2023 m. kovo 27 d.
 

 

„Grigeo“ – labiausiai energiją taupanti firma (susipažinkime su šios firmos verslo etikos kodeksu)

43
Paskelbta: 2020-01-10 09:05 Autorius: ekspertai.euSu tam tikromis problemomis paskutinėmis dienomis susidurianti firma „Grigeo“ skelbia, kad „vienas kertinių organizacijos tvarumo aspektų, kuris skatina nuolat galvoti ir imtis veiksmų, užtikrinančių saugią ir sveiką aplinką mums ir ateinančioms kartoms“.

„Mes nuolat investuojame ir diegiame aplinką tausojančius įrenginius; AB „Grigeo“ – pirmoji įmonė Lietuvoje, kuriai buvo suteiktas ekologinis ženklas ES „Gėlė“, skirtas įgyvendinti ES tvaraus vartojimo ir gamybos politiką, kuria siekiama mažinti neigiamą vartojimo ir gamybos poveikį aplinkai, sveikatai, klimatui ir gamtos ištekliams; Sanitariniams ir buitiniams gaminiams gaminti skirtas popierius bei gofruotasis kartonas gaminami perdirbant antrines žaliavas — makulatūrą, tokiu būdu mažinant atliekų kiekį Lietuvoje, kaimyninėse valstybėse ir prisidedant prie miškų išsaugojimo. Kasmetinės medžių atsodinimo akcijos jau tapo gražia mūsų tradicija“, - informuoja „Grigeo“.

Savo veikloje firma „Grigeo“ vadovaujausi patvirtintu verslo etikos kodeksu. Su juo ekspertai.eu ir kviečia susipažinti.GRIGEO VERSLO ETIKOS KODEKSAS

ĮVADAS

Būdama viena didžiausių popieriaus ir medienos pramonės įmonių Baltijos šalyse, AB „Grigeo“ įmonių grupė (toliau - Grupė) pripažįsta, supranta ir jaučia atsakomybę už savo veiklos poveikį socialinei, ekonominei ir gamtinei aplinkai.

Mūsų verslo etikos kodekse aprašomos mūsų vertybės ir veiklos standartai, kuriais grindžiame savo verslo esmę ir kuriais vadovaujamės kurdami ir palaikydami ryšius su klientais, tiekėjais, partneriais, valstybinėmis institucijomis, taip pat bendraudami tarpusavyje.

Verslo etikos kodeksas skirtas visiems Grupės darbuotojams, Grupės įmonių valdymo bei priežiūros organų nariams.

Tikime, kad kiekvienas Grupės darbuotojas, Grupės įmonių valdymo bei priežiūros organų narys savo kasdieninėje veikloje vadovausis šiame verslo etikos kodekse išdėstytomis vertybėmis ir standartais bei kad šio kodekso nuostatos neprieštaraus asmeninėms jų pažiūroms ir vertybėms.

Šis verslo etikos kodeksas nėra konfidencialus dokumentas. Su jo nuostatomis gali būti supažindinami klientai, tiekėjai, partneriai, kreditoriai bei kiti asmenys.

GRUPĖS VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS

Kurdami ir gamindami, visada galvojame apie mūsų darbuotojus, klientus, partnerius, kolegas, kas jiems svarbu ir kaip mes galime prisidėti prie juos supančios aplinkos geroves.

Mūsų darbuotojų veikla yra suderinta su Grupės misija ir tikslais.

GRUPĖS MISIJA: Kurti ir gaminti aplinką tausojančius produktus, gerinant gyvenimo kokybę.

GRUPĖS VIZIJA: Pripažintas Europos gamintojas.

GRUPĖS VERTYBĖS:

Mūsų vertybės grįstos ilgamete bendrovės istorija bei verslo patirtimi. Kuriame motyvuojančią bendrovės kultūrą, todėl mums svarbu – kaip mes elgiamės ir kokiais principais grindžiame savo verslo esmę. Esminės vertybės įkvepia ir įtraukia mūsų darbuotojus siekti aukštesnių tikslų kasdienėje veikloje ir pastangose kuriant sėkmingą bendrovę.

  • Veržlumas

Mes tikime, kad tik norėdami skristi, galime pakilti, todėl veržlumas – pagrindinis mūsų variklis, leidžiantis mums siekti aukštumų profesijose ir versle. Esame ambicingi ir drąsūs – mums svarbu kaip aukštai ir greitai galime „kilti“.
Mes esame tikri, kad tai, ką turime ir esame pasiekę dabar, dar ne viskas, ką galime. Esame atviri naujovėms ir iniciatyvūs pokyčiams, mums patinka tobulėti ir augti kartu su įmone.

  • Atsakingumas 360º

Atsakingumas 360º = tai atsakomybė visomis kryptimis: prieš klientus ir vartotojus; prieš vadovus, pavaldinius ir kolegas; prieš visuomenę ir bendruomenę; prieš save.
Esame patikimi, gebame rasti geriausius savalaikius sprendimus įvairiose situacijose, tesėti pažadus ir pasirengę priimti iššūkius.
Mūsų veiklos principai grįsti atvirumu, skaidria veikla, sąžiningumu ir pasitikėjimu.

  • Profesionalumas

Nuolatinis siekis būti geriausiais savo srityje veda mus į aukštesnius profesionalumo lygmenis. Šis siekis – didžiulis iššūkis mums patiems, įgalinantis mus ne tik atlikti kasdieninį mūsų darbą nepriekaištingai, bet ir nuolatos tobulėti, semtis žinių, augti bei kiekvieną dieną auginti kitus, šalia esančius.
Profesionalumą suprantame kaip gebėjimą užduotus tikslus įvykdyti su kaupu ir sugebėjimą sau mesti iššūkį – pranokti ne tik vadovų ir klientų, bet ir savo paties lūkesčius.
Mums patinka tai, ką darome. Tai įgalina būti geriausiais savo srityje.

  • Komandiškumas

Esame komanda ir tikime, kad tik kartu galime pasiekti geriausių rezultatų.
Mes esame labai panašūs ir kartu – labai skirtingi. Aktyvus bendradarbiavimas leidžia mums geriau suprasti vieniems kitus. Mes žinome, kad minčių ir veiksmų darna – vieningos komandos stiprybė.
Mes pasitikime savo kolegomis ir suprantame, kad tik pasitikėdami kitais, suteikiame galimybę prisiimti atsakomybę.
Mes vertiname ir branginame kolegų idėjas, gerbiame jų asmeniškumą. Mums labai svarbi projektinė, socialinė bei visuomeninė veikla – tai leidžia mums augti ir tobulėti bei stiprinti vieningos komandos dvasią.

GRUPĖS VEIKLOS PRINCIPAI

Skaidrumas, sąžiningumas ir antikorupcija

Mūsų santykiai su darbuotojais, klientais, partneriais ir valstybe yra grįsti sąžiningumu ir skaidrumu. Tikime, kad sąžininga partnerystė leidžia sukurti ilgalaikius ir prasmingus ryšius.

Mes vykdome skaidrų ir sąžiningą verslą, laikomės Lietuvos Respublikos įstatymų, mokame numatytus mokesčius, skaidriai atsiskaitome su darbuotojais bei skatiname kitus rinkos dalyvius taip pat veikti skaidriai. Bet kokie mokėjimai ar kitokios išlaidos, neužregistruotos atitinkamuose dokumentuose, yra neleistinos.

Griežtai pasisakome prieš bet kokias korupcijos formas, kyšininkavimą ir papirkinėjimą.

Vykdydami verslą, mes neteikiame, nesiūlome ir nežadame duoti bet kokio nepagrįsto atlygio asmenims, siekdami tiesiogiai ar netiesiogiai paveikti asmenis jiems atliekant savo funkcijas ir priimant sprendimus. Mūsų darbuotojai nepriima jokių dovanų ir kyšių, kuriais siekiama tiesiogiai ar netiesiogiai paveikti Grupės darbuotojų sprendimus ar veiksmus.

Siekdami užtikrinti bendradarbiavimo su tiekėjais ir verslo partneriais skaidrumą ir objektyvumą, nepriimame jokių komercinių pasiūlymų, keliančių įtarimą dėl jų teisėtumo. Atvirai pateikiame keliamus reikalavimus ir vertinimo kriterijus potencialiems partneriams, sutartyse apibrėžiame bendradarbiavimo sąlygas. Grupės procesai yra aiškiai reglamentuoti patvirtintomis aiškiomis ir skaidriomis procedūromis.

Tiekėjų pasirinkimo skaidrumą ir objektyvumą užtikriname vykdydami pirkimus pagal bendrovės vadybos sistemos pirkimo procedūrą, kuri apibrėžia aiškius tiekėjų atrankos ir įvertinimo kriterijus: produkto ar paslaugos kainą, kokybę, pristatymo ir apmokėjimo sąlygas.

Pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms

Gerbiame ir garantuojame žmogaus teises ir laisves, apibrėžtas Jungtinių tautų organizacijos Generalinės Asamblėjos Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, Europos Tarybos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Mes pripažįstame vaiko teisę būti apsaugotam nuo ekonominio  išnaudojimo ir  nuo bet  kokio darbo, kuris gali būti pavojingas jo sveikatai arba trukdyti jam mokytis, gali kenkti jo sveikatai ir fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi. Mes nesinaudojame vaikų iki 16 metų darbu. Mes taip pat nedirbame su tiekėjais ir subtiekėjais, kurie naudojasi vaikų iki 16 metų darbu ir  nedelsdami nutraukiame bendradarbiavimą su tiekėjais ir subtiekėjais, jei paaiškėja, kad jie naudojasi vaikų iki 16 metų darbu. Mes neįdarbiname asmenų, kurių amžius yra mažesnis, nei Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas minimalus amžius, kada asmeniui atsiranda darbinis veiksnumas ir teisnumas. Asmenys nuo 16 iki 18 metų gali būti įdarbinami tik griežtai laikantis įstatymų.

Mes nesinaudojame priverstiniu ar privalomuoju darbu.

Gerbiame darbuotojų teisę jungtis, formuoti ar nesijungti į asociacijas, įskaitant teisę steigti ir stoti į profesines sąjungas savo interesams ginti. Darbuotojai turi teisę laisvai vykdyti kolektyvines derybas. Darbuotojai, pasinaudoję šiomis teisėmis, negali būti diskriminuojami, bauginami, prie jų negali būti priekabiaujama.

Griežtai pasisakome prieš bet kokią tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją, nurodymą diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu.

Taikome vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas priimant į darbą, sudarome vienodas darbo sąlygas ir garantijas darbo metu visiems asmenims nepriklausomai nuo asmens lyties, rasės, religijos, tautybės, kalbos, kilmės, pilietybės, socialinės padėties, tikėjimo, šeimyninės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos, įsitikinimų, politinių pažiūrų, negalios ar sveikatos.

Nepritariame bet kokiam priekabiavimui ar piktnaudžiavimui savo darbuotojų atžvilgiu, taip pat darbuotojų išnaudojimui. Nepritariame bet kokiam nepageidaujamam elgesiui, kai dėl asmens lyties siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka.

Grupė nenaudoja, neremia ir neleidžia naudoti fizinių bausmių, smurto ar kitos formos psichologinės ar fizinės prievartos, nenaudoja viešų įspėjimų ar bausmių sistemos.

Interesų konfliktų vengimas

Grupės priežiūros ir valdymo organo nariai, darbuotojai turi vengti situacijos, kai jų asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Grupės interesams.

Grupės priežiūros ir valdymo organų nariai, darbuotojai negali painioti bendrovės turto, kurio naudojimas specialiai su juo nėra aptartas, su savo turtu, naudoti jį arba informaciją, kurią jis gauna būdamas bendrovės organo nariu ar darbuotoju veiklai, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus yra nelegali, arba asmeninei naudai ar trečiojo asmens naudai gauti.

Konfidencialumas

Darbuotojas darbo ir nedarbo metu gerbia ir saugo Grupės bendrovių konfidencialią informaciją, kurią  jis gavo ar sužinojo jo darbo metu, nenaudoja šios informacijos savo ar kitų asmenų asmeninei naudai.

VERSLO ETIKOS VEIKSMINGUMO UŽTIKRINIMAS

Pranešimus apie šio kodekso pažeidimus, taip pat klausimus ir nusiskundimus susijusius su šiuo verslo etikos kodeksu, darbuotojai gali pateikti savo tiesioginiam vadovui, personalo vadovui, bendrovės vadovui ar įmesti į specialias dėžutes, esančias bendrovėje.

Kiekvienos Grupės bendrovės vadovybė yra atsakinga už šio kodekso nuostatų įgyvendinimą ir veiksmų, neatitinkančių šio kodekso nuostatų, netoleravimą bei greitą ir sąžiningą taisymą.

Grupė palaiko darbuotojus, kurie sąžiningai laikosi kodekso nuostatų, skatina jų laikytis kitus ir netoleruoja bei praneša apie kiekvieną šio kodekso nuostatų nesilaikymo atvejį.Ekspertai.eu atkreipia dėmesį, kad firma „Grigeo“ pasižymi tuo, kad yra daugiausiai energijos sutaupiusi ESO Pažangios energijos klubo narė.

„Vienintelis higieninio popieriaus fabrikas Baltijos šalyse – AB „Grigeo“ – deklaravo 2018 m. sutaupęs net 63,1 GWh energijos – kone tiek, kiek per metus suvartoja Šalčininkų savivaldybė. Nuo 2014 m. įmonė išvis sutaupė beveik 237 GWh. Kaip jai tai pavyko?“, - klausiama ir atsakoma informaciniame firmos vaizdo įraše.Keli susiję:

Pastebėtas įtartinas „Grigeo“ vamzdis     

„Grigeo“ vadovo atsakymas apie jo asmeninį pelną iš Klaipėdos fabriko

„Grigeo“ prezidento Gintauto Pangonio spaudos konferencija dėl apyvamzdžio

Komisaras istorijoje su dvokiančiomis Klaipėdos nuotekomis įžvelgė ir pozityvą

Atsakingas verslininkas G. Pangonis atsakė besiskundžiantiems pinigų stygiumi: tikriausiai jūsų abi rankos kairios

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

 
Komentarai

 
43. ir iš kur atsiranda
(2020-01-13 01:58:06)
(88.216.114.123) Parašė:

tokie išsigimėliai?42. Ne klimato kaita, o vienetu godumas baigia sudeginti Australija!
(2020-01-12 17:08:20)
(31.17.252.167) Parašė:

Australia : Wake Up ( Max Igan )41. JONAS
(2020-01-12 06:52:01)
(37.0.234.63) Parašė:

MANO NUOMONE SIS ZMOGUS JAI JY TAIP GALIMA PAVADYNT TAI YRA TERORYSTAS SAMONINGAI NUODIJO LT ZMONES KAIP PONE JUKNEVICIENE TRYDAUJA KAD RUSAI PUOLA O CE SAVI NUODIJA PYRMA SU SAVAIS BANDYTAIS SUSITVARKIKIM40. ////////
(2020-01-11 17:04:03)
(78.61.75.27) Parašė:

liberal konservines gaujos nieksas turetu atsakyt uz miesto ir mariu nuodijima asmeniskai39. Rimas.
(2020-01-11 11:03:35)
(89.190.119.97) Parašė:

Kas nutiktų, jei vieną dieną visi žmonės nustotų meluoti? - „Vakaro žinios“ paklausė G.Valicko. Jis į šį klausimą atsakė istorija: „Žmogus labai norėjo surasti tiesą, daug metų jos ieškodamas klajojo po pasaulį. Galiausiai, užklydęs į apgriuvusią šventyklą, paklausė šventiko, ar jis žino, kur tiesa? Šis atsakė, kad žino ir pasiūlė nutraukti uždangą nuo statulos. Kai žmogus tą padarė, pasibaisėjęs atšoko. Tiesa nebuvo graži... Šventikui žmogus tarė, - ką aš pasakysiu kitiems, kad tiesa tokia baisi?! Jam šventikas atsakė: „O tu sumeluok.“38. K
(2020-01-10 23:24:34)
(5.20.244.73) Parašė:

Be isterijų. Korporacijai, kaip niekad, šiandien reikalingas jų investuotų politikų atidirbimas. Įdėmiai Stebime. Bus įdomu. Kantrybės...37. Vytas
(2020-01-10 18:02:12)
(46.249.171.56) Parašė:

Na, rūbus dėvėti reikia, aišku, švarius. Tuo labiau mundyrą. Bet el. energijos tiekėją šiai Pangonio įmonei patarčiau labai atidžiai patikrinti jos el. ūkį. Ar neatsiras kokių el. energijos "avarinio" atjungimo ar nutekinimo atšakų?36. > prans
(2020-01-10 17:31:30)
(82.132.239.128) Parašė:

ozini beretini lianszcszbirbini tu valkata,arba tu senas kretinas, arba gauni 30 sidabriniu uz komentarus is oziu tvarto... kretinas,kokiu reta :-)Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi