11-09 išsiųstas paklausimas į LR generalinę prokuratūrą bei Klaipėdos apygardos prokuratūrą dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo Nr. 01-2-00050-12, siekiant išsiaiškinti, kokioje stadijoje yra šis tyrimas, kodėl neapklausiami asmenys ir kodėl nepateikiama jokia informaciją apie šį tyrimą (priedas Nr. 4).

2012-11-16 raštu Nr. 3-20814 gautas atsakymas, kad nurodytas ikiteisminis tyrimas vyksta nevilkinant jo eigos ir nėra galimybės nurodyti jo pabaigos – prokuroras Aidas Ginionis (priedas Nr. 5).

2012-11-20 raštu Nr. 17. 2-23738 LR generalinė prokuratūra informuoja, kad skundas Nr. 5.6-5375 dėl ikiteisminio tyrimo persiunčiamas į Klaipėdos apygardos prokuratūrą, prokuroras Simonas Slapšinskas (priedas Nr.6).

2012-10-24 Kauno rajono apylinkės teismas nutartimi Nr. IT-53/2012 iš dalies tenkino Evelinos Paltanavičiūtės-Matjošaitienės skundą dėl nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą pagal pareiškėjos skundą dėl 2012-05-17 patirtų sužalojimų, kuriuos įrodo teismo medicinos ekspertizės išvados bei surinkta foto- ir videomedžiaga. Teismas įpareigojo ikiteisminio tyrimo instituciją bei prokurorą perduoti pareiškimą dėl policijos pareigūnų veiksmų Klaipėdos apygardos prokuratūrai. Kauno rajono apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus prokurorė Rita Raulynaitienė šios teismo nutarties neskundė (priedas Nr. 7).

2012-06-27 visuomeninė komisija, sudaryta smurto aktui Garliavoje ištirti, savo išvadose minėjo ir daugiau asmenų, kurie nukentėjo dėl pareigūnų veiksmų ir gali tai patvirtinti turimais įrodymais. 

2012-12-05 raštu Nr. 2-(800411)-54424 Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus prokurorė R. Raulynaitienė informavo, kad 2012-11-12 raštu Nr. 3-20066 Klaipėdos apygardos prokuratūros ONKT skyriaus prokuroras A. Ginionis pranešė, jog atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-2-00050-12 buvo pradėtas 2012-05-22 LR generalinėje prokuratūroje pagal LR BK 228 str. 1 d. dėl namo viduje buvusių pareigūnų veiksmų. Joks tyrimas dėl pareigūnų veiksmų kieme nebuvo pradėtas (priedas Nr. 8).

2012-11-22 Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Aidas Giniotis priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą, pradėtą pagal Neringos Venckienės pareiškimą dėl, jos nuomone, neteisėtų pareigūnų veiksmų šių metų gegužės 17 d. paimant mergaitę ir perduodant biologinei motinai. Taip buvo vykdomas praėjusių metų gruodžio 16 d. Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimas (priedas Nr. 9).

Iš pateiktos informacijos akivaizdžiai matyti, kad jūsų vadovaujamos institucijos prokurorai padarė daugybę klaidų, todėl liko netirtos nusikalstamos veikos, turinčios tiesioginių pasekmių.

Nors prokurorai informavo priešingai, remiantis aukščiau nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis galima drąsiai teigti, kad jie akivaizdžiai melavo apie atliekamą ikiteisminį tyrimą, oficialiai nurodydami tikrovės neatitinkančias aplinkybes.

Šiuo atveju net teismas yra pasisakęs, kad būtina atlikti tyrimą dėl pareigūnų veiksmų teisėtumo, įgaliojimų viršijimo ar piktnaudžiavimo, nes yra nustatyti sveikatos sutrikdymai. Tačiau, nepaisydama teismo nutarties, prokuratūra to nedarė ir nedaro. Joks prokuroras negali kvestionuoti teismo nutarties ar įpareigojimo. Jei paaiškėjo, kad nebuvo pradėtas toks tyrimas, vadinasi, jis turi būti pradėtas po teismo pasisakymo. Nė vienas asmuo nebuvo apklaustas net kaip liudytojas, nors yra nukentėję nuo demonstratyvios, neproporcingos ir neadekvačios realiai situacijai fizinės jėgos. Vilkinamas laikas, piktybiškai klaidinami tiesioginiai įvykių dalyviai. Tokiais prokurorų veiksmais siekiama atitolinti tyrimą ir taip galutinai jį palaidoti. Jei ne atkaklus žmonių domėjimasis ir savo teisių gynimas, oficialiuose dokumentuose prokurorų pateiktas melas apie atliekamo tyrimo ribas ir apimtį nebūtų išaiškėjęs. Nes raštu, oficialiai yra melagingai teigiama, kad ikiteisminis tyrimas atliekamas taip, kaip priklauso, aiškinantis visas būtinas išsiaiškinti aplinkybes. Daugeliui įvykio dalyvių yra pareikšti nerealūs kaltinimai, tačiau tai padaryta praėjus ilgam laiko tarpui po įvairių kreipimųsi į institucijas, kad būtų pradėti tyrimai, po žmonių nuraminimui pateikto prokurorų melo, kad nurodytų aplinkybių tyrimas prijungtas prie jau atliekamų ikiteisminių tyrimų.

Gerbiamas generalini prokurore, prašome ištirti šį skundą ir pateikti atsakymus į žemiau suformuluotus klausimus, o minėtas veikas padariusiems asmenims taikyti atitinkamas atsakomybės rūšis:

1. Kodėl prokurorų pateikti atsakymai neatitinka tiesos apie atlikto ikiteisminio tyrimo ribas?

2. Kodėl pateikiama klaidinga informacija apie visuomeninės komisijos išvadų prijungimą ir tyrimą? Išvadose nurodyti pažeidimai, įvykdyti ne tik namo viduje, bet ir privataus kiemo teritorijoje, kurioje žmonės patyrė sveikatos sutrikdymus.

3. Kodėl iš Kauno į Klaipėdą nebuvo persiųsta teismo nutartis, įpareigojanti prijungti medžiagą prie jau atliekamo tyrimo?

4. Kurie prokurorai yra tiesiogiai atsakingi už melagingos informacijos pateikimą?

5. Kodėl Jūs, kaip aukščiausias prokuratūros vadovas, nesiėmėte jokių priemonių užkirsti kelią  neteisingos informacijos skleidimui? Pagal asmenų aptarnavimo LR prokuratūroje tvarkos aprašą Jūs turite nagrinėti šį skundą (Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. I-3).

6. Reikalaujame pradėti ikiteisminį tyrimą dėl pareigūnų veiksmų ar neveikimo (LR BK 229 str.), dėl netinkamų priemonių vykdant įsakymą pasirinkimo. Taip pat apklausti nukentėjusius ir kitus asmenis, kurie dalyvavo įvykiuose ir patyrė kitokią žalą.

7. Ištaisyti Jūsų vadovaujamos institucijos padarytas klaidas, tai yra atnaujinti nutrauktą ikiteisminį tyrimą, prie jo prijungiant tą informaciją, apie kurią melagingai teigta, jog ji yra prijungta, bei atlikti ikiteisminį tyrimą išplėtus ribas iki pareigūnų veiksmų kieme ir už jo teritorijos.

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija

Gegužės 17-osios grupė

Aušrinė Balčiūnė, Birutė Vaikšnoraitė, Dalija Bulotienė, Edvinas Marčenkovas, Evelina Paltanavičiūtė-Matjošaitienė, Tatjana Narkevičienė, Violeta Milevičienė

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
70. Kaip ?
(2013-08-20 20:07:47)
(86.155.176.136) Parašė:

Tas dauzes pargriuvusi ar pargriauta vyresnio amziaus zmogu dar nenuteistas ? Senukas Kedys nuteistas uz Uso triusiku pamatyma,be jokiu irodymu galinciu tai paneigti.Na cia jau kaip ,,advokatas nenese".Teismas Stankunaitei buvo nurodes mergaite palaipsniui prisipratinti ja lankant-gal tuomet ji butu uz rankos ja issivedusi-juk vaikas mamai viska atleidzia.Bet ne-toji mama pasmerke vaika tokiam traumavimui ir izoliavimui nuo iprastos aplinkos,artimuju,draugu...Dar-teismas nurodes buvo prievartos pries vaika nenaudoti.Kas atsakys,kad ji buvo naudota auksciausiam laipsny ?69. gulinčio mušti negalima
(2013-01-21 18:17:21)
(78.63.234.177) Parašė:

tą vaizdelį, kur muša gulintį žmogų per ypač skaudžią vietą, tikrai reikia ištirti ir nubausti tą žiaurų policininką. Šitaip net rusų kareiviai per Sausio 13 nesielgė (bent jau neteko skaityti liudininkų parodymų).68. Gediminai(menesi)
(2013-01-20 15:59:21)
(87.247.108.79) Parašė:

cia tokiom pasakom niekas nebetiki,gal pasiieskokit kito portalo,kur galetumet buti naudingas)67. Gediminas
(2013-01-20 15:45:44)
(84.240.63.6) Parašė:

Korupcija? Klanai? Aš šitoje istorijoje matau tik vieną klaną. Jis vadinasi Drąsos kelias. Ir visa šita istorija prasidėjo nuo korupcijos. Pažįstami policininkai ir prokurorai, kurie suklastojo pažymas, pakišo „taikos susitarimą“ kuriuo atėmė vaiką iš mamos. Savi advokatai ir teisėjai, kurie rašė šimtus skundų ir iki šiol žaidžia teisinius žaidimus, nušalina teismus, atsisako duoti parodymus, neatvyksta į apklausas, slepiasi po nedarbingumo lapeliais arba imunitetu ir kitaip vengia teisėsaugos. Jeigu ieškote klano, kritiškai pasižiūrėkite į savo bendražygius, ir ką jūs su jais veikiate, už ką kovojate. Visi nori teisingumo. Bet Klonio gatvės intrigos teisingumu nė nekvepia.66. to 65
(2013-01-20 15:38:58)
(87.247.108.79) Parašė:

isvirksciai apsirenget,persirenkit,ir neteisinkit ju,jie to neverti.jau geriau buti bomzu,nei tokiu pareigunu.65. menesis
(2013-01-20 15:27:47)
(84.240.63.6) Parašė:

„Iškrypėliai“, „nebaudžiamieji“, „gyvuliai“ ir kiti žodžiai taikomi policininkams ir kitiems pareigūnams, kurie tik dirbo savo darbą ir vykdė teisingumą. Pasižiūrėkite į save. Tai patvoriniai jaučiasi nebaudžiami. Tai jie kovojo už tai, kad vaikas nebūtų grąžintas mamai, o paliktas ją išnaudojančios tetos namuose. Dažnai – neteisėtomis priemonėmis. Tai ir mitingai, rengiami pažeidžiant susirinkimų įstatymus, ir nuolat kreidelėmis terliojama Daukanto aikštė ir kitos viešos vietos, koncertai neatsiklausus kaimynų ir dar mokant atlikėjams nelegaliai, o ką jau kalbėti apie šmeižtu užtvindytą žiniasklaidą ir internetą – o šmeižtas Lietuvoje yra kriminalinis nusikaltimas, už kurį baudžiama iki 2 metų nelaisvės. Ir tai, apie ką visas šis straipsnis – apie gegužės 17 įvykius. Jūs kaltinate atskirus policininkus, kad jie panaudojo smurtą. Bet pagalvokite, kas dėl to kaltas? Jei mergaitę būtumėte leidę perduoti taikiai, nebūtų buvę jokio smurto. Niekas kitas, tik Venckienė ir jos šeima yra kalti dėl visos šitos išvadavimo operacijos ir joje galimai nukentėjusių žmonių. Tad Venckienei ir reikškite nepasitenkinimą, kad ji jus sukurstė tapti nusikaltimo bendrininkais. Taip, Venckienė kaltinama trukdymu antstoliui ir pasipriešinimu policininkams. Visi, kurie ten stovėjo, sėdėjo ant tako, kaip apkalbamoje nuotraukoje, kabinėjosi prie policininkų, taip pat trukdė vykdyti teismo sprendimą, taigi yra nusikaltimo bendrininkai. Ar sulaikytasis turi teisę skųstis, kad jiems sulaikymo metu besipriešinant, policininkas jį nežymiai sužeidė? Ne. Nes jis pats kaltas.64. to 33. gaublys 2013-01-18 14:18:45 (5.20.81.0) parašė:
(2013-01-20 10:44:30)
(94.232.227.20) Parašė:

Tai kuo skiriasi šitų uniformuotų pareigūnų veiksmai nuo pokario stribų? ------------------------------------------------------------------------------------------ Matosi, kad ant tamstos pečių ne galva o gaublys. Paskaityk knygą PARTIZANŲ TERORO AUKŲ ATMINIMO KNYGA, kurioje surašyta demšimtys tūkstančių nužudytų Lietuvos žmonių, tai nebroliškų miško brolių išžuddytos aukos . O tamstos paminėti pokario stribai kaip tik ir gynė Lietuvos žmones nuo išgamų banditų "miško brolių". Jau praėjo virš 60 metų nuo tų laikų įvykių, o uniformuotų pareigūnų veiksmai liko vienodi, tik bėda jiems ta, kad dabar ne pokario laikas ir jie negali taip brutaliai žudyti63. Ona
(2013-01-19 14:16:43)
(86.38.159.60) Parašė:

Jei turetumem patriotiska, zmoniskumo morales vertybiu turincia prezidente tai tokio sturmo nebutu buve. Ji vienijasi su korumpuotais ir kitais klanais, nes jegos strukturos ciniskai ir jega lauzo doru, saziningu ir patriotiskai nusiteikusiu zmoniu gyvenimus. Dabar Lietuvoje laikmetis panasus i Stalino laikus, kai nekaltus zmones veze i Sibira, o dabar 240 policininku ( ar bus isaiskinta kieno pavedimu ir leidimu) ateina i privacia valda, lauzo nekaltus zmones, prievarta isnesa vaika uzmete cheminimiu medziagu prisodrinta kaldrute. Izulus, chamiskai meluojantys pareigunai net negalvoja visuomenei pasakyti tiesa. Ju sakoma "tiesa" pedofilu klano suredaguota. Aciu "Ekspertams.eu", kad pabudina mieganti, baili Vali,Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras