2024 m. liepos 25 d.

 

Teismas slapta nurodė uždaryti portalą www.laisvaslaikrastis.lt

13
Paskelbta: 2022-07-26 18:01 Autorius: Aurimas Drižius
Aliona Gaidarovič ir jos paveiksliukai iš asmeninės visuomeninės paskyros.


Vilniaus apygardos administracinis teismas slapta išnagrinėjo administracinę bylą pagal Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos skundą ir nurodė uždaryti portalą www.laisvaslaikrastis.lt.

Žinoma, tai nieko naujo, nes portalas blokuojamas jau daugiau nei penki mėnesiai, o popierinis leidinys taip pat blokuojamas asmeniškai nurodžius „Norfos“ savininkui Dainiui Dunduliui.

Nauja tik tai, kad sprendimai dėl portalo uždarymo priimti visiškai slaptai, mums apie tai nieko nežinant.

Tiksliau, sužinojome atsitiktinai, nes dar kovo mėn. ŽEIT nurodė visiems operatoriams blokuoti portalą dėl to, kad jame buvo išspausdinti du Didžiosios Britanijos garsaus naujienų portalo off-quardian.com straipsniai, išversti į lietuvių kalbą. ŽEIT specialistė Aliona Gaidarovič nutarė, kad britų žurnalistų straipsniai yra „dezinformacija“.  Žinoma, apskundėme šį sprendimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kurio teisėja Gaidytė nutarė, kad ieškinį nagrinės vėlai rudenį. Tada apskundėme šią nutartį Vyriausiam administraciniam teismui. Šis teismas gavo jau minėto ŽEIT atsiliepimą, kuriame šios tarnybos vadovė Ramanauskaitė nurodė : “ „Akcentuotina ir tai, kad 2022-05-25 Vilniaus apygardos administracinis teismas nutartimi administracinėje byloje eI2-4813-983-2022 Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai yra suteikęs leidimą duoti privalomus nurodymus elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjams panaikinti galimybę pasiekti interneto portale www.laisvaslaikrastis.lt skleidžiamą neskelbtiną informaciją. Minėta nutartimi suteiktos turinio pasiekimo blokavimo priemonės nėra įgyvendinamos, kadangi nėra galimybės nustatyti elektroninės informacijos prieglobos www.laisvaslaikrastis.lt portalui teikiantį subjektą (reikalinga atskira Vilniaus apygardos administracinis teismo nutartis dėl leidimo duoti privalomus nurodymus viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų (interneto prieigos paslaugos) tiekėjams). Kitaip tariant, interneto svetainė www.laisvaslaikrastis.lt turėtų būti nebepasiekiama nuo 2022-05-25, jeigu būtų galima nustatyti elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėją, tačiau nesant galimybės jo nustatyti, kaip jau minėta, neteisėtas turinys vis dar yra prieinamas“.

Tada ir paaiškėjo, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas jau yra priėmęs nutartį „panaikinti galimybę pasiekti mūsų portalą“.

Tiesa, įstatymai numato, kad tokį sprendimą teismas gali priimti tik po kruopštaus bylos nagrinėjimo, suteikęs galimybę mums gintis. Tiesa, teismas nieko nepranešė dėl to, kad bus nagrinėjamas klausimas dėl www.laisvaslaikrastis.lt uždarymo. Išnagrinėjo bylą dėl portalo uždarymo visiškai slaptai, nieko mums apie tai nežinant.

Tik kai kreipiausi dėl minėtos teismo nutarties, teismo pirmininkė Einikienė nurodė, kad „kadangi minėtoje byloje Jūs nesate proceso šalis, todėl teismo nutartis Jums nebuvo išsiųsta“.

Kitaip sakant, Vilniaus apygardos administracinis teismas net oficialiai raštu atsisakė mums pateikti savo nutartį, kuriuo yra ŽEIT tariamai suteiktas leidimas blokuoti www.laisvaslaikrastis.lt.

Dar juokingiau, kad teismas mums nurodė, kad byloje, kurioje yra nutarta uždaryti www.laisvaslaikrastis.lt, pats portalas nėra šalis, todėl jam ir nepriklauso žinoti, kokį sprendimą dėl jo likimo priėmė garbūs teisėjai.

Daug kartų sakiau, kad visa Lietuvos teisinė sistema yra gerai organizuota banditų gauja, tačiau tokio įžūlumo vis tiek nesitikėjau. Žinoma, kad tai sunki tiek ŽEIT, tiek ir Vilniaus apygardos administracinio teismo nusikalstama veikla. Nors minėtoje byloje yra sprendžiamas mūsų likimas, tačiau tiek teismas, tiek ir ŽEIT mums nieko apie tai nepraneša, o žiniasklaidos uždarymo klausimą sprendžia slapta, mums nieko apie tai nežinant.

Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas, prieš kreipdamasis į teismą, pareiškėjo neinformavo. dar daugiau, Vilniaus apygardos administracinis teismas taip pat nieko nepranešė apie tai, kad nagrinėja administracinę bylą, kuriuo siekiama uždrausti laisvą laikraštį. net minėtos įstaigos

Pažymėtina, kad vadovaujantis Žurnalistų etikos inspektoriaus 2014-01-28 įsakymo Nr. V-10, (Žurnalistų etikos inspektoriaus 2020 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-15 redakcija) (toliau- Įsakymas) 66-67 punktais Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai priėmus sprendimą „Pasirašoma tiek sprendimo egzempliorių, kad po vieną atitektų skundą pateikusiam asmeniui, viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui (-ams), duomenų valdytojui ir (ar) tvarkytojui, dėl kurio (-ių) veiksmų priimtas sprendimas. Vienas pasirašytas egzempliorius lieka Tarnyboje. <…> Su priimtu sprendimu inspektorius supažindina skundą pateikusį asmenį bei viešosios informacijos rengėją ir (ar) skleidėją dėl kurio veiksmų priimtas sprendimas“.

Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjui iki šiol nepateiktas Sprendimas, jis nėra supažindintas su Sprendimo turiniu, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pažeidė minėtas imperatyvias Įsakymo nuostatas, dėl ko priimtas Sprendimas naikintinas kaip neteisėtas.

Kaip žinia, ABTĮ 67 straipsnis. Pasiruošimas nagrinėti administracines bylas teisme nurodo:
1. Teismo pirmininkas ar teisėjas, nutartimi priėmęs skundą (prašymą, pareiškimą), prireikus išsprendžia šiuos būtinus pasiruošimo nagrinėti administracinę bylą teisme klausimus:
1) imasi priemonių reikalavimui užtikrinti;
2) įpareigoja pareiškėją, kitą proceso dalyvį ar byloje nedalyvaujantį asmenį pateikti įrodymus ar pateikti papildomų paaiškinimų raštu ar elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis (kai skundas (prašymas, pareiškimas) paduotas elektroninių ryšių priemonėmis) dėl keliamų reikalavimų ir nustato įvykdymo terminą;
3) išsiunčia trečiajam suinteresuotam asmeniui ir atsakovui skundo (prašymo, pareiškimo) nuorašus (skaitmenines kopijas) paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis ir pareikalauja iš atsakovo per nurodytą terminą, paprastai ne trumpesnį kaip keturiolika kalendorinių dienų nuo skundo (prašymo, pareiškimo) nuorašo (skaitmeninės kopijos) gavimo dienos, pateikti teismui atsiliepimą;
4) proceso šalių prašymu išreikalauja įrodymus, kurių jos negali gauti, arba išduoda liudijimą tiems įrodymams gauti;
Šioje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl portalo www.laisvaslaikrastis.lt uždarymo, tačiau apie tai portalo savininkai nebuvo nei informuoti, nei jiems suteikta galimybė pateikti atsiliepimą, o byla išnagrinėta nieko mums apie ją nežinant.

Akivaizdu, kad taip įvykdytas nusikaltimas – piktnaudžiavimas. dėl to artimiausiu metu kreipsimės į prokuratūrą.

Dar daugiau, Lietuvos Respublikos Seimo 2012-09-12 nutarimo „Dėl žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos nuostatų patvirtinimo“ Nr. XI-2217 (toliau -Nuostatai) 2 skyrius reglamentuoja Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos tikslus, uždavinius ir funkcijas. Nuostatų 12 punktas numato, kad „Inspektoriaus ir jo vadovaujamos Tarnybos misija – užtikrinti, kad visuomenės informavimo srityje būtų gerbiamos žmogaus teisės ir laisvės, ugdyti visuomenės pilietiškumą, kritišką požiūrį į visuomenės informavimo procesus, kelti visuomenės teisinį sąmoningumą, žmogaus teisių suvokimą, puoselėti darnius viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų santykius su visuomene, skatinti viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų atsakomybę“. Pareiškėjas vertindamas Nuostatose reglamentuotas visas atsakovui suteiktas funkcijas, numatytus uždavinius ir tikslus, pagrįstai mano, jog priimtas Sprendimas yra nepagrįstas, nes taip neteisėtai ribojami pagrindiniai spaudos laisvės, saviraiškos ir žurnalistikos principai. Laisvas ir netrukdomas žurnalistinės veiklos plėtojimas yra sudėtinė saviraiškos laisvės ir visuomenės teisės būti informuotai apie reikšmingus visuomenės gyvenimo įvykius dalis. Tai, kad pareiškėjo leidžiamame turinyje yra daugiau kritikos bei kitokio, nei pagrindinėse žiniasklaidos informavimo priemonėse, požiūrio nereiškia, jog savaime toks turinys pažeidžia asmenų ar visuomenės interesus.

Pasisakant dėl ginčui aktualaus teisinio reguliavimo, visų pirma, pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnyje yra įtvirtinta asmens teisė turėti įsitikinimus, taip pat įsitikinimų išraiškos ir informacijos laisvė. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) savo praktikoje taip pat pažymi, kad laisvė gauti ir skleisti informaciją yra vienas svarbiausių demokratinės visuomenės principų (LVAT nutartis administracinėje byloje Nr. A62-787/2011). Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra ne kartą pabrėžęs pamatinį konstitucinės informacijos laisvės, be kita ko, apimančios ir masinės informacijos priemonių teisę nekliudomai ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas, vaidmenį siekiant užtikrinti ir plėtoti atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės idealą, taip pat jos, kaip būtinos prielaidos demokratijai sukurti ir išsaugoti, vaidmenį (1995 m. balandžio 20 d. nutarimas, 1997 m. vasario 13 d. nutarimas, 2002 m. spalio 23 d. nutarimas ir kt.).

Vadovaujantis EŽTT jurisprudencija, saviraiškos laisvė yra vienas esminių demokratinės visuomenės pagrindų. Ji taikoma netgi tokiam informacijos ir idėjų skleidimui, kuris gali žeisti, šokiruoti ar trikdyti. Bet kokios saviraiškos laisvės įgyvendinimo išimtys turi būti aiškinamos griežtai, o apribojant šią laisvę, privalo būti pateikiami svarbūs ir pakankami motyvai (1999 m. sausio 21 d. sprendimą byloje J. prieš Lenkiją, pareiškimo Nr. 25716/94; 1999 m. lapkričio 25 d. sprendimą byloje N. ir J. prieš Norvegiją, pareiškimo Nr. 23118/93; 2007 m. sausio 9 d. sprendimą byloje K. prie Lenkiją, pareiškimo Nr. 51744/99 ir kt.). Asmens teisė laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus, nevaržomai rinkti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas taip pat įtvirtinta Visuomenės informavimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje.

Kadangi man, portalo www.laisvaslaikrastis.lt redaktoriui ir savininkui, nieko nėra žinoma apie tai, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas nurodė mus uždaryti, be to, teismo pirmininkė Einikienė oficialiai atsisakė pateikti teismo nutarimą, kuriuo nurodė uždaryti portalą www.laisvaslaikrastis.lt, prašau laikyti šį atsakovo teiginį visiškai nepagrįstu ir priimtu nusikalstamai.
Tai dar kartą įrodo, kad atsakovas veikė neteisėtai, siekdamas uždaryti visuomenės informavimo priemonę.

Priedas – Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkės raštas 2022-07- Nr. 1RT

UAB „Grėsmės nacionaliniam saugumui“ vadovas Aurimas Drižius

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
13. Antanas
(2022-11-29 00:36:32)
(84.15.183.232) Parašė:

Teisine manau kloaka pries minties ir zodzio lasve.12. Eilinė
(2022-07-27 17:03:55)
(86.38.215.67) Parašė:

Marijos žemės stebuklų serialo serija. Tik mane vis labiau ir labiau domina, kiek ir ko šitų serijų pagr.veikėjai/šėtonai turi suvartoti ( skystam, žoliniam, milteliniam variante), prieš užmingant?11. Aciu
(2022-07-27 10:40:27)
(185.228.138.234) Parašė:

Aciu uz informacija. Dabar skaitysime ne tik laisvaslaikrastis.lt, bet ir off-quardian.com. :)10. Puola ziurkes
(2022-07-27 08:36:29)
(78.58.126.191) Parašė:

Laisva spauda.9. yellow Z.O.V-marine
(2022-07-26 23:27:16)
(84.15.181.58) Parašė:

LL tiesiog turėtų registruotis kaip kitas “vip`as“ /uab`as - pvz. “laisvakraštis“ arba “liberte,egalite,fraternite“ :))) - o galima registruoti ir kelis, vienu ypu ..., - ir dirbti multiplikuojantis :)) - kad visos lansberginės žiurkės jaustų, kaip giliai kažkam “PO“,ir kokiu pagaliu(dildo) geriauia“daryti“ vilnensiškų pindoholikų smegenis :)8. vladas lukosevicius
(2022-07-26 22:17:24)
(195.181.174.104) Parašė:

Žydofašistinis režimas siautėja... Lanzbergiai, Čmiliovos, Zingeriai tuoj vėl šaudys ir trems Lietuvius...7. Mdas
(2022-07-26 21:39:18)
(78.58.120.83) Parašė:

Na, uzdarys, ne problema, informacijos nepaslepsi siuolaikiame interneto amziuje - ji prieinama kas moka skaityti anglu, vokieciu kalbomis, kad ir kiek ja globalistai ir ju vykdantieji organai draustu :) Kai zmones pradeda atsibusti is propogandos miego, juos jau neimanoma uzmigdyti :)6. rasa
(2022-07-26 20:41:13)
(78.61.29.92) Parašė:

stai cia tai tikra 'demokratija',o demokratai dabar ziauriai nori didesniu algu,nes vargseliai nebeisgyvenaParašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras