2023 m. lapkričio 28 d.

 

Nepaprastosios padėties įstatymo pataisos buvo intro į Karo policijos įstatymą – TOTALITARIZMAS jau čia

32
Paskelbta: 2020-12-30 22:42 Autorius: ekspertai.eu
Krašto apsaugos ministras Raimondas Karoblis  įstatymo teikimo metu.


Tyliai, operatyviai, paskutinę praėjusios kadecijos pavasario Seimo sesijos dieną buvo priimtos itin svarbios Naparastosios padėties įstatymo pataisos.

Štai kaip įspūdingai atrodė visa vienu ypu priimtų įstatymų krūva, kurioje yra ir Napaprastosios padėties įstatymo pataisos: Mo­bi­li­za­ci­jos ir pri­iman­čio­sios ša­lies pa­ra­mos įsta­ty­mo Nr. I-1623 pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4355, Ka­ro pa­dė­ties įsta­ty­mo Nr. VIII-1721 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4356, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 505 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 1882, 5051, 5052, 5171, 5172, 5173 ir 5601 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4357, Bau­džia­mo­jo ko­dek­so XVI sky­riaus pava­di­ni­mo, 330 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 1281 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4358, Dar­bo ko­dek­so 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4359, Gin­kluo­tos gy­ny­bos ir pa­si­prie­ši­ni­mo ag­re­si­jai įsta­ty­mo Nr. VIII-1856 2 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4360, Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo Nr. I-1593 3, 15, 25, 26, 29 ir 31 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4361, Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 3, 12, 13, 14, 17, 21, 23 ir 67 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4362, Lai­ki­no tiesio­gi­nio val­dy­mo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je įsta­ty­mo Nr. I-830 2, 3 ir 5 straips­nių pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4363, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-375 3, 8, 9, 21 ir 34 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 201 ir 331 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4364, Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. IX-2112 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4365, Na­cio­na­li­nio saugu­mo pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. VIII-49 prie­dė­lio 7, 8, 18 ir 19 sky­rių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4366, Ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties įsta­ty­mo Nr. IX-938 2, 9, 10 ir 28 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4367, Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo Nr. XI-1196 25 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4368, Su­ėmi­mo vyk­dy­mo įsta­ty­mo Nr. I-1175 7 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4369, Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. XI-2220 20 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo ketvirtuo­ju1 skir­sniu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4370, Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 11, 19, 25 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4371, Žvalgy­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1861 27 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4372, Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to Nr. I-399 63, 69, 172 ir 1862 straips­nių pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4373.

Diskusijos dėl minėto įstatymo pataisų Seime bei, savaime suprantama, su visuomene visiškai nebuvo.

Be abejonių už šį įstatymą tautos išrinktieji balsavo kaip ir dera vieningai – iš 88 balsavusių visi 88 buvo UŽ.Įstatymo pateikimo metu kovo 31 d., jį pristatančiam Krašto apsaugos ministrui Raimondui Karobliui, kai kurie Seimo nariai dar pabandė užduoti vieną kitą klausimą.

„Man la­bai keis­ta, kas jums ra­šė to­kius pro­jek­tus?“, - nuostabos neslėpė Seimo narys Julius Sabatauskas.

„Ger­bia­mas mi­nist­re, ko­dėl pa­si­rin­ko­te bū­tent da­bar­ti­nį lai­ką pa­teik­ti ši­tą įsta­ty­mą, nes tai ab­so­liu­čiai su ko­ro­na­vi­ru­su nie­ko ben­dra ne­tu­ri?<...> Kas spau­džia, kad bū­tent ši­tuo lai­ku tei­kia­mas bū­tent ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas?, - klausė kitas parlamentaras Algirdas Sysas.

Daug sakantis ir Žmogaus teisių gynėjos, Seimo narės Dovilės Šakalienės pasisakymas įstatymo pateikimo metu.

„Aš tik­tai no­riu at­kreip­ti ko­le­gų dė­me­sį, kad ne lai­kas ieš­ko­ti van­dens tel­ki­nio, kai gais­ras pra­si­dė­jęs. Mes ne­ga­li­me nu­sto­ti… (Bal­sai sa­lė­je) Bū­tent, gais­ro nėra, tai da­bar tu­ri­me tam pa­si­ruoš­ti. Ši­tie vi­si įsta­ty­mų pa­kei­ti­mai tu­rė­jo jau va­kar bū­ti pri­im­ti, nes iš tie­sų vi­si ma­to­me, kad kai ku­rie tei­si­nio reglamentavimo as­pek­tai yra la­bai te­ori­niai ir abst­rak­tūs. Pa­si­mo­kę iš ša­lia mūsų esan­čių vals­ty­bių pa­tir­ties, mes tik­rai tu­ri­me juos su­tvar­ky­ti. Tai da­bar vėl klau­si­mas mi­nist­rui, gal tik­rai ga­li­te pa­dė­ti ko­le­goms pa­ma­ty­ti tą perspektyvą, ko­dėl šiandien tu­ri­me tu­rė­ti su­si­tvar­kę tą aiš­kią prak­ti­nę struk­tū­rą su la­bai aiš­kio­mis nuo­ro­do­mis, ką kas tu­rė­tų veik­ti ka­ro pa­dė­ties me­tu“, - kalbėjo moteris.

Viešojoje erdvėje, valstybinėje ar nepriklausomoje užsakomojoje žiniasklaidoje apie šį jau valstybės lyderio Gitano Nausėdos pasirašytą įstatymą informacijos taip pat galite neieškoti – jos nėra.

Tik visuomeniniuose tinkluose, visai neseniai žmonės susidomėjo šiuo įstatymu ir ėmė kelti klausimus. Savaime suprantama, į tuos klausimus atsakymų nėra. Lygiai taip kaip valdžios atstovai negali pateikti atsakymų į iškeltus klausimus dėl jau išgarsėjusio Karo policijos įstatymo.

O juk šie du įstatymai – kaip du broliukai dobiliukai. Ir abu jie įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d.

Akivaizdu viena – tokie absoliučiai antikonstituciniai įstatymai prastumti tik uoliai vykdant viršvalstybinių jėgų užsakymus.

Jūsų dėmesiui teisininkės Daivos Guobienės komentaras „PressJazz TV“ gruodžio 30 d. laidoje „2K+“ (nuo 25:24).

Visus laidos „2K+“ įrašus rasite ČIA.

Susiję:

Seimo narė D. Šakalienė apie Karo policijos įstatymą: viskas ten gerai 

Į diskusiją dėl antikonstitucinio Karo policijos įstatymo pabandė įsitraukti ir Lietuvos kariuomenės vadas V. Rupšys

Naujas Karo policijos įstatymas – taip ar ne  

Lenkijoje, skirtingai negu Lietuvoje, atvirai įteisinta prievarta prieš tuos, kurie nenorės vakcinuotis nuo Covid-19  

Karo policijos įstatymas sulaukė garsių visuomenės veikėjų palaikymo, tačiau esminiai klausimai lieka nepaliesti

„Delfi.lt“ pabandė panagrinėti Karo policijos įstatymą, tačiau labiau domino skiepai ir komentarai internete  

Į naujojo Karo policijos įstatymo gynybą stojo Vytauto Radžvilo bendražygis  

Kupiškio savivaldybės tarnautojas: nemanau, kad tai įmanoma XXI amžiuje, Europos viduryje, priklausant ES ir NATO

TARAS IVANEC išaiškinimas, tai kažkas ypatingo: Karo policijos įstatymo „Aiškinamasis raštas“  

Karo policijos įstatymas: su sulaikytuoju civiliu, karo policininkai turės galimybę bendrauti visas 24 valandas  

2K+: Lietuva vakcinos nuo koronaviruso pirks tiek, kad galėtų padėti Rytų partnerystėms valstybėms bei Afrikai  

Karo policijos įstatymas: L. Kasčiūnas pasistengė neatsilikti nuo savo kolegos – anušauskinių KGB sąrašų skelbėjo

Komendanto valanda koronavirusui turėtų suduoti stiprų smūgį, tačiau ją įvesti kol kas dar delsiama  

Spaudos konferencija apie ULTRAįstatymą, kurį jau pasirašė valstybės lyderis G. Nausėda  

2K+: ypatingos svarbos įstatymas priimtas paskutinę praėjusios kadencijos Seimo dieną be diskusijų

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
32. Proletaras
(2021-01-04 21:50:45)
(78.58.185.179) Parašė:

Nepamenu įstorijoje, kuriai diktatūrai padėjo jos sukurti priespaudos įstatymai. Tai tik laiko klausimas, kada ir šituos žmonės nuneš....31. SS
(2021-01-04 07:07:18)
(78.63.162.242) Parašė:

Skaldyk ir valdyk. Pradžioje išskirstome draugus, po to gimines, greit skirsim šeimas...30. U-2>Pikasosui
(2021-01-01 12:51:24)
(51.75.144.43) Parašė:

Tu cia apie ka, kuprotojo Ozio Vyckos verge? Lietuvoje, liberastlandzberginiai tikraja to zodzio prasme stato kariny komunizma, uzimineja pasta, telefona ir telegrafa, atkurineja SS ir gestapa o tu net nenusiprauses sudinu kanopeliu pi-si pagiringiems tautieciams prota apie Baltarusija. Greitai eik y buda, arba NX...29. Pikasas2
(2021-01-01 12:17:50)
(78.63.47.198) Parašė:

A.Lukašenka pateikė atsistatydinimo sąlygą, kad jo nepilnametis sūnus galėtų tapti Baltarusijos prezidentu:) (Doždj TV 2020.12.31. 23.33 Minsko laiku) Tad ūsai buvo ne tie... Koordinacinė taryba rinkimų neruoš ir referendumo dėl vėliavos nebus. Kol kas nebus...28. Ahtung ahtung
(2021-01-01 04:10:20)
(188.69.192.179) Parašė:

Diego'Garsijo saloje sutelkti B-52; Persijos įlankoje lektuvnešio grupuotė prieš Iraną; Iranas prieš Izraelį... pradedant 1 sausio, ir iki 6; ar iki 20 sausio galimai tikėtina, kad jeigu trampistai (nacionalistai) nesusitars su klintonistais (globalistais)... pašlo paiehalo27. Šakalienė apie tai, kaip atrodo gyvenimas su Aspergerio sindromu“.
(2021-01-01 00:51:49)
(89.116.78.63) Parašė:

Jankiu demokratu pasirinkimas nepakaltinamos, ju " istatymu" prastuminetojos. Vienžo: esam nepakaltinamos " seimūnės" ikaitai.26. Pikasas
(2020-12-31 23:35:23)
(78.63.47.198) Parašė:

A.Lukašenka pasakė paskutinę kalbą ir oficialiai atsistatydino. Kaltinimai Tichanovskajai ir Babarykai nuimti. Babaryka jau laisvėje. Cepkala grįžta. Laukia nauji prezidento rinkimai dalyvaujat stebėtojams ir referendumas dėl vėliavos pasirinkimo.25. zoom
(2020-12-31 22:25:52)
(90.194.169.102) Parašė:

covid,globalizmas,suverenios valstybes... youtube.com/watch?v=pAWtY1Ie3rsParašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi