2023 m. lapkričio 30 d.

 

Konstitucinis Teismas reikalauja didelių pinigų arba žada imti kyšius

31
Paskelbta: 2015-01-27 10:00 Autorius: Kęstutis Masiulis, Seimo narys

Konstitucinis Teismas toliau demonstruoja gobšumą. Nepaisant to, kad dalis teisėjų buvo pakeisti, o naujieji, prieš paskyrimą Seime, prisiekinėjo, kad asmeniniais interesais nesivadovaus, vėl meilė turtams nugalėjo viską.

Teisėjai – kasta aukščiau visų kitų

2010 m. vasarą Lietuvą pribloškė Konstitucinio Teismo (KT) išaiškinimas, kad teisėjams niekaip negalima sumažinti pensijų ir kitų socialinių garantijų. Pasak aukštųjų teisėjų, jie yra ypatinga grupė, todėl jiems turi būti ypatingos privilegijos. Na, kur gydytojams, mokytojams, o juolab prekybos centro darbuotojams ar santechnikams lygiuotis su aukštybėse plevenančias teisėjais? Teisėjai yra aukščiau paprastų mirtingųjų.

Kuomet Lietuvą krėtė pasaulinė krizė, 2010 m. garsiajam išaiškinimui vadovavęs tuometis pirmininkas Kęstutis Lapinskas, pats pensininkas, ramia sąžine susišlavė 57 tūkst. litų išeitinės kompensacijos ir dabar mėgaujasi 4 tūkst. litų valstybine pensija.

Artėjant atkurtos valstybės dvidešimt penkmečiui paaiškėjo, kad mūsų Konstitucijoje yra užslėptas aprašymas, kad teisėjai yra ypatinga grupė su ypatingomis privilegijomis. Tiesa, jokių eilučių apie tai nėra, tačiau fariziejais apsimetę teisėjai lengvai viską paaiškina. Ir koks sutapimas, kad Konstitucijoje „užslėptos“ privilegijos yra būtent tiems, kas tą Konstituciją aiškina. Nors gal tiesiog jie asmeninį gobšumą pridengia aukštomis frazėmis?

Grasina, kad jeigu sumažins pensijas, ims kyšius

Šiemet jau naujos sudėties KT toliau stebina visuomenę. KT teisėjai, būsimi pensininkai, ėmėsi svarstyti ar galima jiems asmeniškai sumažinti pensijas. Vieną devynerių metų kadenciją baigęs KT teisėjas gali pretenduoti į 18 proc. atlyginimo dydžio papildomą valstybinę pensiją, kuri šiuo atveju siektų beveik 700 eurų. Teisėjas, turintis 20 ir daugiau metų darbo stažą, gali tikėtis beveik pusės atlyginimo dydžio pensijos. Kadenciją baigusiam KT teisėjui skiriama papildoma valstybinė pensija būtų iki 1,7 tūkst. eurų. Kai paprasto, eilinio pensininko pensija yra tik viena ir dažniausiai nesiekia nė 300 eurų.

Tai atrodo nepadoru, politikai norėjo uždėti lubas, kad nebūtų tokių didelių pensijų, nes argi tai gražu lupti tokius pinigus, kai kiti žmonės skursta? Tačiau teisėjai 2015 m. sausio 14 d. be didelių svarstymų nutarė, kad bet koks jų pensijų sumažinimas būtų ne konstitucinis. Bet įdomiausias pasirodė aiškinimas, kodėl to daryti negalima. Pasak teisėjų, didelės pensijos jiems labai labai reikalingos, kad juos apsaugotų nuo korupcijos rizikos, kitaip sakant, atgrasytų nuo kyšių.

Tai šokiruojanti logika: jeigu teisėjai negaus didelių pinigų, jie tuoj pat pradės imti kyšius? Ir dar labiau kyšininkaus, jeigu ateityje negaus privilegijuotų valstybinių pensijų? O jeigu visų profesijų darbuotojai pareikštų tą patį? Gaisrininkai be kyšių negesins gaisrų, policininkai negaudys vagių, pasieniečiai nesaugos sienų, kariuomenė negins šalies?

Teisėjai maudosi prabangoje

Teisėjai įtvirtino nesumažinamas savo pensijas. Nors ką pensijos turi bendro su jų darbo veikla? Paprastų mirtingųjų pensijos priklauso nuo įmokų į „Sodrą“ ir nuo bendros šalies finansų būklės. Bendras principas yra, kad kuo daugiau sumoki įmokų, tuo daugiau gauni išmokų. Taigi teisėjai iš „Sodros“ jau gaus nemažas išmokas, nes mokėjo nemažus mokesčius. Bet šito negana, teisėjai dar gauna specifinę privilegijuotą papildomą valstybinę pensiją.

Teisėjai yra vieni geriausiai apmokamų šalies darbuotojų, tai dar to maža, jie savo privilegijas įžvelgia net Konstitucijoje, nors ten nei vieno žodžio nėra nei apie teisėjų pensijas, nei apie atlyginimus. Tačiau jie išskaito ką tik nori savo išaiškinimuose.

Dar romėnų laikais vienas iš pagrindinių teisės principų skelbė, kad teisėjas negali teisti savo paties byloje, nes neįmanoma būti nešališkam. Deja, teisėjai toliau ignoruoja šį principą, taigi todėl nusipelno kritikos. Labai stebina toks nesolidarumas su visuomene.

Konstitucinio Teismo teisėjai nesugeba atsiriboti nuo savo asmeninių interesų. Vieną po kito jie kepa naujus sprendimus, kurie vis labiau įtvirtina teisėjų kastos privilegijas. Po paskutinio KT sprendimo, jau nebeaišku kaip galima būtų pažaboti teisėjus, nes bet koks veiksmas, kuris jiems nepatiks, gali būti paskelbtas ne konstituciniu, o KT išaiškinimų niekam neįmanoma apskųsti. Net jeigu Seimas priimtų Konstitucijos pataisas, teisėjai galėtų paskelbti, kad tokios pataisos prieštarauja Konstitucijos dvasiai. Atrodo, vienintelis kelias būtų naujos Konstitucijos priėmimas. Matyt, teisėjų egoizmas privers Seimą eiti šiuo sunkiu keliu.

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
31. Dzūkija
(2015-02-11 14:09:11)
(78.62.212.240) Parašė:

Visose sakmėse ginčus spręsdavo išminčiai...Susimąstykite...ne teisėjas,baigęs "mokslus",o žmogus regėjęs daug šilto ir šalto...ir negaunantis jokio atlygio...30. Gediminas
(2015-02-11 13:52:39)
(178.236.205.89) Parašė:

siūlau ta tema pasiskaityti Senekos knygą "Apie tai, kas svarbiausia". Ten mąstytojas ir valdžios vyras, gyvenęs beveik prieš 2000, daug rašo apie teisingumą, pareigą, sąžinę ir kitus svarbius žmogui dalykus. Deja, teisėjai jau tada yra įvardijami kaip šių vertybių nepripažįstanti kasta, žiūrinti tik savų interesų. Ten pat jis ir paaiškina ką žodis "kasta" reiškia ir kodėl šitai savanaudžių grupei yra būtina žmonių kontrolė. Panašu, kad Lietuvoje tai daryti jau vėlu.29. De Vargas
(2015-02-06 13:51:39)
(78.60.216.223) Parašė:

Kodėl rašoma tik apie teisėjus. Juk tokios pat privilegijos priklauso ir policininkams ir prokurorams ir kalėjimų darbuotojams.Juk jie irgi gauna po dvi pensijas .Tai kodėl apie juos tylima? Juk Lietuvoje tokių pensininkų yra apie 110 0000 (šimtas dešimt tūkstančių).Ir tokiems pensininkams valstybines pensijas moka už nieką, jie jokių įmokų nemokėjo.Ir daugiausia už darbą sovietinėje prokuratūroje, teisme , milicijoje.28. Dzūkija
(2015-02-01 14:42:21)
(78.62.212.240) Parašė:

Artinasi pavasaris...Prasideda didysis virsmas...Masiulį,manau, vėl VAMZDIS įkvėpė...tik ar ilgam...27. yel“l“ow submarine
(2015-02-01 13:45:28)
(78.63.212.238) Parašė:

masiulis atsibudo :))) - labas rytas , kloune, :))) - ar ilgam sugrįžai į realybę ? :))26. StasysG--->ponui (79.132.163.185)
(2015-02-01 00:02:10)
(82.140.168.97) Parašė:

Na gerai, pakalbėkime apie tremtį KITUR. Kodėl ji VYKSTA? Pasiremkime, ką sakė neseniai rašytojas, dabar aa J Mikelinskas. KLAUSIMAS:"...jau­ni žmo­nės, ku­rie bai­gę mo­kyk­las, mie­liau renka­si angli­jas, ai­ri­jas, is­pa­ni­jas, nes Lie­tu­vo­je ne­gau­na nė tūks­tan­čio litų. Ir tai dar ne vis­kas: pa­si­girs­ta nuo­mo­nė, kad tai nė­ra emig­ra­ci­ja. JMikelinsko ATSAKYMAS:"- O kur tuo­met tau­tiš­ku­mo iš­lai­ky­mas? Tai, kas vyks­ta Lie­tu­vo­je, pa­va­din­čiau ne­val­do­ma emig­ra­ci­ja – tai yra tau­tos sa­vi­žu­dy­bė.Ban­džiau šį liūd­ną reiš­ki­nį ana­li­zuo­ti is­to­ri­niu po­žiū­riu. Pra­dė­jau nuo to, kad lietu­viai, kaip na­ci­ja, ga­lė­jo ne tik at­si­spir­ti nuo sa­vo kai­my­nų, bet gar­sė­jo kaip ru­sų že­mių už­ka­riau­to­jai.Lie­tu­vių pa­go­ny­bės sa­la bu­vo krikš­čio­ny­bės jū­ro­je, ji tu­rė­jo at­lai­ky­ti nuo­la­ti­nius ant­plū­džius.Yra įro­dy­ta, kad XIII am­žiu­je lie­tu­vių ir len­kų bu­vo maž­daug toks pa­ts skai­čius. O da­bar len­kų yra dau­giau nei de­šimt kar­tų. Ką tai reiš­kia? Nusp­ren­dė­me prisitai­ky­ti, o tas pri­si­tai­ky­mas per am­žius vir­to iš­si­gi­mi­mu.Ta­len­tin­giau­si, ge­riau­si žmo­nės, ku­rie ga­lė­tų vie­to­je kur­ti sa­ve ir vals­ty­bę, tiesiog emig­ruo­ja, nes emig­ra­ci­jo­je už­ten­ka tik pri­si­tai­ky­ti, ne­bū­ti­na k u r ­t i. Tokie žmo­nės la­bai leng­vai pri­si­tai­ko prie sve­ti­mos kal­bos, pa­pro­čių ir ki­tų bendravimo for­mų.Lie­tu­vo­je siau­tė­ja oli­gar­chai, o žmo­nės pa­siilgs­ta ele­men­ta­raus tei­sin­gu­mo. Nesant tei­sin­gu­mo, ne­be­su­ku­ria­mos nor­ma­lios gy­ve­ni­mo są­ly­gos. To­dėl ne­si­for­muo­ja vi­du­ri­ny­sis sluoks­nis – vi­du­ri­nio­ji kla­sė – bet ku­rios valstybės stip­ry­bė. Ir po­li­to­lo­gai, ir pa­pras­ti pra­kti­kai ži­no, kad be vi­du­ri­nio­sios stiprios kla­sės ne­bus ga­li­ma pa­ža­bo­ti be­ga­li­nį TURČIŲ ape­ti­tą".-----Išvada: Šiandien KT ir kiti teisėjai bei advokatai savo gobšumu skandina Lietuvą. Autorius K.Masiulis laiku kelia problemą.25. aAlgirdas-paprastam
(2015-01-31 20:40:11)
(78.56.79.247) Parašė:

atsiprašau, noriu aš to ar ne FORMALIAI aš jau ES gyventojas. Kiek suprantu ir Tamstai teko tokia dalia.Pagarbiai24. Paprastas> 16 "aAlgirdui"
(2015-01-31 19:45:17)
(88.118.179.138) Parašė:

O tamsta jau ir ES narys? ... Jo. PagarbiaiParašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras