2024 m. liepos 25 d.

 

„Desovietizacija“ – Lietuvos naikinimo priedanga

30
Paskelbta: 2023-05-26 18:42 Autorius: ekspertai.eu

2023 m. gegužės 26 d. įvyko Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Ar Seimo nariai suprato, ką padarė?“.

Š.m. gegužės 1 d. įsigaliojo LR Draudimo propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas įstatymas, priimtas per 2 minutes.

2022 m. gruodžio 13 d. už jį balsavo 103 Seimo nariai iš 109 dalyvavusių, 6 susilaikė.

Klausimas – ar taip „efektyviai“ balsavę Lietuvos Seimo nariai suprato, ką padarė? Ar Seimo sėdi BUKI BALVONAI tiesiogine ir visomis kitomis prasmėmis?Žemiau – Z. Vaišvilos kreipimasis į Seimo narius.

Kaip Landsberginiai desovietizuos savo lyderę, oficialią Rusijos Federacijos valstybės paslaptį Dalią Grybauskaitę (viduryje)?


„Desovietizacija“ – Lietuvos naikinimo priedanga

Kreipimasis į Seimo narius

Š.m. gegužės 1 d., per Zigmines, įsigaliojo LR Draudimo propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas įstatymas, priimtas per 2 minutes. 2022 m. gruodžio 13 d. už jį balsavo 103 Seimo nariai iš 109 dalyvavusių, 6 susilaikė. Ar taip „efektyviai“ balsavę Lietuvos Seimo nariai suprato, ką padarė? Manau, kad ne. Suprantama, kad norima nukreipti dėmesį nuo beviltiško „valdymo“, ir „kovoti“ su nebeegzistuojančiais „sovietais“, tačiau šiuo įstatymu prisižaista, jį būtina nedelsiant pripažinti negaliojančiu. Nes jo vykdymas – tai mūsų valstybės ir jos nepriklausomybės atkūrimo panaikinimas.

Seimas nutarė uždrausti propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus - Lietuvos 1940–1941 metų ir 1944–1990 metų „sovietinę“ okupaciją bei 1939–1944 metų nacistinę okupaciją ir jų ideologijas viešuosiuose objektuose, t.y. simbolius ir jų ideologijas, asmenis, kurie veikė ar veikia okupacinėse politinėse, karinėse, represinėse struktūrose arba okupacinės valdžios centrinėse struktūrose ir aktyviai dalyvavo priimant sprendimus, turėjusius įtakos okupacinėms politinėms, karinėms, represinėms struktūroms, organizacijas, įvykius ar datas, tokių režimų vykdytą ar vykdomą karinę agresiją prieš kitą valstybę. Sprendimus dėl šios „desovietizacijos“ ir „denacifikacijos“ priiminės Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) sudaryta 9 asmenų komisija.

Kaip dezovietizacijos įstatymą Landsberginiai pritaikys savo lyderei, Kovo 11-osios Nepriklausomybės priešininkei, Daliai Grybauskaitei (kairėje)?


Visų pirma, reikėtų savikritiškai pažiūrėti į save. Ar Antano Smetonos režimas, paleidęs Seimą ir šaudęs (ar iki gyvos galvos įkalindavęs) politinius kalinius (ne tik 4 komunistus, bet ir dėl ekonominės padėties streikavusius valstiečius), nebuvo autoritarinis režimas?

Antras klausimas – kaip Lietuvos okupaciją įvykdžiusi ir po 1991 m. gruodžio 25 d. neegzistuojanti „sovietinė“ Tarybų Sąjunga šiuo metu „vykdo karinę agresiją prieš kitą valstybę“ ir kas tie asmenys, kurie dabar „veikia okupacinėse struktūrose“, kokios okupacinės struktūros dabar veikia Lietuvoje?

Tikiuosi, Seimo Pirmininkė ir įstatymą pasirašęs Respublikos Prezidentas atsakys į šiuos paprastus klausimus. Todėl pradėkime teikti LGGRTC-ui prašymus „desovietizuoti“ Lietuvos Respubliką.

Tačiau LGGRTC-o tam nepakaks. Teks tuo užsiimti ir Seimui, kuris nedelsiant turi priimti kitus „desovietizavimo“ aktus. Mat Lietuvos valstybės nepriklausomybę 1990 m. kovo 11 d. atkūrė ne neegzistavęs ir vien tik Vytauto Landsbergio fantazijose gimęs Atkuriamasis Seimas, bet 1944–1990 metų „sovietinė“ okupacinė valdžia – paskutinis aukščiausias Tarybų Lietuvos okupacinės valdžios organas - 12-ojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba, kuri rinkta pagal „sovietinės“ okupacinės valdžios rinkimų įstatymą ir Lietuvos TSR Konstituciją ir kurios Pirmininku buvo išrinktas Vytautas Landsbergis. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS arba Sąjūdis) Steigiamasis Suvažiavimas priėmė Rezoliuciją Nr.21 „Dėl rinkimų“, kuria Sąjūdis apsisprendė ne kariauti, o dalyvauti okupacinės tarybų valdžios organų rinkimuose. Būtent šis Sąjūdžio pasirinktas taikus kelias atvedė Lietuvą į istorinę 1990 m. kovo 11 d.

Kokius būdu desovietizacijos įstatymas bus pritaikytas Landsbergių bendruomenės dievaite tituluojamai, komunisto Mykolo Burokevičiaus bendražygei, Daliai Grybauskaitei?


O prieš tai Sąjūdžio spaudžiama 11-ojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba 1990 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. XI-3650 „Dėl 1939 metų Vokietijos–TSRS sutarčių ir jų pasekmių Lietuvai likvidavimo“, t. y. okupacinė valdžia pati teisiškai nustatė, kad Lietuvos valstybė buvo Tarybų Sąjungos okupuota, ir:

„– paskelbė, kad Lietuvos Liaudies Seimo 1940 m. liepos 21 d. Lietuvos įstojimo į TSRS deklaracija, kaip neišreiškusi lietuvių tautos valios, yra neteisėta ir negaliojanti;

– pareiškė, kad TSRS 1940 m. rugpjūčio 3 d. įstatymas „Dėl Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos priėmimo į Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungą“, grindžiamas Lietuvos Liaudies Seimo 1940 m. liepos 21 d. deklaracija, yra neteisėtas ir Lietuvos juridiškai nesaisto;

- pasiūlė Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungai pradėti dvišales derybas dėl Lietuvos

valstybės nepriklausomybės atkūrimo.“

Taigi, „desovietizatoriai“ Seime, jei neatsisakote šios provokacijos – jūsų priimto „desovietizacijos“ įstatymo, jums teks pripažinti netekusiu galios šį Tarybų Lietuvos okupacinės valdžios priimtą sprendimą, kuriuo teisiškai nustatyta, kad TSRS mus buvo okupavusi! Tokiu būdu jūs paneigsite teisinį argumentą, kad 1940 metais TSRS buvo okupavusi Lietuvą. Ar to siekėte, priimdami šį „desovietizacijos“ įstatymą?

Tęsdami šią savo (jei ne savo, tai kieno?) „logiką“, turėsite pripažinti netekusiu galios 12-ojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 11 d. Aktą Nr. I-12 „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“, prieš kurio priėmimą šis aukščiausias okupacinės valdžios valdymo organas ne tik pakeitė Lietuvos TSR pavadinimą į Lietuvos Respubliką, bet ir valstybės tęstinumui užtikrinti po Akto „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ paskelbimo priėmė ir įstatymą Nr.I-13 „Dėl 1938 metų gegužės 12 dienos Lietuvos Konstitucijos galiojimo atstatymo“.

Seimo nariai, jūs negalėsite nenaikinti 1990 m. kovo 11 d. Akto Nr. I-12 „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“, nes šiuo Aktu okupacinė Aukščiausioji Taryba, siekdama atstatyti pažeistas Tautos ir Lietuvos valstybės suverenines teises, atsižvelgdama į 11-ojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. vasario 7 d. nutarimą „Dėl 1939 metų Vokietijos – TSRS sutarčių ir jų pasekmių Lietuvai likvidavimo“ ir konstatuodama, kad 1938 m. gegužės 12 d. Lietuvos Konstitucijos veikimas buvo neteisėtai sustabdytas, TSR Sąjungai 1940 m. birželio 15 d. įvykdžius agresiją prieš nepriklausomą Lietuvos valstybę ir ją aneksavus, nutarė:

– nutraukti 1978 m. balandžio 20 d. Lietuvos TSR Konstitucijos (Pagrindinio įstatymo) galiojimą;

– nutraukti 1977 m. spalio 7 d. TSRS Konstitucijos (Pagrindinio įstatymo), taip pat TSRS ir sąjunginių respublikų įstatymų pagrindų, kitų TSRS įstatymų galiojimą Lietuvos Respublikos teritorijoje;

– atnaujinti 1938 m. gegužės 12 d. Lietuvos Konstitucijos veikimą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, sustabdant tų skyrių ir straipsnių, kurie reglamentuoja Respublikos Prezidento, Seimo, Valstybės Tarybos ir Valstybės Kontrolės statusą, galiojimą;

– nustatyti, kad 1938 m. gegužės 12 d. Lietuvos Konstitucijos galiojimo atstatymas pats savaime neatkuria Lietuvos Respublikoje iki 1940 m. birželio 15 d. veikusių įstatymų.

Jums teks panaikinti ir 1990 m. kovo 11 d. konstitucinį įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo“, kuriuo buvo:

– sustabdytas 1938 m. gegužės 12 d. Lietuvos Konstitucijos galiojimas;

– patvirtintas Lietuvos Respublikos Laikinasis Pagrindinis Įstatymas;

– nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje ir toliau galioja tie iki šiol veikę Lietuvoje įstatymai bei kiti teisės aktai, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos Laikinajam Pagrindiniam Įstatymui.

Bene sunkiausias klausimas Seimo nariams - ką darysite su jūsų paskelbtu „pirmuoju faktiniu valstybės vadovu“ Vytautu Landsbergiu? Nebent pradėsite gerbti 1992 m. gegužės 23 d. Tautos referendumo rezultatą, kuriuo nepatvirtina V. Landsbergio idėja Laikinajame pagrindiniame įstatyme numatyti valstybės vadovo pareigas. Priėmus jūsų „desovietizacijos“ šedevrą, teks pripažinti netekusiu galios ir 12-ojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos 1990 m. kovo 11 d. nutarimą Nr.I-4 „Dėl Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko išrinkimo“. Juo mes buvome išrinkę jūsų taip išaukštintą Vytautą Landsbergį.

Panaikinus 1990 m. kovo 11 d. įvykusį Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimą, jums teks imtis kuklesnių sprendimų - pripažinti negaliojančiais aibę 11-ojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos priimtų įstatymų. Pvz. 1989 m. gegužės 18 d. Lietuvos TSR įstatymą Nr. XI-2957 dėl Lietuvos TSR Konstitucijos pakeitimų (Lietuvos TSR įstatymų viršenybė prieš TSRS įstatymus) ir Deklaraciją Nr. XI-2958 „Apie Lietuvos valstybinį suverenitetą“, kurioje nurodyta, kad Lietuva 1918 metais atkūrė savo valstybingumą, kurį patvirtino ir Tarybų Rusija 1920 m. liepos 12 d. sutartimi, tačiau 1940 metais Vokietijos ir TSRS 1939 metų pakto ir papildomų slaptųjų protokolų pagrindu suvereni Lietuvos valstybė buvo prievarta neteisėtai prijungta prie TSRS. 1989 m. liepos 4 d. įstatymą Nr. XI-3071 dėl Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo, lietuvių valstybinės kalbos įstatymą, referendumo įstatymą, Lietuvos banko įstatymą, Lietuvos TSR pilietybės įstatymą, pagal kurį šiandien esame Lietuvos Respublikos piliečiai, konstitucinį vienpartinės sistemos atsisakymo įstatymą...

Priėmus šį „desovietizacijos“ įstatymą, tiesiog nepadoru Lietuvos Seimui toliau posėdžiauti Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos pastate, o Lietuvos Vyriausybei dirbti TSKP Lietuvos komunistų partijos Centro Komiteto pastate, kuriuo dalinosi Algirdo Brazausko vadovaujama nuo TSKP atsiskyrusi LKP ir Mykolo Burokevičiaus vadovaujama LKP ant TSKP platoformos, t.y. ir 1991 m. perversmininkai, siekę nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, išrinktą pagal Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatų rinkimų įstatymą. Dabartiniame Lietuvos užsienio reikalų ministerijos pastate darbavosi Lietuvos TSR Ministrų Taryba. Lietuvos TSR Liaudies kontrolės pastate darbuojasi Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės departamentas. Ar dar tęsti šį be galo ilgą sąrašą?

Ką darysite su TSKP CK Vilniaus aukštąja partine mokykla, kurioje dirbo okupacinės tarybų valdžios kadrus ruošusi ir iki šiol Rusijos Federacijos valstybės paslaptimi bei Lietuvos Respublikos Prezidente net 10 metų buvusi Dalia Grybauskaitė? Toje vadovaujančių komunistų kalvėje TSKP CK 1990 m. kovo 6 d. raštišku nurodymu buvo įkurdintas M. Burokevičiaus vadovaujamos LKP ant TSKP platformos Centro Komitetas, o nuo 1990 m. kovo 25 d. – ir vienas 1991 m. sausyje perversmą Lietuvoje organizavusių štabų?

Seimo nariai, Lietuvos Respublikos Konstitucijos jums suteiktą laisvą Seimo nario mandatą naudoti reikia atsakingai ir mąstant, ką darote. Atsakingi jūs esate Lietuvos žmonėms, bet ne partijų vadams.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
30. Grybauskaite,
(2023-05-27 18:09:10)
(209.222.101.60) Parašė:

Dantės pragare tokie kaip jus brudai buvo 9 tolimiausiame rate!…29. Šimtmečio afera
(2023-05-27 18:07:18)
(5.189.204.91) Parašė:

Grybauskaitės ir Kubiliaus šimtmečio afera – Snoras, dvylikti metai visi vagia: vasiliauskai, kubiliai, degučiai, šimonytės, mažintienės, valiūnai, frikliai, kuperiai, adomoniai, ir pinigai niekaip nesibaigia, o pažiūrėkit, ką prisivogė likę banke darbuotojai… aukso kasyklos ir jiems… keliauskai, buinauskai, bliumin, masolai ,mazolevskiai, vilkeliai… seniai kvepia areštine, bet po kieno dangumi sėdi, stogas tai Lietuvos kuprius…..28. Algirdas
(2023-05-27 18:02:40)
(149.202.54.201) Parašė:

Kuo daugiau atsimenu prezidentės (dabar pensininkės) Dalios Grybauskaitės kalbas ir veiksmus per praėjusį jos valdymo dešimtmetį, tuo simpatiškesnė man ima atrodyti nacių konclagerių Buchenvaldo ir Maidaneko komendanto žmona, psichopatė ir sadistė Ilsė Koch. Ji tik darėsi suvenyrus ir albumus iš nužudytų kalinių odos su išskirtinėmis tatuiruotėmis. Dėl jos ciniškumo ir žiaurumo kalinių atžvilgiu, jie ją vadino „Buchenvaldo ragana”, „Buchenvaldo žvėris”, „Buchenvaldo karalienė”, „Raudonoji „Buchenvaldo ragana”, „Mėsininko našlė”, ir dažniausiai „Buchenvaldo kalė”. Grybauskaitė ją būtų aplenkusi visais atžvilgiais.27. stasys
(2023-05-27 16:25:56)
(90.131.41.166) Parašė:

26..Zigmas tik istorinis kulverstukas su didelėmis atlėpusiomis ausimis . Mato tik tai kas jo akimis buvo ir visiškas lopas tiems įvykiams tai kas šiandiena Lietuvos vyksta ..:(26. Zigmas meluoją
(2023-05-27 16:15:49)
(78.58.225.231) Parašė:

Per dvi minutes niekas ant svieto dar nėra priėmęs įstatimo. Antikonstitucinio įstatimo neleis LR Konstitucinis teismas,ir Prezidentas nes jis yra LR. Konstitucijos saugotojas.Geriau pagalvok apie akumulecinę elektrinę ,kokius milijoninius nuostolius uždirbai.Ačiū A.M.B.kuris ją išgelbėjo.25. Romas/Dzukas
(2023-05-27 13:17:57)
(151.115.47.164) Parašė:

Kol lietuviai neišmes iš savo leksikono tokiu zodziu, kaip "sovietai, desovietizacija", kol nenustos gaišti laika pasakoms apie kazkokius "nepagaunamus" KGB-istus, apie "žveris" komunistus ir visa kita mešla, kuri tautai pakišo landsberginiai išverstaskuriai. Reikia suprasti - visais laikais buvo, yra ir bus kaip gerio, taip ir blogio, kaip pasiekimu, taip ir nusivylimo, bet baisiausia, kai ivairus provokatoriai žaidžia jusu jausmais ir likimais. Reikia apie viska mastyti ramiai ir blaiviai. Negalima taip pigiai kibti ant visu tu nesamoniu - "sajudis, atkuriamasis seimas, baltijos kelias ir t.t." Visa tai - butaforija, teatras, skirtas tik tam, kad treciaeiliai funkcionieriai galetu prasibrauti i valdzia. Dauguma ju, tai vienkartinio vartojimo "prezervatyvai", nes jie visada turi šeimininka, kurio tikslas tik vienas - sunaikinti valstybinguma ir apiplešti liaudi. Patinka gyventi mešlyne, galima ir toliau užsiimineti beprasmiska desovietizacija, ieskoti kazkokiu mistiniu KGB-istu ir "gelbeti" kazkokia "demokratija", kurios niekada nebuvo ir nebus. Virš 30 metu plakamas šudas ir nieks nenori suprasti - neimanoma iš šudo suplakti grietinele.24. toknukignu
(2023-05-27 13:08:32)
(39.53.254.163) Parašė:

My cousin could genuinely get cash in their extra time on their PC. their dearest companion had been doing this 4 somewhere around a year and at this point cleared the obligation. in their smaller than usual house and purchased an extraordinary Vehicle. That is our specialty HERE====)> Www.pay.hiring9.com23. to Atsibusk
(2023-05-27 10:30:26)
(86.100.177.154) Parašė:

aš neesu buves nei komunistu,nei komjaunuoliu,nei pionierium,nei spaliuku,tai ir polikarpu ne tapau,nei oziu pievoje ne mekenauParašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi