2024 m. kovo 1 d. 

Skundas dėl LR Generalinės prokuratūros ORGANIZUOTŲ NUSIKALTIMŲ IR KORUPCIJOS DEPARTAMENTO prokuroro nutarimo be numerio

Paskelbta: 2011-07-18 11:24 Autorius: ekspertai.eu
Nukentėjusioji - Laimutė Kedienė gyv. Klonio g. 5, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r.Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui Gerb. Dariui Valiui, Rinktinės g. 5A, LT-01515 Vilnius S K U N D A S Dėl LR Generalinės prokuratūros ONKTD prokuroro 2011-05-27 nutarimo be numerio 2011 m. birželio 1 d. iš Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros gavau šios prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroro Aido Mažeikos 2011 m. gegužės 27 d. nutarimą be jokio numerio, kuriame nurodyta, jog jis priimtas ikiteisminiame tyrime dėl mano sūnaus Drąsiaus Kedžio mirties priežasties nustatymo. Paminėtu nutarimu LR Generalinės prokuratūros ONKTD prokuroras A. Mažeika nutaria ikiteisminį tyrimą Nr. 65-1-00459-10 dėl Drąsiaus Kedžio mirties priežasties nustatymo nutraukti, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Akinius, 53 litus, paltą, amuletą, palaidinę, kelnes, marškinėlius, trumpikes, kojines, batus, butelio šukę, 3 metalines žvakutes atiduoti man, tai yra Laimutei Kedienei. Pistoletą, 8 tūteles ir 3 daktilolapus perduoti į ikiteisminį tyrimą Nr. 20-1-00917-09, 7 gyvūnų plaukų fragmentus į ikiteisminį tyrimą Nr. 01-2-00126-10, 2 stiklainius su kvapais, šokolado įpakavimą, cigarečių pakelį su 3 cigaretėmis, 0,7 l. talpos degtinės butelį, butelio kamštuką, stiklainį su skysčiu iš butelio, geltoną polietileninį maišelį, 5 stiklainius su palto skiautėmis, 5 gruntų pavyzdžius, stiklainį su vandeniu iš balos, stiklainį su vandeniu iš marių, avalynės pėdsako atlieją, augalų mėginį, 8 tūteles, 8 kulkas, nuoplovas nuo plaštakų, žolės lapą, mikrodaleles, dirvožemį ir plaukus nuo rūbų, 41 metalinę žvakutę, 2 nuorūkas, maišą, dokumentų įmautę ir dėžutę su prezervatyvu sunaikinti. Manau, kad skundžiamas LR Generalinės prokuratūros ONKTD prokuroro nutarimas priimtas tendencingai atlikus ikiteisminį tyrimą siekiant patvirtinti tik galimo nelaimingo atsitikimo versiją iš esmės netyrus kitų galimų sūnaus mirties priežasčių, tai yra neišsamiai atlikus visų įvykio aplinkybių tyrimą, netinkamai įvertinus ikiteisminio tyrimo metu gautus duomenis, nepašalinus ikiteisminio tyrimo metu iškilusių prieštaravimų, dėl ko negali būti laikomas nei pagrįstu, nei teisėtu ir aukštesniojo prokuroro, šiuo atveju Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro turi būti panaikintas. Kaip matyti iš skundžiamo prokuroro nutarimo, priimdamas jį prokuroras didžiąją dalimi vadovavosi Specialisto išvada Nr. M 589/10 (01), kai kuriuos jos teiginius papildydamas specialisto Jono Mindaugo Paliulio paaiškinimais apie Danijos specialistų prielaidą, dėl mano sūnaus D. Kedžio skendimo bei Umea (Švedija) universiteto teismo medicinos profesoriaus, Nacionalinės teismo medicinos valdybos vyresniojo teismo patarėjo, Nacionalinės sveikatos ir gerovės valdybos teismo medicinos mokslo eksperto Anders Eriksson nuomone. Iš ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančių rašytinių įrodymų akivaizdu, kad mano velionio sūnaus kūno skrodimą atliko penkių Lietuvos specialistų grupė, kuri visuomenės informavimo priemonėse buvo įvardijama, kaip pačių kompetentingiausių Lietuvos teismo medicinos ekspertų (specialistų) grupė. Būtent ši specialistų grupė surašė ir pasirašė specialisto išvadą Nr. M 589/10 (01) ir specialisto išvadą Nr. M25/10 – M 589/10 (01). Būtent šių specialisto išvadų duomenys buvo laikomi pamatiniais atliekant kitus teismo medicinos tyrimus. Paminėtose specialisto išvadose buvo konstatuota, jog mano sūnus mirė nuo mechaninės asfiksijos (uždusimo) užkimšus kvėpavimo takus svetimkūniais – žolės (švendrės) lapu ir skrandžio turiniu. Nurodytų specialistų nuomone tai patvirtino sausas žolės (švendrės) lapas kvėpuojamojoje gerklėje, skrandžio turinys kvėpavimo takuose, pilnai užpildantis pagrindinius, segmentinius ir smulkius plaučių bronchus bei kiti mechaninės (obturacinės) asfiksijos požymiai. Be to, paminėtoje specialisto išvadoje buvo konstatuota, jog mano sūnaus lavone rasti nedideli linijiniai nubrozdinimai dešiniajame rieše ir veide kartu su netaisyklingų formų nubrozdinimais kaktoje ir nedidele kraujosruva dešiniajame paakyje padaryti kietais, bukais ir bukabriauniais daiktais, turinčiais ribotą paviršių ir visi jie padaryti po mano sūnaus mirties. Susipažinus su nurodyto ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančia teismo medicinos gydytojo P. Petreikio konsultacine išvada ir su Umea (Švedija) universiteto teismo medicinos profesoriaus, Nacionalinės teismo medicinos valdybos vyresniojo teismo patarėjo, Nacionalinės sveikatos ir gerovės valdybos teismo medicinos mokslo eksperto Anders Eriksson nuomone, akivaizdu, jog abu šie specialistai kategoriškai paneigė „geriausių“ Lietuvos teismo medicinos specialistų teiginius, išdėstytus prieš tai nurodytose specialisto išvadose Nr. M 589/10 (01) Nr. M25/10 – M 589/10 (01), konstatuodami, kad sūnaus kvėpuojamojoje gerklėje surastas žolės (švendrės) lapas jokios įtakos jo mirčiai neturėjo, o visi prieš tai išvardinti jo kūno sužalojimai padaryti jam esant gyvam. Šios aplinkybės sudaro pagrindą abejoti specialisto išvadas Nr. M 589/10 (01) ir Nr. M25/10 – M 589/10 (01) surašiusių specialistų kompetencija ir leidžia pagrįstai kelti klausimą, kodėl atliekant mano sūnaus mirties aplinkybių tyrimą nebuvo sudaryta kita teismo med. specialistų grupė, kuri atliktų pakartotinį sūnaus mirties priežasties nustatymą, į ją įtraukiant tiek konsultacinę išvadą surašiusį teismo med. gydytoją P. Petreikį, tiek ir mūsų šeimos pasiūlytą nepriklausomą ekspertą, kuriam dėl nežinomų priežasčių nebuvo leista dalyvauti atliekant sūnaus lavono skrodimą. Šios aplinkybės leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog atliekant ikiteisminį tyrimą Nr. 65-1-00459-10 nebuvo išnaudotos visos įmanomos aplinkybės objektyviai tiesai nustatyti. Šiuo atveju noriu atkreipti Jūsų dėmesį į tas aplinkybes, kurios nėra aptartos nei vienoje iš skundžiamame nutarime minimų specialistų išvadų, kurios ikiteisminio tyrimo metu aplamai nebuvo tirtos ir kurios gali keisti prieš tai paminėtų specialistų išvadų turinį. Kaip galima suprasti iš ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančių rašytinių įrodymų, mano velionio sūnaus kūnas iš Kauno pirmiausia buvo atgabentas į VTMT prie LR Teisingumo ministerijos Vilniaus skyrių. Po to, tai yra sekančią dieną, prieš atliekant sūnaus lavono tyrimą jis buvo nugabentas į privačią kliniką „Tomografija“ magnetinio rezonanso kompiuterinės tomografijos tyrimų atlikimui. Kaip matyti iš įrašų specialisto išvadoje Nr. M 589/10 (01), joje aprašant sūnaus lavono kompiuterinės tomografijos tyrimą atliktą prieš jo skrodimą yra aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, jog tyrimas atliktas nuo plaučių viršūnių iki diafragmos apačios. Peluros ertmės abipus laisvos. Trachėja ir pagrindiniai bronchai laisvi. Yra pomirtinės stazės požymių. Šaknų struktūriškumas patenkinamas. Ryškesnio limfmazgių padidėjimo nesimato. Šio tyrimo duomenys leidžia daryti kategorišką ir abejonių nekeliančią išvadą, jog prieš pradedant sūnaus lavono tyrimą jo trachėja ir pagrindiniai bronchai nebuvo užkišti nei kokiu nors žolės lapu, nei tuo labiau tirštu skrandžio turiniu. Tuo tarpu analizuojant tos pačios specialisto išvados dalį, kurioje aprašomas lavono skrodimas, akivaizdžiai matome, kad ten nurodyta, jog atliekant vidinį lavono tyrimą nustatyta, kad gerklų plyšys platus ir laisvas, o abu pagrindiniai bronchai pilnai užpildyti tirštu į tarkuotas daržoves panašiu skrandžio turiniu, kuris ir įvardijamas kaip pagrindinė asfiksijos priežastis. Taigi lyginant sūnaus lavono kompiuterinės tomografijos tyrimo metu gautus duomenis su duomenimis, kurie užfiksuoti atliekant sūnaus lavono skrodimą matome akivaizdų skirtumą, kuris leidžia daryti abejonių nekeliančią išvadą, jog tirštas skrandžio turinys, kuris yra įvardijamas kaip pagrindinė sūnaus asfiksijos priežastis į sūnaus bronchus pateko jau po to, kuomet buvo atliktas jo lavono tyrimas klinikoje „Tomografija“. Kokiu būdu ir kokiomis aplinkybėmis sūnaus lavono bronchuose galėjo atsirasti tirštas skrandžio turinys po jo lavono kompiuterinės tomografijos tyrimo aplamai nebuvo tiriama ir aiškinamasi, nors ši aplinkybė mano supratimu yra esminė ir galinti turėti tiesioginės įtakos jau minėtoms specialistų išvadoms. Tam, kad išsiaiškinti nurodytas aplinkybes, būtina atliekant ikiteisminį tyrimą apklausti specialistus atlikusius sūnaus lavono kompiuterinės tomografijos tyrimą klinikoje „Tomografija“ apie tai, ar nurodyto tyrimo metu sūnaus lavono bronchai buvo užpildyti skrandžio turiniu, ar ne. Jeigu jie buvo užpildyti nurodytu turiniu, kodėl tai nepažymėta kompiuterinės tomografijos tyrimo dokumentuose, jeigu jie jokiu skysčiu atliekant nurodytą tyrimą nebuvo užpildyti, būtina apklausti specialistus, surašiusius specialisto išvadą Nr. M 589/10 (01) apie tai, kaip nurodytas skrandžio turinys pateko į sūnaus lavono bronchus po jo lavono kompiuterinės tomografijos tyrimo. Atlikus nurodytus veiksmus ir jų metu paaiškėjus naujoms aplinkybėms, galimai apie tyčinį skrandžio turinio išstūmimą į sūnaus lavono bronchus, būtina skirti naują kompleksinę teismo medicinos ekspertizę sūnaus mirties priežasčiai nustatyti į jos sudėtį įtraukiant konsultacinę išvadą surašiusį teismo medicinos gydytoją P. Petreikį, mūsų šeimos pasiūlytą nepriklausomą teismo medicinos ekspertą, bei kompetentingus užsienio ekspertus, galimai ir profesorių Anders Eriksson iš Švedijos. Šiuo atveju noriu atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad atliekant mano sūnaus mirties aplinkybių tyrimą LR Generalinė prokuratūra plačiai skelbė visuomenės informavimo priemonėse, kad kreipėsi į užsienio ekspertus, kurie dar kartą nustatys sūnaus mirties priežastį, o vėliau buvo paskelbta, jog užsienio ekspertai patvirtino Lietuvos specialistų išvadas. Susipažinus su nurodyto ikiteisminio tyrimo medžiaga akivaizdu, jog prieš tai nurodyta, viešai paskelbta informacija neatitinka tikrovės, o paskelbiant apie išsamų užsienio ekspertų atliktą tyrimą buvo siekiama tik sudaryti tariamai išsamaus ikiteisminio tyrimo vaizdą. Susipažinus su nurodyto ikiteisminio tyrimo medžiaga akivaizdu, kad joje nėra jokių duomenų apie tai, kad speciali grupė užsienio ekspertų, turinčių tam tikrą mokslinį laipsnį atskiroje teismo medicinos šakoje būtų tyrę mano sūnaus mirties priežastis. Ikiteisminio tyrimo medžiagoje yra Umea (Švedija) universiteto teismo medicinos profesoriaus, Nacionalinės teismo medicinos valdybos vyresniojo teismo patarėjo, Nacionalinės sveikatos ir gerovės valdybos teismo medicinos mokslo eksperto Anders Eriksson pasirašytas niekaip neįvardintas (pvz. specialisto išvada, eksperto išvada ar pan.) dokumentas, kuriuo nurodytas specialistas atsako į pateiktus klausimus. Analizuojant nurodyto specialisto pateiktus atsakymus, akivaizdu, kad juose išsakyta tik jo subjektyvi asmeninė nuomonė, kuri neturi daugiau įrodomosios galios kaip teismo medicinos gydytojo P. Petreikio konsultacinė išvada, kurioje sūnaus mirties priežastimi įvardijamas ne užspringimas skrandžio turiniu, kurio iki pat skrodimo pradžios nebuvo jo bronchuose, bet asfiksija uždarius kvėpavimo takus vandeniu (skendimas, nuskandinimas), kadangi daugumoje Anders Eriksson pateiktų atsakymų į klausimus yra akcentuojama, jog tai yra jo nuomonė, bet netgi ne išvada. Manau, kad vadovautis nurodyta profesoriaus Anders Eriksson subjektyvia nuomone ir laikyti ją besąlygiškai teisinga šiuo atveju negalima. Kaip matyti iš ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančių Danijos specialistų nuomonės (Hans Petter Hougen), Umea (Švedija) universiteto teismo medicinos profesoriaus, Nacionalinės teismo medicinos valdybos vyresniojo teismo patarėjo, Nacionalinės sveikatos ir gerovės valdybos teismo medicinos mokslo eksperto Anders Eriksson nuomonės ir teismo medicinos gydytojo P. Petreikio konsultacinės išvados, visose juose teigiama, kad tyrimui pateiktuose duomenyse yra sūnaus Drąsiaus Kedžio skendimą patvirtinančių požymių, tačiau jie nėra pakankami, nors teismo medicinos gydytojas P. Petreikis savo konsultacinėje išvadoje laikė, kad tokių duomenų pakanka ir sūnaus mirties priežastį įvardijo ne užspringimą skrandžio turiniu, bet asfiksiją vandeniu (skendimą, nuskandinimą). Apibendrinant nurodytus ikiteisminio tyrimo duomenis akivaizdu, kad jie buvo vertinami atsietai vienas nuo kito ir net nebuvo bandoma apibendrinti nurodytų specialistų nuomonės dėl galimo mano sūnaus uždusimo, užkišus kvėpavimo takus vandeniu bei išsiaiškinti kokios gi aplinkybės galėjo sąlygoti paminėtų duomenų trūkumą ir ar šios aplinkybės negalėjo būti dirbtinai (tyčia) sukurtos, kas taipogi tiesiogiai sąlygojo nurodyto ikiteisminio tyrimo neišsamumą. Atsižvelgiant į prieš tai paminėtas aplinkybes, manau, kad atliekant sūnaus mirties aplinkybių tyrimą, būtina sudaryti naują teismo medicinos ekspertų grupę į jos sudėtį įtraukiant prieš tai nurodytus asmenis, kuriems dar kartą būtų pavesta nustatyti mano sūnaus Drąsiaus Kedžio mirties priežastį. Priimdamas skundžiamą nutarimą prokuroras akcentuoja, jog jo metu negauta jokių duomenų, kad sūnaus atžvilgiu būtų vartotas smurtas, tačiau jeigu pažiūrėtume į to paties profesoriaus Anders Eriksson išreikštą nuomonę pamatytume, jog jo pasirašyto dokumento (be pavadinimo) 2-me punkte teigiama, kad jis negali pasakyti, ar sūnui padaryti sužalojimai padaryti pakartotinai nugriuvus ar jį užpuolus. Šiame punkte taipogi teigiama, kad jis negali pasakyti, kada padaryti nurodyti sužalojimai, tačiau mano, kad kai kurie iš jų padaryti prieš sūnaus mirtį, kai kurie mirties metu. Ką jis turėjo omenyje, teigdamas - mirties metu, visiškai neaišku, ir šių aplinkybių net nebuvo bandoma išsiaiškinti, kadangi jam nebuvo užduotas ar nurodytus sužalojimus mano sūnus galėjo pasidaryti pats, jo suradimo vietoje, atsižvelgiant į gruntą, ant kurio buvo rastas jo lavonas. Kaip matyti iš byloje esančio 2010-04-17 įvykio vietos apžiūros protokolo, jame užfiksuota, jog netoli sūnaus lavono 103 cm atstumu guli pistoletas „Baikal“ IŽ-79-8 su dėtuve, kurioje yra 8 (aštuoni) šoviniai ir 1 (vienas) šovinys vamzdyje, kuris apžiūros metu išimamas ir supakuojamas, viso 9 (devyni) vienetai šovinių. Tačiau skundžiamame nutarime prokuroras nurodo, jog nutraukdamas ikiteisminį tyrimą jis nutaria 8 (aštuonias) tūteles (suprantu šovinių) ir 3 (tris) daktilolapus perduoti į ikiteisminį tyrimą Nr. 20-1-00917-09, o dar 8 (aštuonias) tūteles (taipogi suprantu, kad šovinių) bei kitus daiktus sunaikinti. Taigi akivaizdu, kad atlikdamas nurodytą ikiteisminį tyrimą prokuroras disponavo 16 (šešiolika) šovinių tūtelių, nors netoli mano sūnaus lavono surastame pistolete buvo tik 9 (devyni) šoviniai, taigi logiškai galvojant ir 9 (devynios) šovinių tūtelės. Iš kur pas ikiteisminį tyrimą atlikusį prokurorą atsirado dar 7 (septyni) šoviniai ar jų tūtelės, visiškai neaišku. Kaip matyti iš ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančios 2010-05-27 specialisto išvados Nr. 11-1290 (10) ir kt., joje nurodoma, jog specialistams tirti pateiktų puspalčio, sportinio bliuzono, sportinių kelnių kišenėse, tirti pateiktose trumpikėse ir marškinėliuose pistoleto „IŽ 79-8 Baikal“ nešiojimo pėdsakų nėra, tačiau nešiojant ginklą jo nešiojimo pėdsakų galėjo ir nelikti. Todėl nustatyti, ar tirti pateiktuose drabužiuose buvo nešiojamas tirti pateiktas pistoletas „IŽ 79-8 Baikal“, negalima. Susipažinus su nurodyta išvada yra akivaizdu, kad paminėtų aplinkybių, dėl galimo ginklo nešiojimo toliau nebuvo bandoma aiškintis, kadangi nurodytą išvadą davęs specialistas net nebuvo apklaustas tai kokios gi aplinkybės turėtų veikti, kad tyrimui pateiktuose rūbuose ilgą laiką (galimai ilgiau kaip šešis mėnesius) nešiojant nurodytą ginklą rūbuose neliktų jo nešiojimo pėdsakų. Šioje specialisto išvadoje taipogi teigiama, kad tyrimui pateiktų trumpikių juosmens srityje ir marškinėlių priekyje apatinėje dalyje nėra išsidėvėjimų, ištampytų siūlų, išretinto trikotažo, ką galima būtų vertinti, kaip šaunamojo ginklo nešiojimo pėdsakus. Šiuo atveju tyrimą atlikusiems specialistams taipogi nebuvo užduotas klausimas, ar paminėti pėdsakai išvardintuose rūbuose turėjo likti, jei specialisto išvadoje minimas ginklas juose buvo nešiojamas ilgą laiką. Paminėtiems specialistams taipogi neužduotas klausimas, ar ant prieš tai paminėtų rūbų turėjo likti šūvio pėdsakų (parako dalelių), jei juose buvo nešiojamas šaunamasis ginklas, iš kurio buvo šaudyta po paskutinio jo valymo. Prie šio skundo pateikiu mano sūnaus nuotraukas po skrodimo, kurios leidžia daryti vienintelę išvadą – kad jis buvo nužudytas. LR BPK 214 str. numato, jog prokuroro nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą per keturiolika dienų nuo tokio nutarimo gavimo gali būti skundžiamas aukštesniam prokurorui. Man atsiųstame skundžiamame Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ONKTD prokuroro nutarime nurodyta, jog turi teisę nurodytą nutarimą apskųsti aukštesniam prokurorui, tai yra Lietuvos generalinės prokuratūros ONKTD vyr. prokurorui. Atsižvelgdama į tai, kad Jūs, tai yra Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, taipogi laikomas aukštesniu prokuroru skundžiamą nutarimą priėmusio prokuroro atžvilgiu ir į tai, kad priimdamas nurodytą procesinį sprendimą ONKTD prokuroras tokius savo veiksmus derino su savo tiesioginiu viršininku, tai yra Lietuvos generalinės prokuratūros ONKTD vyr. prokuroru, kuris dėl to gali turėti išankstinę savo nuomonę šiuo klausimu, tai yra būti šališkas, šį skundą paduodu Jums, Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui, ir prašau asmeniškai jį išnagrinėti. Vadovaudamasi išdėstytu ir LR BPK 2, 28, 214 str. 4-5 d. P R A Š A U : Panaikinti kaip neteisėtą ir nepagrįstą Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroro 2011 m. gegužės 27 d. nutarimą, kuriuo ikiteisminis tyrimas Nr. 65-1-00459-10, dėl mano sūnaus Drąsiaus Kedžio mirties priežasties nustatymo nutrauktas, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių ir perduoti nurodytą ikiteisminį tyrimą atlikti kitam LR Generalinės prokuratūros ONKTD prokurorui. Pridedama: sūnaus Drąsiaus Kedžio nuotraukos 5 vienetai, A4 formatas. Pagarbiai, Nukentėjusioji Laimutė Kedienė  
„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras