2024 m. balandžio 16 d.

 

Valstybės lyderis G. Nausėda apie „Amber Grid“ sukčiavimus informuotas asmeniškai dar prieš metus

5
Paskelbta: 2021-02-04 22:21 Autorius: ekspertai.eu
EPSO-G yra valstybės valdoma energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė. Ją sudaro patronuojanti valdymo bendrovė UAB „EPSO-G“ , keturios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Litgrid“ AB, AB „Amber Grid“, „Baltpool" UAB,  „Tetas" UAB, "Energy cells" UAB bei netiesiogiai kontroliuojama UAB „GET Baltic".

Vienintelio valdymo bendrovės UAB „EPSO-G“ akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.


Apie tai, kaip valstybinė firma „Amber Grid“ susijusi su sukčiavimais, dar beveik prieš metus buvo informuotas valstybės lyderis Gitanas Nausėda.

„Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai

2020 m. vasario 24 d.

Jūsų Ekselencija,

Kreipiamės į Jus, nes jau antrus metus nesulaukiame jokio konkretaus atsakymo nei iš vienos valstybinės institucijos. Šiuo metu jau esame kreipęsi į Energetikos ministeriją, AB „Amber Grid“, Seimo kontrolierių įstaigą, Valstybinę teritorijų planavimo ir statybų inspekciją, Kaišiadorių rajono savivaldybę – visi atsakymai, kuriuos gavome, labai panašūs – cituojami įstatyminiai aktai, toliau sakoma, kad ši įstaiga nėra įpareigota aiškinti teisės aktus ir siūloma kreiptis į eilę kitų valstybinių institucijų. 2019 m. rugsėjo mėnesį kalbėjomės su ministro pirmininko S. Skvernelio patarėju S. Malinausku bei LRT žurnaliste I. Makaraityte – jie abu trumpai išklausė situacijos esmę, pažadėjo susisiekti, tačiau tolimesnio susidomėjimo neparodė.

Mano vardas Saulius, po ilgų metų emigracijoje mes su žmona nutarėme grįžti atgal į Tėvynę. 2016 metų balandžio mėnesį nusipirkome sklypą Karčiupio kaime, Kaišiadorių rajone. Sklypas suformuotas kvartale, kuris iš dalies patenka į magistralinio dujotiekio apsaugos zoną. Mūsų sklypas į apsaugos zoną nepateko, VĮ Registrų centras pažymoje jokių apribojimų registruota nebuvo. Kaip man teigė pardavėjai ir kaip supratome pagal detalųjį planą, suprojektuotoje teritorijoje buvo leidžiama dešimties gyvenamųjų namų statyba. Neužilgo pasisamdėme architektą, pradėjome ruošti projektą namo statybai, ieškojome statybininkų, tarėmės ir konsultavomės su įvairiais statybų specialistais. Planavome į Lietuvą perkelti mūsų abiejų su žmona verslus, ir grįžti namo 2020 metais.

2018 metų balandžio mėnesį Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos posėdžio metu buvo nutarta mūsų gyvenamojo namo projekto nederinti, atsižvelgiant į AB „Amber Grid“ rašte Nr. 7-211-33 nurodytus motyvus – „kadangi šalia sklypo yra nutiestas magistralinis dujotiekis, sklypas patenka į pirmos vietovės klasės teritorijos ribas, kuriose, pagal magistralinio dujotiekio taisykles, negali būti daugiau, nei 10 pastatų žmonėms būti“. Tėtis, kuris yra mūsų oficialus įgaliotinis Lietuvoje, kartu su architektu buvo susitikę su AB „Amber Grid“ atstovais ir susitikimo metu jiems buvo patvirtinta, kad mes statybų leidimo tikrai negausime, ir paklausus, ką mums šiuo atveju daryti - vienas iš atstovų atsakė, kad „na ką, praranda žmonės nuosavybę, aš irgi esu praradusi, susitaikykit su tuo“, kitas AB „Amber Grid“ atstovas tepasakė, kad AB „Amber Grid“ yra tik įstatymo vykdytojai ir jų žiniomis toje teritorijoje jau yra viršytas leidžiamų pastatų skaičius, dėl to statybų leidimo ir projektavimo sąlygų jie tikrai netvirtins.

G. Nausėda išsamiai informuotas apie formos „Amber Grid“ veiklą.


Po susitikimo su AB „Amber Grid“ atstovais mes oficialiai užklausėme Kaišiadorių rajono savivaldybės Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus pateikti duomenis apie pastatus, įregistruotus kvartale, kuriame yra mūsų sklypas, ir tų pastatų klasifikaciją. 2018 m. birželio 14 d. gavome atsakymą, kuriame nurodyta, kad šioje teritorijoje yra 5 gyvenamieji namai ir 2 ūkiniai pastatai.

Sklypą mums pardavę asmenys tvirtino, kad čia klaida, kad statyba tikrai yra galima, tik reikia "su kai kuo susisiekti ir pakalbėti", tuo pačiu metu kaimyninio sklypo savininkas tiesiai pasakė, kad tam, kad gauti suderinimą iš AB „Amber Grid“ reikia važiuoti "pakalbėti į Vilnių ir jums tai kainuos apie dešimt (tūkstančių eurų)“.

Netikėjome, kad tokia absurdiška situacija yra teisinga: detalusis planas galiojantis; anot savivaldybės, teritorijoje, kurioje leidžiama 10 pastatų statyba yra įregistruoti tik 7 pastatai; o mums kažin kodėl yra siūloma su kažkuo tartis ir gana akivaizdžiai sakoma, jog reikia duoti kyšį tam, kad mums būtų išduotas suderinimas statybų leidimui – pradėjome pardavėjų klausinėti apie pastatų skaičių, I vietovės klasės vienetą ir paprašėme parodyti visus teritorijų planavimo dokumentus. Tada pardavėjai išsigynė, kad nieko neturi, nieko nežino, visi dokumentai pas projektuotojus. Susisiekus su projektuotojais paaiškėjo, kad nei pardavėjai, nei projektuotojai jokių teritorijų planavimo dokumentų pateikti negali (ar nenori). Mums buvo pasiūlyta paduoti į teismą AB „Amber Grid“.

Nebesuprasdami, kas šioje situacijoje teisus ir kodėl mes negalime gauti statybų leidimo, nutarėme pasikonsultuoti su teritorijų planavimo specialistais. Taip pat rašėme užklausimus dėl informacijos pateikimo ir patikslinimo į AB „Amber Grid“, Kaišiadorių rajono savivaldybę, Energetikos ministeriją, toliau kalbėjomės su kaimyninių sklypų savininkais, kurie jau buvo pasistatę arba tuo metu statėsi gyvenamuosius namus mūsų kvartale, rinkome įvairią informaciją, susijusią su teritorijų planavimu šalia magistralinio dujotiekio. Įtarimai pradėjo kilti, kuomet visi be išimties specialistai, su kuriais konsultavomės, išnagrinėję mūsų teritorijų planavimo dokumentus, nurodė, kad kvartalas, kuriame pirkome sklypą, išvis negalėjo būti projektuojamas ir detalusis planas yra parengtas nesilaikant teisinio reglamentavimo, tačiau griežtai atsisakė pateikti oficialią mūsų detaliojo plano ir vietovės ekspertizę, motyvuodami tuo, kad "jūs tai JAV gyvenate, o man reikės su AB „Amber Grid“ ir savivaldybe dirbti, jei pamatys mano pavardę kur nors, aš nebegausiu jokio suderinimo savo projektams“. Apibendrinus visą mūsų surinktą informaciją išaiškėjo sekanti situacija:

Teritorija, kuriame pirkome sklypą, detaliuoju planu buvo suformuota 2010 metais, apjungus du abipus magistralinio dujotiekio esančius žemės ūkio paskirties sklypus, tuo pačiu metu pakeičiant jų paskirtį iš žemės ūkio į skirtus gyvenamųjų namų statybai ir padalinus šiuos du sklypus į aštuonis. Magistralinis dujotiekis yra priskiriamas potencialiai pavojingiems įrenginiams, dėl to bet kokia veikla šalia dujotiekio trasos yra griežtai reglamentuota, nustatant užstatymo tankį, aukštingumą bei suskirstant teritorijas pagal vietovės klasės vienetus.

Pagal 2001 m. kovo 9 d. LR Ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro įsakymą Nr. 86/146:

4.10. Vietovės klasės vienetas yra teritorija po 200 metrų į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdžio ašies ir ji tęsiasi 1600 metrų išilgai vamzdyno
4.11. Vietovės klasė yra apibūdinama pagal pastatų, skirtų žmonėms būti, skaičių vietovės klasės vienete, kaip nurodyta tolesniuose punktuose. Kiekvienas atskiras pastato butas daugiabučiame name laikomas kaip atskiras pastatas, skirtas žmonėms būti.
4.11.1. 1 klasės vietovė yra vietovės klasės vienetas, turintis 10 ar mažiau pastatų, skirtų žmonėms būti.

Kadangi magistralinis dujotiekis per Karčiupio kaimą Kaišiadorių rajone yra nutiestas apie 1961 metus, visa teritorija aplink dujotiekio trasą priskiriama I vietovės klasės vienetui, kuriame yra leidžiama tik 10 (dešimties) pastatų žmonėms būti statyba. Detalusis planas, kuris mums buvo pateiktas prieš perkant sklypą, yra klaidingai pristatomas kaip atskiras vietovės klasės vienetas. Kiek mes išsiaiškinome – tai buvo padaryta tyčia, nuslepiant I vietovės klasės vienete jau egzistuojančius pastatus. Magistralinio dujotiekio valdytojas – AB „Lietuvos dujos“, kurios teises ir pareigas nuo 2013 m. perėmė AB „Amber Grid“ – per paskutinius 9 metus minimoje teritorijoje išdavė suderinimus statybų leidimui daugiau nei dešimčiai gyvenamųjų namų. Ta pati AB „Amber Grid“, kurios darbuotojai turėtų užtikrinti žmonių saugumą ribojant užstatymo tankį aplink magistralinį dujotiekį, savo 2018-10-23 rašte Nr. 7-214-909 į mūsų prašymą pateikti informaciją atsako, kad „šiuo metu skaičiuotinų pastatų yra virš 10“, bei nurodo 11 pastatų adresus su prierašu „ir kt.“, tačiau nepateikia jokių duomenų, kada buvo viršytas užstatymo tankis.

2018 m. gruodžio mėn. kreipėmės į teismą ginčydami pirkimo – pardavimo sutartį. Bylos eigoje paaiškėjo tokios aplinkybės, dėl kurių ir kreipiamės į visas įmanomas institucijas, kad gautume atsakymą kas kaltas, kad tokia situacija iš viso galėjo susidaryti.

Visų pirma, į bylą įtrauktas detaliojo plano rengėjas ir AB „Amber Grid“ niekaip negalėjo pagrįsti kaip buvo daryti skaičiavimai derinant detalųjį planą, kad ne tik planuojamoje teritorijoje bet ir visame I klasės vienete pastatų skaičius neviršytų nustatyto skaičiaus, t.y. 10. Negalėdami išsireikalauti skaičiavimo nei iš vieno asmens, dalyvavusio detaliojo plano derinime, kreipėmės į architektą, kuris nubraižė I klasės vieneto teritoriją ir suskaičiavo joje esančius pastatus, kurie turi būti skaičiuotini vertinant ar neviršytas statinių kiekis vienete. Vadovaujantis šiuo planu bei regia.lt ir VĮ Registrų centras duomenimis, atradome šokiruojantį faktą: jau rengiant ir specialųjį, ir detalųjį planą, I klasės vieneto teritorijoje buvo daugiau kaip šešis kartus daugiau statinių, nei jų galėjo būti, o dar buvo formuojama nauja teritorija gyvenamųjų namų statybai.

Mūsų turima informacija surinkta iš viešai prieinamų duomenų bazių rodo, kad rengiant detalųjį planą I klasės vieneto teritorijoje jau buvo 26 gyvenamieji pastatai, 64 sodo pastatai, bei 11 mišrių pastatų.

Mums byloje taip niekas ir neatsakė, kaip taip galėjo atsitikti, tačiau mes įtariame arba didelį aplaidumą, arba korupciją, todėl ir kreipiamės į Jus, gerbiamas Prezidente, prašydami padėti rasti tiesą, nes kitomis priemonėmis susiduriame su formaliais atsakymais, kai tuo tarpu šalia magistralinio dujotiekio, pažeidžiant įstatymų reikalavimus ir slepiant tikrąją padėtį ir toliau formuojamos teritorijos, selektyviai duodami leidimai statybai.

Šiuo metu laukiame teismo sprendimo, tačiau nepriklausomai nuo to ar teismas tenkins mūsų ieškinį ir priteis pinigus iš pardavėjų, ar atmes ieškinį ir mums paliks nieko vertą žemės sklypą – žala padaryta ne tik mums, tačiau dėl galimai korupcinių veiksnių egzistuoja visuomenės saugumui pavojų keliančios gyvenvietės.

Mes jau esame investavę daugiau nei 30 tūkstančių eurų žemės sklypui, kurio negalime naudoti pagal paskirtį – tai sklypo kaina, išlaidos architektui, geodeziniams ir topografiniams matavimams, matininkams, elektros prijungimui, dar papildomai apie 10 tūkstančių eurų advokato paslaugoms, telefono pokalbiams su įvairiais specialistais Lietuvoje, turėjome dalyvauti teismo posėdyje – prisidėjo kelionės išlaidos, dėl susidariusios situacijos mano žmonai smarkiai pašlijo sveikata, gydymas tęsiasi jau daugiau nei metus. Oficiali sklypo paskirtis – „vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų teritorijos“, nekilnojamojo turto mokesčiai taip pat skaičiuojami pagal šitą apibūdinimą. Mokesčius už žemę VMI mokame nuo 2016 metų, o sklypo vertė tapo niekine, nes šiame sklype negalima jokių pastatų statyba.

Visa mūsų surinkta informacija yra pagrįsta oficialiais dokumentais, atsakymais, išrašais, telefono pokalbių įrašais. Kadangi gyvename JAV, prašome susisiekti elektroniniu paštu, kad galėtumėme pateikti visą dokumentaciją“, - buvo rašoma laiške šalies vadovui.

G. Nausėdos atsakymo vis dar laukiama.

Susiję:

Ar žino Nemunas Biknius apie firmos „Amber Grid“ sukčiavimus?  

Apie firmos „Amber Grid“ sukčiavimus žino tiek valdininkai, tiek teisėsauga, bet kukliai tyli   

Šiuo video noriu perspėti žmones Lietuvoje, bei tuos, kurie galvoja grįžti iš emigracijos

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
5. Byvis
(2021-04-11 19:04:46)
(45.87.212.27) Parašė:

žaidžia4. Anupras
(2021-02-05 22:02:09)
(64.145.67.233) Parašė:

Egzistuoja tokia praktika Kinijos Liaudies Respublikoje, kad praradusio sàžinę valdininko organizme trūksta švino, jei būti visai tiksliam tai būtent 9 gramù. Vedama statistika rodo, kad pritaikius šį skiepà valdininkas NIEKADA daugiau neužsiima korupcija.3. Romas/Dzukas
(2021-02-05 13:56:23)
(77.111.247.253) Parašė:

Prie ko cia kazkoks Nauseda? Galima pagalvoti, kad jis ka nors sprendzia. Jus nusiimkit "ruzavus akinius, galu gale.2. Tikrai puiku
(2021-02-05 12:13:59)
(81.7.64.132) Parašė:

Informuotas 2020 02 24d. Gal berniukas priėjęs nepasakė?1. Puiku
(2021-02-05 09:20:24)
(90.138.5.15) Parašė:

Jei Nauseda informuotas, reiskia korupcijos saknis toj formoj bus pakirstos, tai tik laiko klausimas, kada kaltieji gaus savo bausmes.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi

Naujausi komentarai
V
IP 90.131.40.234,82.145.208.170 | 01:27:08 Man nerodo viso straipsnio teksto...
To 37
IP 90.131.40.234,82.145.210.248 | 01:14:36 Pablo- sąrašuose slapyvardis?...