2024 m. birželio 24 d.

 

Skubių ir labai konkrečių atsakymų į šiuos klausimus laukia ne tik Neringa Venckienė

Paskelbta: 2012-05-07 14:25 Autorius: ekspertai.eu
NERINGA VENCKIENĖ mažametės globėja
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUI

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUI

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBAI

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRUI D. JANKAUSKUI

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIEREI E. ŽIOBIENEI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKEI I. DEGUTIENEI

MINISTRUI PIRMININKUI A. KUBILIUI

TEISINGUMO MINISTRUI R. ŠIMAŠIUI

VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI A. MELIANUI

POLICIJOS GENERALINIAM KOMISARUI S. SKVERNELIUI

LIETUVOS ANTSTOLIŲ RŪMŲ PREZIDIUMO PIRMININKUI A. SELEZNIOVUI

ANTSTOLEI S. VAICEKAUSKIENEI

P R A Š Y M A S dėl teismo sprendimo vykdymo ir prievartinio mažametės mergaitės paėmimo-perdavimo procedūros tvarkos

2012 m. gegužės 7 d. Kaunas

Iš viešosios informacijos man yra žinoma, kad jau seniai valstybės įstaigų ir institucijų yra paskubomis rengiama mano globojamos brolio dukters (toliau – mergaitės) paėmimo iš dabartinės jos gyvenamosios vietos ir perdavimo biologinei motinai Laimutei Stankūnaitei tvarka (toliau – vaiko paėmimo tvarka), kurioje numatomi visų tame perdavime dalyvaujančių institucijų atstovų veiksmai ir jų koordinavimas. Tačiau visiškai nieko konkretaus apie šią rengiamą tvarką aš, kaip mergaitės globėja, nežinau.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.238 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad globa yra nustatoma siekiant įgyvendinti, apsaugoti ir apginti neveiksnaus fizinio asmens teises ir interesus. LR CK 3.240  straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta, kad globėjas yra savo globotinio atstovas pagal įstatymą ir gina neveiksnaus asmens teises ir interesus be specialaus pavedimo. Civilinio kodekso 3.272 straipsnio, reglamentuojančio vaiko globėjo teises, 1 dalyje nurodyta, kad vaiko globėjas yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir gina jo teises ir teisėtus interesus.

Taigi Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas aiškiai reglamentuoja, kad vaiko globėjas yra vaiko atstovas pagal įstatymą. Vaiko globėjas atstovauja vaiko interesams ex officio (savo iniciatyva), be specialaus pavedimo.

Šiuo metu galioja Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. A-3880, dėl manęs, kaip mažametės mergaitės globėjos skyrimo, mergaitė gyvena su manimi, o 2012 m. kovo 1 d. globa buvo papildomai pratęsta.

Esu mergaitės globėja, visapusiškai atsakinga už vaiko gyvenimo kokybę, už jos saugumą, saugojimą nuo galimų neigiamų veiksnių, taip pat privalau tuos neigiamus poveikius ir situacijas numatyti iš anksto, prognozuoti ir taip apsaugoti mergaitę nuo galimų pavojų, todėl kreipiuosi į Jus ir prašau atsakyti į labai svarbius man iškilusius klausimus, nuo atsakymų į kuriuos labai priklauso trapios mažametės mergaitės saugumas ir saugi ateitis, taip pat maloniai prašau atsižvelgti į mano argumentus ir prašymus.

1 KLAUSIMAS. Prašau atsakyti ir detaliai paaiškinti, ar Jūsų rengiamoje vaiko paėmimo tvarkoje yra numatyta apie šį vaiko paėmimo veiksmą pranešti man, jos globėjai Neringai Venckienei, iš anksto?

1. 1. Jei apie vaiko paėmimo laiką man pranešti iš anksto numatyta, prašau atsakyti, prieš kiek laiko (prieš kiek dienų, valandų iki paėmimo procedūros pradžios) tai numatoma padaryti ir kokia forma – žodžiu, raštu, registruotu laišku ar kitaip?

Esu įsitikinusi ir kaip atsakinga mergaitės globėja prašau Jūsų, kad man būtų pranešta iš anksto raštu su įteikimu, taip pat siekiant procedūros tikslumo ir visiško šios informacijos perdavimo užtikrinimo – papildomai tai pranešti viešai per žiniasklaidos priemones mažiausiai prieš tris keturias dienas iki paėmimo procedūros, kad mergaitė galėtų nusiteikti psichologiškai, susidėti reikalingus, įprastus, mėgstamiausius drabužėlius, mokymosi ir higienos reikmenis, knygeles, fleitą, kuria kasdien groja, mėgstamiausius žaislus ir kt. O gal Jūs laikote, kad to nereikia daryti ir kad tai yra nesvarbu bei nereikalinga? Tuomet šį savo samprotavimą prašau detaliai ir argumentuotai pagrįskite.

1. 2. Jei apie vaiko paėmimo laiką man pranešti iš anksto nenumatyta, prašau atsakyti ir remiantis įstatymais bei kitais norminiais aktais bei psichologų ir kitų specialistų išvadomis pagrįsti, kodėl nenumatote išankstinio informavimo.

Esu įsitikinusi, kad mano, kaip atsakingos mergaitės globėjos, išankstinis informavimas apie tikslų perdavimo laiką yra būtinas, nes netikėtas, nelauktas perdavimo atlikimas neabejotinai gali išgąsdinti mergaitę, sukelti jai stiprų psichologinį šoką, turėti kitų neigiamų psichologinių pasekmių, kurios gali mergaitę lydėti visą likusį gyvenimą. Aš, kaip mergaitės globėja, to negaliu leisti, nes tai jau būtų akivaizdi psichologinė prievarta prieš mergaitę, kuri yra neleidžiama. Juk aišku, kad vaiko nusiteikimas palikti įprastą aplinką, kurioje daug metų supamas mylinčių artimųjų gyveno, prasideda nuo žinojimo, kada tas kraustymasis konkrečiai įvyks. O gal Jūs manote, kad daug kartų tvirtai pareiškusį niekur nenorintį kraustytis kitur gyventi vaiką įkalbėti užteks tos valandos ar pusvalandžio nuo vaiko paėmimo procedūros pradžios? Prašau tuomet šią savo nuomonę detaliai ir argumentuotai pagrįsti.

Man, kaip atsakingai mergaitės globėjai, yra akivaizdu, kad kraustymuisi į kitą vietą vaikas turi pasirengti iš anksto – susidėti reikalingus, įprastus, mėgstamiausius drabužėlius, mokymosi ir higienos reikmenis, knygeles, fleitą, kuria kasdien groja, mėgstamiausius žaislus ir kt. O gal Jūs laikote, kad to nereikia daryti ir kad tai yra nesvarbu bei nereikalinga? Tuomet prašau tai detaliai ir argumentuotai pagrįsti ir paaiškinti.

2 KLAUSIMAS. Ar vaiko perdavimo tvarkoje yra numatyta, kad to perdavimo metu mergaitės gyvenamoje vietoje, iš kurios ji turi būti paimta, turi būti mergaitės globėja?

Jei nenumatyta, kad globėja turi būti namie, arba numatyta, kad mergaitės perdavimas kaip tik turi būti vykdomas tada, kada namie nėra globėjos, prašau atsakyti ir detaliai paaiškinti, kuo remiantis tokia nuostata priimta? Ar Jūs manote, kad tai yra humaniška, nepažeidžia teisės aktų?

Esu įsitikinusi ir kaip atsakinga mergaitės globėja prašau Jūsų užtikrinti, kad mergaitės perdavimas būtų vykdomas tiktai tada, kada aš pati, mergaitės globėja, būsiu namie gerokai anksčiau iki mergaitės paėmimo procedūros pradžios. Manau, kad vaiko perdavimas man nesant namie yra visiškai nepriimtinas ir neleistinas. Manau, kad man esant namie prie manęs labai prisirišusi mergaitė jausis saugiai, jos neištiks stresas ir psichologinė trauma tuo atveju, kai į namus ateis svetimi žmonės tuo metu, kai mergaitės globėjos nebus namie.

3 KLAUSIMAS. Prašau atsakyti ir detaliai pagrįsti, ar vaiko perdavimo tvarkoje perdavimo procedūrą numatoma fiksuoti vaizdo įrašu, kiek nepriklausomų vaizdo kamerų ir kokių institucijų atstovai tai turėtų atlikti?

Esu įsitikinusi ir kaip atsakinga mergaitės globėja prašau užtikrinti vaiko perdavimo procedūros fiksavimą 2-3 skirtingų institucijų vaizdo kameromis. Vaiko perdavimo fiksavimas vaizdo kameromis leistų vėliau išvengti atliktų veiksmų skirtingo interpretavimo, vertinimo ir ginčų, o kelios vaizdo kameros užtikrintų, kad vaizdas tikrai bus užfiksuotas, be to tai bus atlikta iš kelių skirtingų apžvalgos taškų.

4 KLAUSIMAS. Prašau atsakyti ir man, kaip atsakingai mergaitės globėjai detaliai paaiškinti, ar vaiko perdavimo tvarkoje numatyta ir detalizuota konkreti mergaitės perdavimo procedūra, jos sudedamosios dalys ir etapai?

4. 1. Ar vaiko perdavimo tvarkoje numatyta, kad perdavimo metu toje pačioje patalpoje su perduodamu vaiku gali būti mergaitės globėja, kiti mergaitės artimieji, mylimi žmonės?

Esu įsitikinusi ir kaip atsakinga mergaitės globėja prašau, kad vaiko perdavimo tvarkoje būtų numatyta, kad patalpoje, kurioje vyks mergaitės perdavimas, perdavimo metu būčiau aš, mergaitės globėja, taip pat kiti mergaitės artimieji. Esu įsitikinusi, kad kliūtimi vykdyti teismo sprendimą negalima laikyti mergaitės pažįstamų artimų asmenų, tuo labiau globėjos, jei ji stovi nuošaliai ir stebi. Esu įsitikinusi, kad globėja, esanti visapusiškai atsakinga už mergaitę, turi stebėti, ar perdavimo procedūra atliekama nepažeidžiant teismo sprendimo ir įstatymų, ar mergaitei nedaromas neleistinas poveikis, ar prieš mergaitę nevartojamas fizinis ir psichologinis smurtas, nes kol mergaitė dar neperduota, globėja visiškai atsako už globotinę, todėl negali ir neprivalo palikti mergaitės vienos bet kokiose sudėtingose situacijose.

Esu įsitikinusi ir reikalauju, kad globėjos, taip pat kitų asmenų dalyvavimas vaiko perdavimo tvarkoje būtų numatytas ir perdavimo procedūroje būtų visiškai užtikrintas, nes artimųjų žmonių nesant šalia mergaitė jausis nesaugi, jausis išduota, patirs milžinišką psichologinį stresą, galintį turėti nenusakomų pasekmių, o to aš, kaip mergaitės globėja, negaliu leisti ir neleisiu.

4. 2. Ar vaiko perdavimo tvarkoje numatyta, kaip konkrečiai vyks vaiko perdavimo procedūra, kokias ji turės sudedamąsias dalis ir etapus?

Ar esate numatę, kad vaiko perdavimo procedūros pradžioje turi įvykti mergaitės ir vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovės pokalbis? Ar esate numatę, kad to pokalbio metu darbuotoja turi paklausti, ar mergaitė gerai jaučiasi, ar neserga, ar ji jaučiasi saugi, ar sutinka kraustytis gyventi pas biologinę motiną, ar ji pasirengusi tai padaryti būtent dabar? Ar esate numatę ir detalizavę kaip vyks šis pokalbis? Ar numatyta, kad pokalbis tarp mergaitės ir darbuotojos turi vykti joms stovint ar sėdint ne mažesniu kaip 3-5 metrų atstumu viena nuo kitos? Ar numatėte, kad negalimas ir kategoriškai draudžiamas joks fizinis kontaktas ar per mažas atstumas tarp darbuotojos ir mergaitės, nes nepageidaujamo, pradžioje galimai vaiko priešiškai vertinamo asmens lietimasis prie vaiko yra neleistina psichologinė prievarta, kuri yra netoleruotina ir negalima, todėl aš, kaip atsakinga mergaitės globėja, negaliu leisti ir neleisiu.

Prašau paeiliui išvardinti ir detaliai aprašyti kitas perdavimo dalis ir etapus.

5 KLAUSIMAS. Prašau man, kaip atsakingai mergaitės globėjai atsakyti ir detaliai paaiškinti, ar vaiko perdavime dalyvaus ne tik policijos pareigūnai, bet ir kitų specialiųjų tarnybų darbuotojai? Prašau šias specialiąsias tarnybas ir jų funkcijas išvardinti.

Antstolė S.Vaicekauskienė 2012-04-18 patvarkyme Nr. S-11020496, prieštaraudama įstatymui, nurodė, kad „atliekant vaiko perdavimą kliūtys bus šalinamos pasitelkiant policijos pareigūnus ir kitus specialiųjų tarnybų darbuotojus.“

Informuoju, kad Civilinio proceso kodekso 764 straipsnio 4 dalis reglamentuoja, jog priverstinai perduodant vaiką, policijos atstovai pašalina kliūtis sprendimui įvykdyti. Taigi įstatymas numato, kad niekas kitas, tik policijos atstovai gali pašalinti kliūtis.

6 KLAUSIMAS. Prašau informuoti, ar vykdant teismo sprendimą perduoti mergaitę biologinei motinai L. Stankūnaitės apsaugą nuo nusikalstamo poveikio organizuojantys ir vykdantys pareigūnai bei kiti su tuo susiję asmenys turi teisę naudoti fizinę prievartą ir smurtą mergaitės atžvilgiu? Prašau informuoti, ar jie turi teisę vykdyti teismo sprendimą. Kokie norminiai aktai tai reglamentuoja?

Bandant perduoti mažametę L.Stankūnaitei 2012 m. kovo 23 d., prievartą ir smurtą galimai naudojo mažametės ir L.Stankūnaitės apsaugą nuo nusikalstamo poveikio organizuojantys ir vykdantys pareigūnai. Kaip atsakinga mergaitės globėja prašau ir reikalauju esant neišvengiamam būtinumui leisti pašalinti kliūtis tik Kauno rajono policijos komisariato darbuotojams.

7 KLAUSIMAS. Prašau mane, kaip atsakingą mergaitės globėją informuoti, ar išieškotoja L.Stankūnaitė turi teisę naudoti fizinę prievartą ir smurtą mažamečio vaiko atžvilgiu. Kokie norminiai aktai tai reglamentuoja? Bandant perduoti mažametę L.Stankūnaitei 2012 m. kovo 23 d., prievartą ir smurtą išieškotoja L.Stankūnaitė galimai naudojo.

Informuoju, kad Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Ramyna Šidlauskienė 2012 m. kovo 22 d. nutartimi nutarė vykdant Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimo Nr.2-21-550/2011 dalį dėl vaiko perdavimo jos motinai Laimutei Stankūnaitei, leisti prievarta (pašalinant kliūtis perduoti mergaitę motinai) paimti mergaitę iš jos buvimo vietos. Vykdant Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimo Nr. 2-21-550/2011 dalį dėl mergaitės perdavimo jos motinai Laimutei Stankūnaitei, leisti vykdymo veiksmus atlikti ne darbo dienomis. Nutartyje nurodyta, kad prievarta gali būti naudojama ne prieš vaiką, o pašalinant kliūtis sprendimui įvykdyti (CPK 764 str. 4 d.).

8 KLAUSIMAS. Prašau mane, kaip atsakingą mergaitės globėją informuoti, kiek ir kokių institucijų asmenų dalyvaus perdavimo procedūroje, kokios konkrečios kiekvieno jų funkcijos mergaitės perdavimo-paėmimo metu?

9 KLAUSIMAS. Prašau man, kaip atsakingai mergaitės globėjai atsakyti ir detaliai paaiškinti, ar vaiko perdavime dalyvaus ir mergaitės paėmimo-perdavimo patalpoje bus asmenys, dėvintys teisėsaugos pareigūnų kaukėmis, dengiančiomis veidą?

Esu įsitikinusi ir kategoriškai reikalauju, kad jokios kaukės nebūtų dėvimos, nes vien jų vaizdas labai gąsdina mano globojamą mergaitę, sukelia jai didelį nervinį šoką, o tai yra ne kas kita, kaip psichologinė prievarta ir smurtas prieš mergaitę, kurios aš, kaip globėja, negaliu leisti ir neleisiu.

10 KLAUSIMAS. Kokioms aplinkybėms, kokioms situacijoms esant paėmimo-perdavimo procedūra turės būti nebevykdoma ir nedelsiant nutraukta?

Vadovaudamasi mergaitės interesais ir kaip atsakinga globėja siekdama visiškai užtikrinti mergaitės saugumą, prašau ir reikalauju, kad būtų labai atsakingai išnagrinėtos ir labai aiškiai parašytos visos galimos situacijos, kurioms esant mergaitės paėmimas-perdavimo procedūra būtų nedelsiant nutraukiama ir toliau nebevykdoma.

11 KLAUSIMAS. Prašau mane, kaip atsakingą mergaitės globėją informuoti, ar esate nusprendę su Jūsų parengta vaiko perdavimo tvarka supažindinti mane, mergaitės globėją?

11. 1. Jei esate numatę mane supažindinti su tvarka, maloniai prašyčiau informuoti prieš kiek laiko iki numatomo vaiko paėmimo procedūros pradžios tai ketinate atlikti?

11. 2. Ar esate numatę galimybę atsižvelgti į mano pastabas dėl Jūsų parengtos vaiko perdavimo tvarkos? Kiek numatote tam skirti laiko?

11. 3. Jei nesate to numatę ir nesirengiate manęs informuoti apie Jūsų parengtą paėmimo tvarką, prašau ne vėliau kaip prieš savaitę iki mergaitės paėmimo-perdavimo procedūros pradžios atsakyti man raštu ir detaliai pagrįsti šią neabejotinai klaidingą ir man, kaip atsakingai mergaitės globėjai visiškai nepriimtiną nuostatą. Negali ir neturi būti vaiko paėmimas-perdavimas planuojamas slaptai nuo manęs, mergaitės globėjos, nes tai pažeidžia teisėtus mano globojamo vaiko interesus ir lūkesčius, nes tokio slaptumo nenumato jokie teisės aktai.

12 KLAUSIMAS. Prašau mane, kaip atsakingą mergaitės globėją informuoti, ar bus priverstinai perduodamas sergantis vaikas? Jei esate numatę paimti ir perduoti išieškotojai L.Stankūnaitei sergantį vaiką, prašau tuomet šį savo samprotavimą detaliai ir argumentuotai pagrįskite.

Prašau ir reikalauju, kad į visus šiuos klausimus būtų detaliai ir labai pagrįstai man atsakyta ne vėliau kaip 10 dienų iki numatomos mergaitės paėmimo-perdavimo procedūros pradžios, o į mano čia išdėstytus pasiūlymus ir pageidavimus būtų atsižvelgta.

Prašau Jūsų ir reikalauju, kad mano globojamos mažametės mergaitės paėmimas-perdavimas nebūtų vykdomas, kol šie klausimai nebus visapusiškai išnagrinėti, atsakyti ir man iš anksto nurodytu terminu atsiųsti.

Prašau kiekvieno Jūsų, atsakingo už svarbų Jums patikėtą valstybės darbų barą, atsakyti man raštu asmeniškai, motyvuotai ir pagrįstai išsakyti savo asmeninę arba Jūsų vadovaujamos institucijos nuomonę.

Visišką neatsakymą arba paviršutiniškus ir neatsakingus atsakymus į visus arba į dalį klausimų laikysiu nepagarba teismo sprendimui dėl mergaitės perdavimo, kuriame nurodoma, kad prievarta tiesiogiai prieš mergaitę negalima, taip pat nepagarba pačiam teismui ir teisėtiems mano atstovaujamos globotinės interesams ir pagrįstiems lūkesčiams.

Jei šie svarbūs klausimai bus netinkamai atspindėti ar neįrašyti į Jūsų rengiamą mergaitės paėmimo-perdavimo tvarką, aš, kaip įstatyminė mergaitės globėja laikysiu, kad Jūsų vadovaujamos institucijos vaiko paėmimui-perdavimui nėra tinkamai pasirengusios, todėl paėmimo-perdavimo vykdymas yra negalimas. Jei paėmimas-perdavimas vis dėl to paskubomis būtų vykdomas tam tinkamai nepasirengus, paėmimo-perdavimo metu mergaitei gali būti padaryta nepataisoma fizinė arba psichinė žala, o to aš, kaip atsakinga mergaitės globėja, negaliu leisti ir neleisiu.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras