2024 m. liepos 25 d.

 

Skundas teismui dėl už sklandų sukčiavimą rinkimuose atsakingų profesionalų veiksmų

9
Paskelbta: 2024-06-06 09:12 Autorius: ekspertai.euLIETUVOS VYRIAUSIAJAM ADMINISTRACINIAM TEISMUI

Pareiškėjas Asociacijos Lietuvos visuomenės taryba stebėtojas Zigmas Vaišvila

Atsakovas LR Vyriausioji rinkimų komisija

SKUNDAS dėl rinkimų biuletenių, balsavimo pažeidimų ir 2024-06-01 LR Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo Nr.Sp-142 dėl 2024 m. LR Prezidento rinkimų galutinių rezultatų

2024 m. birželio 3 d. Vilnius

1. Dėl rinkimų biuletenių, balsavimo sisteminių pažeidimų skundžiamas LR Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK ir Atsakovas) 2024-06-01 sprendimas Nr.Sp-142 (priedas 1), kuriuo nuspręsta patvirtinti 2024 m. Respublikos Prezidento rinkimų galutinius rezultatus (Rinkimų kodekso 167 str. 1 d., 179 str. 1 d. ir 2 d.,180 str. 1 p.):

Teismo prašoma panaikinti šį VRK sprendimą dėl sisteminių pažeidimų, organizuojant ir vykdant 2024 m. Respublikos Prezidento rinkimus, nes yra Rinkimų kodekso 181 str. 1 d. 1 p., 2 p. ir 3 p., 2 d. nustatyti pagrindai pripažinti rinkimų rezultatus negaliojančiais. Skundas atitinka ABTĮ 21 str. 1 d. 3 p., Rinkimų kodekso 185 str. 2 d. 2 p. ir 6 d., 188 str. 3 d. reikalavimus teikti skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, nes yra dėl rinkimų biuletenių ir balsavimo jais. Pareiškėjas yra Respublikos Prezidento rinkimų ir 2024-05-12 referendumo dėl LR Konstitucijos 12 str. pakeitimo asociacijos Lietuvos visuomenės taryba stebėtojas (priedas 2 – stebėtojo pažymėjimas Nr.100-260).

2. Atsakovas, kaip vienintelė valstybėje atsakinga už politinių kampanijų organizavimą ir vykdymą institucija, sistemingai ir visapusiškai pažeidė:

2.1 Rinkimų kodekso (toliau – RK) 130 str. 1 ir 2 dalių (Rinkimų dokumentų gaminimas, pristatymas ir apskaita) reikalavimus dėl griežtos apskaitos rinkimų dokumentų – rinkimų biuletenių, balsavimo vokų ir specialių ženklų – gaminimo, apskaitos ir pristatymo, nepažeidžiant RK nurodytų sąlygų ir terminų, t.y. jų patekimo iš apygardų, savivaldybių rinkimų komisijų į apylinkių rinkimų komisijas ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki balsavimo pradžios rinkimų dieną arba iki balsavimo specialiuose balsavimo punktuose ir namuose pradžios. Todėl rinkimų biuletenių, kuriuos apylinkių rinkimų komisijos panaudojo balsavimui, pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką dėl jų patekimo į apylinkių rinkimų komisijas, balsavimo rezultatai negali būti pripažinti teisėtais.

Apibendrinant rinkimų rezultatus, pagrįstai manome, kad į rinkimų apylinkes prieš 2024-05-12 d. sąmoningai nebuvo atvežtas būtinas rinkimų biuletenių skaičius, kuris atitiktų apylinkės rinkėjų skaičių, o 2024-05-12 d. rinkimų apylinkėms masiškai buvo teikiami papildomi rinkimų biuleteniai, pažeidžiant RK 130 str. 1 d. ir 2 d. reikalavimus.

2.2 Masiškai pažeidžiant RK 141 str. (Pasirengimas balsavimui) 1 d. reikalavimus apylinkės rinkimų komisijoms iki atidarant balsavimo patalpas rinkėjams atlikti šiuos privalomus veiksmus:

- į apylinkės komisijos rinkėjų balsų skaičiavimo protokolą įrašyti iš rinkimų apygardos, savivaldybės rinkimų komisijos gautų rinkimų biuletenių skaičių (RK 141 str. 1d. 1 p.);

- antspauduoti rinkimų biuletenius (RK 141 str. 1d. 2 p.);

- išdalinti rinkimų komisijos nariams rinkėjų sąrašus ir antspauduotus rinkimų biuletenius (RK 141 str. 1d. 3 p.) ;

- į rinkimų apylinkės rinkėjų balsų skaičiavimo protokolą įrašyti kiekvienam rinkimų komisijos nariui išduotų rinkimų biuletenių skaičių (RK 141 str. 1d. 4 p.);

2.3 Atsakovui visiškai ignoruojant RK reikalavimus ir atvirai savavaldžiaujant, organizuojant bei vykdant balsavimo Užsienio rinkimų apygardos Nr.61 rinkimų apylinkėse.

2.4 Balsavimo rezultatai tvirtinti, neišnagrinėjus ir net nepradėjus nagrinėti didžiąją dalį stebėtojų skundų, kurių tenkinimo atveju keistųsi balsų skaičiavimo rezultatai, fiksuoti balsų skaičiavimo protokoluose. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2024-05-24 nutartimi administracinėje byloje Nr.R-31-789/2024 konstatavo būtinumą išnagrinėti visus skundus iki Atsakovui tvirtinant galutinius balsavimo rezultatus. Šis reikalavimas taip pat buvo pažeistas.

2.5 VRK išankstiniam balsavimui Respublikos Prezidento rinkimų I ture ir referendume išdavinėjo šių abiejų politinių kampanijų balsavimo biuletenius tik vienu rinkėjo parašu, šiurkščiai pažeisdami rinkėjo teisę jo pasirinkimu viename balsavime dalyvauti, kitame – ne.

3. Atsakovo atstovams siekiant nuslėpti nuo stebėtojų šiuos sisteminius rinkimų organizavimo ir vykdymo pažeidimus, beveik visose rinkimų apylinkėse ir net rinkimų apygardose sąmoningai ir tyčia sistemingai bei masiškai pažeidinėtos įstatymu ginamos stebėtojų teisės gauti iš Atsakovo informaciją apie vykdytą balsavimą (RK 92 str. 8 d. 4 ir 5 punktų, taip pat RK 164 str. 4 d. pažeidimai), atsisakant pateikti stebėtojams rinkimų biuletenių patekimo į rinkimų apylinkes perdavimo aktus, balsų skaičiavimo protokolus ir kitus dokumentus, juos net išvarant iš rinkimų apylinkių, nors:

3.1 RK 92 str. 8 d. 4 p. suteikia stebėtojui teisę „susipažinti su rinkimų komisijos veiklos dokumentais, užtikrinant asmens duomenų apsaugą“, o 5 p. - fotografuoti, daryti vaizdo ir garso įrašus, užtikrinant asmens duomenų apsaugą ir gavus asmenų sutikimą bei nepažeidžiant teisės į slaptą balsavimą.

3.2 Stebėtojams VRK pateikė 2024-05-14 atsakymą (priedas 3), kuriuo išaiškino, kad „Pažymime, kad rinkimų stebėtojai turi teisę stebėti rinkimų komisijos veiklą, balsavimo procesą, įskaitant biuletenių išdavimą, patį balsavimą, balsų skaičiavimą ir rezultatų nustatymą bei susipažinti su rinkimų komisijos veiklos dokumentais, tarp jų ir su rinkimų (referendumų) dokumentų priėmimo – perdavimo aktais.“

3.3 Rinkimų kodekso 160 str. 4 dalis nustato, kad balsų skaičiavimo protokolo išrašas arba kopija rinkimų stebėtojams ir rinkimų komisijos nariams pateikiami jų prašymu.

3.4 2024-05-19 VRK posėdžio pabaigoje VRK pirmininkė taip pat patvirtino, kad stebėtojai turi teisę gauti prašomą informaciją.

4. Visuose 2024 m. Respublikos Prezidento rinkimų balsų skaičiavimo protokoluose pažeistas RK 141 str. 1 d. 1.-4. punktais nustatyti reikalavimai rinkimų apylinkės komisijai, iki atidarant balsavimo patalpą rinkėjams, atlikti įstatymo leidėjo reikalavimus įrašyti į apylinkės rinkėjų balsų skaičiavimo protokolą apylinkės komisijos iš rinkimų apygardos, savivaldybės rinkimų komisijos gautų rinkimų biuletenių skaičių, suantspauduoti šiuos biuletenius ir tik antspauduotus biuletenius išdalinti apylinkės komisijos nariams, o šiuos duomenis taip pat įrašyti į balsų skaičiavimo protokolą (tiek balsavimui rinkimo patalpose rinkimų dieną, tiek išankstinio balsavimo, tiek balsavimo namuose). Pagrįstai manome, kad Atsakovas taip elgėsi sąmoningai, tokiu būdu sistemiškai sudarydamas sąlygas manipuliuoti rinkimų biuleteniais.

VRK informacinės sistemos (toliau – VRKIS) pograma net nenumato visų šių duomenų apie šių griežtos atskaitomybės dokumentus įrašymo į balsų skaičiavimo protokolus realiu, t.y. įstatymų leidėjo nustatytu laiku, taip pat leidžia atbuline data keisti šių griežtos apskaitos dokumentų įvedimo laiką ir pačius dokumentus. Todėl galimai tik vienoje Vilniaus rinkimų apygardos Nr.57 Valakupių rinkimų apylinkėje Nr.113 šios apylinkės rinkimų komisija, spręsdama, kaip įvykdyti šį RK 141 str. 1 d. reikalavimus, iš dalies tai padarė papildomomis šios komisijos pastabomis prie jos surašytų Respublikos Prezidento rinkimų I ir II turo balsų skaičiavimo protokolų (priedai 4).

5. Pagrįstai manome, kad šie ir kiti akivaizdūs įstatymų pažeidimai padaryti sąmoningai, ką patvirtina ne tik daugumos apylinkių ir net apygardų komisijų pirmininkų elgesys ir jų nepagrįstas atsisakymas stebėtojams teikti jų prašomą informaciją (visų pirma, rinkimų biuletenių perdavimo-priėmimo aktus ir balsų skaičiavimo protokolus - jų kopijas ar leisti juos nusifotografuoti), bet ir 2019-11-28 VRK sprendimu Nr. Sp-426 patvirtinti VRK Informacinės sistemos nuostatai, kurie numato tik rinkimų dienos duomenų įvedimą ir perdavimą (12.5. punktas), bet nesudaro galimybės įvesti į šią sistemą ankstesnių dienų įvykių apie rinkimų biuletenius, kurie yra griežtos apskaitos dokumentai ir kurie gali būti perduodami tik pasirašant individualius, t.y. nustatyta tvarka sunumeruotus jų perdavimo-priėmimo aktus, kuriuose nurodomas rinkimų biuletenių su konkrečiais jų individualiais numeriais perdavimo-priėmimo laikas, kuris turi būti įvestas į VRKIS realiu laiku, bet ne atbuliniu laiku, ką leidžia daryti VRKIS versija, šiuos duomenis įvedant tik pasibaigus rinkimų dienai, t.y. skaičiuojant visus balsavimo rezultatus, t.y. ne tik rinkimų dienos, bet ir išankstinio balsavimo bei balsavimo namuose rezultatus.

Atsakovas ir jo administruojama VRKIS net nereikalauja realiu laiku įvesti duomenis apie šių griežtos apskaitos dokumentų judėjimą, nereikalauja, kad šiuos duomenis įvestų ne tik apylinkių komisijos, bet ir apygardų komisijos, nors rinkimų biuleteniai perduodami dvišaliais aktais, kurie ne tik turi būti sunumeruoti, bet ir surašyti dviem identiškais egzemplioriais su būtinai juose nurodomu pasirašymo laiku.

Tokiu būdu įstatymų leidėjo siekis įgyvendinti griežtą rinkimų biuletenių apskaitą Atsakovo veiksmais ir neveikimu paverstas niekiniu, nes VRKIS neleidžia kontroliuoti šių griežtos apskaitos dokumentų judėjimo ir apskaitymo VRKIS realiu laiku, kas yra būtina net kiekvienai buhalterinės apskaitos programai, tačiau dėl nepaaiškintų priežasčių netaikoma, apskaitant rinkimų biuletenius net Respublikos Prezidento rinkimuose ir Tautos referendume.

6. RK 130 str. 1 dalis nustato, kad VRK pagamintus rinkimų biuletenius, rinkimų apygardų komisijoms juos perduodant rinkimų apylinkių komisijoms, griežtai turi būti laikomasi RK 130 str. 2 dalies reikalavimo šiuos ir kitus griežtos apskaitos dokumentus perduoti į rinkimų apylinkių komisijas ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki balsavimo pradžios rinkimų dieną arba iki balsavimo specialiuose balsavimo punktuose ir namuose pradžios.

2024-05-14 VRK atsakymu (priedas 3) Atsakovas patvirtino, kad nurodyti balsavimo dokumentai, t.t. ir balsavimo biuleteniai, yra griežtos apskaitos dokumentai: rinkimų ir referendumų balsavimo iki rinkimų dienos tvarką bei dokumentus reglamentuoja Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso 135 straipsnis (Referendumo konstitucinio įstatymo 20 straipsnis, 22 straipsnio 9 punktas), o detalizuoja Balsavimo iki rinkimų dienos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas), patvirtintas VRK 2022-10-20 sprendimu Nr. Sp-88 (2023-12-21 sprendimo Nr. Sp-316 redakcija). Pagal minėtų teisės aktų reikalavimus, balsavimo iki rinkimų dienos dokumentai yra išankstinis balsavimo lakštas, vidinis balsavimo vokas, išorinis balsavimo vokas, specialus ženklas ir rinkimų (referendumo) biuletenis (biuleteniai). Minėtų dokumentų apskaita prilyginama griežtos atskaitomybės blankų apskaitai, kurią tvarko savivaldybės (apygardos) ar apylinkės rinkimų (referendumo) komisijos pirmininkas. Balsavimo dokumentai išduodami ir priimami pasirašytinai (pagal rinkimų (referendumo) dokumentų perdavimo aktą (forma P4) (5 priedas) arba laisvos formos pildomą rinkimų (referendumo) dokumentų apskaitos žurnalą) (Aprašo 6 punktas). Rinkėjų, balsavusių iki rinkimų dienos, sąrašus, nepanaudotus rinkimų biuletenius įtraukia į apskaitą ir saugo balsavimą organizavusios rinkimų komisijos, o pasibaigus rinkimams kartu su kitais rinkimų dokumentais juos perduoda atitinkamai apygardos, savivaldybės rinkimų komisijai ar Vyriausiajai rinkimų komisijai (Rinkimų kodekso 134 straipsnio 10 dalis, Aprašo 51, 92 punktai). Pažymėtina, kad rinkimų (referendumų) biuleteniai yra numeruojami ir šių dokumentų priėmimo - perdavimo akte yra nurodomi išduoti biuleteniai/grąžinti „nuo Nr. iki Nr.““.

Balsavimai vyko šiurkščiai pažeidžiant RK 130 str. 2 dalį, kad rinkimų apylinkei biuleteniai būtų perduodami būtinai 12 valandų iki balsavimo pradžios rinkimų dieną, iki balsavimo specialiuose balsavimo punktuose ir namuose pradžios, taip pat ignoruojant reikalavimus griežtos apskaitos dokumentams, t.y. kad tokie dokumentai gali būti perduodami tik pasirašytinai, tik sunumeruotais dvišaliais perdavimo-priėmimo aktais ir juose nurodytu laiku. Pareiškėjo gauti perdavimo-priėmimo aktų pavyzdžiai patvirtina, kad beveik visi jie masiškai ir ne vieną kartą ranka taisyti, kas nesiderina su reikalavimais griežtos apskaitos dokumentais – kiekvienas tokio dokumento pakeitimas privalo būti daromas atskirais dokumentais, sudarant ir pasirašant pirminio dokumento pakeitimą ir jį įvedant realiu laiku į VRKIS.

Atsakovui slepiant nuo stebėtojų informaciją ir įrodymus apie rinkimų biuletenių judėjimą ir patekimą į konkrečias rinkimų apylinkes, tikėtina, visus Respublikos Prezidento rinkimų I turo ir II turo rinkimų biuletenių perdavimo-priėmimo rinkimų apylinkėms aktus stebėtojų Zigmo Vaišvilos ir Laimos Ramanės 2024-05-26 prašymu (priedas 5) pavyko gauti tik iš Vilniaus miesto savivaldybės rinkimų apygardos Nr.57 komisijos (priedai 6.1 – 6.3). Iš šios ir keletos kitų rinkimų apygardų šie duomenys gauti tik apie Respublikos Prezidento rinkimų II turą.

Atsakovui supratus, kad stebėtojai ne formaliai, bet realiai siekia stebėti ir kontroliuoti šias politines kampanijas, Respublikos Prezidento rinkimų II turą vykdė jau pastebimai tvarkingiau, nors ir įvykdė daugybę įstatymų pažeidimų.

7. Duomenys apie didžiausios rinkėjų skaičiumi ir rinkimų apylinkių skaičiumi (jų net 158) Vilniaus miesto savivaldybės rinkimų apygardos Nr.57 Respublikos Prezidento rinkimų I turo rinkimų biuletenių gavimo apylinkių komisijose aktai (priedai 6.1 – 6.3) akivaizdžiai ir vienareikšmiškai patvirtina aukščiau nurodytų šiurkščių RK reikalavimų pažeidimus ir paaiškina priežastis, kodėl Atsakovas sąmoningai ir piktybiškai slėpė ir tebeslepia šiuos duomenis iš kitų šių rinkimų apygardų, kas suponuoja pagrįstą nuomonę, jog Atsakovas sąmoningai ir šiurkščiai pažeidinėjo RK reikalavimus ir kitose rinkimų apygardose, dėl ko šiuos duomenis stebėtojams pateikti atsisakė ne tik apylinkių ir apygardų komisijos, bet ir už rinkimų organizavimą bei vykdymą atsakinga VRK (priedai 7.1 – 7.3).

8. 2024-05-13 spaudos konferencijoje Seime, 2024-05-19 VRK posėdyje VRK pirmininkė („Rinkimų rezultatai skundžiami teismui“), VRK atstovė patvirtino, kad balsavimo dieną (2024-05-12 d.) rinkimų apylinkėse pritrūko balsavimo biuletenių, kad rinkimų dieną į rinkimų apylinkes buvo papildomai vežami balsavimo biuleteniai tiek dėl balsavimo Respublikos Prezidento rinkimuose, tiek referendume.

2024-05-13 spaudos konferencija Seime.
2024-05-19 VRK posėdis.


Ši VRK atstovė pripažino faktą, kurį nuotraukomis (priedai 8) fiksavo stebėtojas Mažvydas Misiūnas Vilniaus miesto savivaldybėje (apygardos Nr.57 rinkimų komisijoje) – daugybę atvirose dėžėse sudėtų neišdalintų rinkimų ir referendumo biuletenių, kurie vėliausiai 12 val. prieš balsavimo patalpų atidarymą 2024-05-12 d. 7.00 val. privalėjo būti šios apygardos rinkimų (referendumo) komisijose. Tai – šiurkštus ir masinis RK 130 str. 2 d. pažeidimas.

Kadangi rinkėjams leidžiama balsuoti bet kurioje rinkimų apylinkėje, todėl vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, rinkimų apylinkių komisijos privalėjo turėti prieš balsavimo dieną mažiausiai tiek balsavimo biuletenių, kad jų užtektų visiems 100 proc. rinkimų apylinkėje registruotų rinkėjų. 2024-05-18 d. susitikime su asociacijos Stebėtojų gildija stebėtojais buvęs VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas patvirtino, kad jo vadovavimo Atsakovui metu VRK atspausdindavo apie 105 proc. balsavimo biuletenių, skaičiuojant nuo visų rinkėjų skaičiaus ir visus juos išdalindavo rinkimų apylinkėms prieš balsavimą. Prašome Z. Vaigauską apklausti liudytoju dėl šių aplinkybių išsiaiškinimo.

Atsakovas atsisakė stebėtojams pateikti duomenis apie tai, kiek VRK atspausdino rinkimų biuletenių (priedas 9). Nėra ir negali būti jokių teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus nepažeidžiančių priežasčių, pagaminus reikiamą kiekį biuletenių (o VRK yra atsakinga ir privalo pagaminti jų reikiamą skaičių, kad jų užtektų visiems rinkėjams), jų nepateikti į rinkimų apylinkes, laikantis Atsakovui privalomų RK 130 str. 1 d. ir 2 d. reikalavimų.

9. Visus duomenis apie Respublikos Prezidento rinkimų I turo (ir referendumo) bei II turo biuletenių perdavimo apylinkių rinkimų komisijoms aktus stebėtojams pavyko gauti tik vienintelėje Vilniaus miesto savivaldybės rinkimų apygardoje Nr.57. Šie duomenys, pateikti Suvestinėje (priedas 10), patvirtina ne tik šiurkščius RK 130 str. 1 d. ir 2 d. reikalavimų pažeidimus, bet ir sąmoningą šių pažeidimų darymą. 2024-06-01 posėdyje VRK nariai vieningai gynė jokia teisės norma neįteisintą jų nuomonę, kad jei griežtos apskaitos dokumente (rinkimų biuletenių perdavimo akte) neįrašytas griežtos apskaitos dokumentų perdavimo laikas, tai, anot Atsakovo, reiškia, kad biuleteniai buvo perduoti RK 130 str. 1 d. ir 2 d. nustatytu laiku, t.y. 12 val. iki balsavimo. Atsakovo pozicija, kad biuletenius galima perduoti apylinkių komisijoms ir balsavimo dieną, ne tik nelogiška (jei pagaminta tiek biuletenių, kiek reikia visiems rinkėjams, tai kokia logika nesilaikyti RK 130 str. 1 d. ir 2 d. reikalavimų ir jų neatvežti 12 val. iki balsavimo?), bet ir pažeidžia šį konstitucinio įstatymo imperatyvų reikalavimą. 2024-06-01 posėdyje VRK nariai taip pat vieningai gynė jokia teisės norma neįteisintą jų nuomonę, kad rinkimų apylinkėje balsavimo vykdymo metu galima turėti neantspauduotų rinkimų biuletenių (net pusę gautų!)ir juos dalinti rinkimų komisijos nariams pagal poreikį, kas šiurkščiai pažeidžia RK 141 str. 1 d. 2, 3 ir 4 punktus. Tik šališkumu galima paaiškinti VRK narių aiškinimus, kad biuletenių dar prireiks.

Respublikos Prezidento rinkimų I turo (ir referendumo) biuletenių perdavimo apylinkių rinkimų komisijoms aktai patvirtina masiškai įvykdytus šiurkčius RK reikalavimų pažeidimus:

9.1 Beveik visi rinkimų apygardoje Nr.57 Pareiškėjo gauti biuletenių perdavimo-perdavimo aktai, t.y. griežtos atskaitomybės dokumentai, dėl 2024-05-12 d. apylinkių balsavimo patalpose naudotų (galimai naudotų) biuletenių perdavimo rinkimų apylinkų komisijoms (priedai 6.1) - su daugybe pataisymų (!), juose ranka taisant ir keičiant perduotų biuletenių skaičių, biuletenių individualius numerius, nenurodant, kodėl ir kas, taip pat kada šiuos pataisymus darė, kam atiduoti šių pataisymų pasekoje galimai kažkam perduoti biuleteniai?

Balsavimo rezultatai nurodytose rinkimų apylinkėse negali būti pripažinti teisėtais, nes jose naudoti rinkimų biuleteniai prieš 2024-05-12 d. pateko faktiškai suklastotais jų perdavimo aktais.

9.2 Tik nedaugelis rinkimų biuletenių, naudotų 2024-05-12 d. apylinkių balsavimo patalpose (priedai 6.1) ir išankstiniam balsavimui (priedai 6.3), yra sunumeruoti, dėl ko negali būti pripažinti tinkamais griežtos apskaitos dokumentais.

9.3 Labai daug rinkimų biuletenių, naudotų 2024-05-12 d. apylinkių balsavimo patalpose (priedai 6.1) ir išankstiniam balsavimui (priedai 6.3), yra be datų ir be nurodyto perdavimo laiko, dėl ko negali būti pripažinti tinkamais griežtos apskaitos dokumentais ir negali patvirtinti nei biuletenių perdavimo laiko, nei perdavimo fakto.

9.4 Labai daug rinkimų biuletenių, naudotų 2024-05-12 d. apylinkių balsavimo patalpose (priedai 6.1) ir išankstiniam balsavimui (priedai 6.3), yra be rinkimų biuletenius perduodančių ir/ar priimančių asmenų identifikavimo ir netgi be rinkimų biuletenius perduodančių ir/ar priimančių asmenų parašų, dėl ko negali būti pripažinti tinkamais griežtos apskaitos dokumentais ir negali patvirtinti nei rinkimų biuletenių perdavimo laiko, nei perdavimo fakto.

9.5 2024-05-12 d. rinkimų (referendumo) apylinkėse pradėjus trūkti biuletenių, šiurkščiai pažeidžiant RK 130 str. 2 d. reikalavimus (rinkimų biuleteniai turi būti perduoti rinkimų apylinkėms ne vėliau, kaip 12 val. iki balsavimo pradžios), biuleteniai buvo perduodami iš rinkimų apygardos Nr.57 komisijos rinkimų apylinkių komisijoms (priedai 6.2), o iš Valakupio rinkimų apylinkės Nr.113 2024-05-12 d., t.y. vykstant balsavimui, 400 vnt. biuletenių buvo perduota Saulėtekio rinkimų apylinkei Nr.112 (priedas 11). Šioje apygardoje 2024-05-12 d. papildomai rinkimų biuleteniai vežti net į 86 apylinkes, viso vežta 102 kartus!

9.6 Suvestinė (priedas 10) patvirtina, kad tik 8-iose iš 157-ių Vilniaus miesto apygardos Nr.57 rinkimų apylinkių rinkimų biuleteniai buvo pristatyti tvarkingai, t.y. vienaip ar kitaip nepažeidžiant RK 130 str. 2 d. reikalavimų ir reikalavimų griežtos apskaitos dokumentams!

9.7 Pažeidžiant įstatymus, biuleteniai atvežti net į 149 rinkimų apylinkes, ir tik 8 rinkimų apylinkės biuleteniais papildytos tinkamais priėmimo-perdavimo aktais.

9.8 Balsavimas neteisėtai (šiurkščiai pažeidžiant RK 130 str. 2 d. reikalavimus) pateiktais biuleteniais negalėjo būti vykdomas, todėl balsavimas tokiose rinkimų apylinkėse balsavimo dieną pripažintinas neteisėtu, balsai anuliuotini, nes iš balsadėžėje atsidūrusių, t.y. po išdavimo rinkėjui jau neidentifikuojamų, biuletenių negalima nustatyti, kuriais biuleteniais balsuota teisėtai, kuriais neteisėtai.

VRK pozicija apie biuletenių galimą trūkumą balsavimo eigoje yra dirbtinis pasiteisinimas, nes preziumuotina, kad VRK įvykdė savo pareigą pagaminti tiek biuletenių, kad jų užtektų visiems rinkėjams. Todėl nebuvo jokių sąžiningumo, protingumo ir teisingumo pricipus atitinkančių priežasčių nepristatyti biuletenių rinkimų apylinkėms RK 130 str. 2 d. nustatytu laiku.

Duomenys Suvestinėje (priedas 10) apie rinkėjų skaičių rinkimų apylinkėse ir apie balsadėžėse rastų rinkimų biuletenių skaičių yra iš viešai VRK skelbiamų atvirų duomenų.

9.9 Duomenys Suvestinėje (priedas 10) patvirtina ir tai, kad net 56-iose (!) rinkimų apylinkių balsadėžėse rasta daugiau rinkimų biuletenių, nei konkreti rinkimų apylinkė buvo gavusi jų tinkamais ir netinkamais jų perdavimo-priėmimo aktais. Todėl dėl šių šiurkščių pažeidimų, atsiradusių dirbtinai Atsakovo sukurtame chaose dėl rinkimų biuletenių perdavimo rinkimų apylinkėms, nurodytose rinkimų apylinkėse balsavimas negali būti pripažintas tinkamu. RK 159 str. 4 d. nustato, kad, jeigu balsadėžėje rastų rinkimų biuletenių skaičius neatitinka rinkėjams išduotų rinkimų biuletenių skaičiaus, tai įrašoma rinkimų apylinkės rinkėjų balsų skaičiavimo protokole. Pvz., 2024-05-12 Respublikos Prezidento rinkimų I turo Vilniaus miesto rinkimų apygardos Nr.57 Saulėtekio rinkimų apylinkės Nr.112 Balsų skaičiavimo protokole (priedas 12) tokio įrašo nėra, nors, pagal apygardos Nr.57 pateiktų rinkimų biuletenių perdavimo rinkimų apylinkei Nr.112 aktų duomenis, sudarytoje Suvestinėje (priedas 10) gaunasi, kad balsadėžėjė rastas 119 biuletenių perteklius. Tačiau stebėtojai negavo visų balsų skaičiavimo protokolų, nors jų prašė, dėl ko jie išreikalautini iš Atsakovo.

9.10 Nei į vieną iš šių 157-ių rinkimų apylinkų neatvežta 100% biuletenių.

10. Šiaulių rajono apygardos komisijos Nr.45 pateikti 2024-05-12 nepanaudotų rinkimų biuletenių perdavimo-priėmimo aktai (priedai 13.2) patvirtina, kad balsavimo dieną apylinkių komisijos balsavimui nepanaudotus rinkimų biuletenius dėl nepaaiškinamų priežasčių grąžino šiai apygardos komisijai, nors iškart po balsavimo pabaigos jie apylinkių komisijų privalėjo būti anuliuoti, sudėti į maišą Nr.1 (žr. Saulėtekio rinkimų apylinkės Nr.112 Balsų skaičiavimo protokolo - priedas 12 – paskutinį lapą) ir užplombuoti, vykdant RK 159 str. ir 160 str. reikalavimus dėl balsų skaičiavimo protokolo surašymo.

11. Šios aplinkybės drauge su Atsakovo dirbtinai sukurtu chaosu dėl rinkimų biuletenių perdavimo apylinkių komisijoms, taip pat su tuo, kad stebėtojai nė vienoje rinkimų apylinkėje nenustatė, jog būtų laikomasi RK 161 str. (Rinkimų apylinkės rinkimų dokumentų perdavimas apygardos, savivaldybės rinkimų komisijai) 2 d. reikalavimo, kad rinkimų dokumentų, jų gabenimo ir juos gabenančių asmenų saugumą užtikrintų policija, neužtikrina rinkimų skaidrumo ir VRK nešališkumo. Apylinkių komisijų pirmininkai vienasmeniškai nežinia kur išveždavo rinkimų dokumentus naktį.

Šios aplinkybės vertintinos ir drauge su stebėtojų fiksuotomis aplinkybėmis, kad esant mažiau kaip 12 val. iki balsavimo pradžios, balsavimo patalpos stebėtojų, ypač Vilniuje, dažnai buvo rastos neužantspauduotos (RK 131 str. 5. ir 6. dalių pažeidimai).

Stebėtojai pastebėjo ir tai, kad balsavimo dieną (2024-05-12) dalyje balsavimo apylinkių rinkimų komisijos balsavimo biuletenių išdavimo pasirašytinai lapuose jau buvo rinkėjų parašai dėl jiems išduotų balsavimo biuletenių, nors į balsavimo apylinkę dar nebuvo atėjęs nė vienas rinkėjas. Tai patvirtina, kad nustatytu laiku apylinkių komisijoms neperduoti ir griežtai neapskaitomi balsavimo biuleteniai galėjo būti ir tokiu būdu neteisėtai atsidurti balsadėžėse, kas įvyko, visų pirma, Užsienio apygardoje Nr.61 (apie šiuos šiurkščius pažeidimus – skunde žemiau). 2024-05-19 VRK posėdyje Atsakovas pripažino faktą, kad balsavimo apylinkėse balsadėžėse stebėtojai rado ir neantspauduotų balsavimo biuletenių.

12. Stebėtojų Gitanos Žentelienės ir Vidos Stankūnienės 2024-05-26 prašymu (priedas 14) Šiaulių miesto savivaldybės rinkimų apygardos komisija Nr. 44 pateikė dalį Respublikos Prezidento rinkimų I turo ir referendumo biuletenių perdavimo apylinkių komisijoms 2024-05-12 d. perdavimo-priėmimo aktų (priedai 15), kas patvirtina aukščiau nurodytus Atsakovo atstovų prisipažinimus apie tai, kad balsavimo dieną (2024-05-12) rinkimų apylinkėse pritrūko biuletenių, ir pažeidžiant RK 130 str. 2 d. reikalavimus, biuleteniai papildomai rinkimų apylinkėms (Nr.46 - Nr.66) buvo perduodami net vykstant balsavimui balsavimo dieną.

13. Po to, kai 2024-05-26 d. Pareiškėjui Vilniuje pavyko gauti Respublikos Prezidento rinkimų I turo (ir II turo) bei referendumo biuletenių perdavimo apylinkių komisijoms aktus (priedai 6.1 – 6.3), taip pat dalį šių 2024-05-12 aktų Šiauliuose (priedai 15), pagrįstai manau, kad VRK nurodymu kitose rinkimų apygardose buvo atsisakyta juos teikti stebėtojams. Ryškiausia iliustracija – Kauno rajono savivaldybės rinkimų apygardos Nr.16 komisijos pirmininkės Jovitos Jančauskienės ir VRK elgesys. 2024-05-25 d. Kauno rajono rinkimų apygardos Nr.16 rinkimų (referendumo) komisijos pirmininkė atsisakė teikti stebėtojai Renatai Žarkaitienei Respublikos Prezidento rinkimų I turo rinkimų apygardos Nr.16 apylinkių rinkimų komisijoms perduotų biuletenių perdavimo aktus. Komisijos pirmininkė šiuos aktus turėjo, juos parodė stebėtojai R. Žarkaitienei, leido jų susegtuvą pavartyti, tačiau po telefoninio pokalbio su VRK nariu/nare atsisakė šiai stebėtojai teikti šių aktų kopijas ar leisti juos nusifotografuoti. Iš telefoninio pokalbio paaiškėjo priežastis – ši stebėtoja yra pasiūlyta asociacijos Stebėtojų gildija (priedas 16 – stebėtojos R. Žarkaitienės el. laiškas Z. Vaišvilai).

Dėl susidariusios situacijos stebėtojas Z. Vaišvila 2024-05-26 ir 2024-05-28 prašymais (priedai 17) kreipėsi į VRK, tačiau atsakymo, kas taip elgtis nurodė J.Jančauskienei, ir prašomų aktų negavo. Kauno rajono rinkimų apygardos Nr.16 rinkimų komisijos pirmininkė 2024-05-30 atsakymu Nr.3 (priedas 18) ir R. Stabingis 2024-06-01 VRK posėdyje Z. Vaišvilai paaiškino, kad R. Žarkaitienė šiuos perdavimo-priėmimo aktus nusifotografavo. Jei taip būtų, tai šie būtų pateikti teismui drauge su šiuo skundu. Todėl dėl nurodytų aplinkybių teismo prašau liudytojais apklausti R. Žarkaitienę ir J. Jančauskienę. Tai svarbu šiam skundui, nes po šio įvykio stebėtojai nė vienoje rinkimų apygardoje nebegavo jokių rinkimų biuletenių perdavimo-priėmimo aktų (priedai 7.3).

14. Panevėžio miesto savivaldybės rinkimų apygardos Nr.32 komisijos 2024-05-28 Sprendimas Nr.Sp-32-10 su Tyrimų grupės išvada (priedai 19) patvirtino, kad siekiant pateisinti Respublikos Prezidento rinkimų II turo rinkimų biuletenių perdavimo aktuose (priedai 20) dėl jų perdavimo Žvaigždžių rinkimų apylinkei Nr.15 ir Šermuto rinkimų apylinkei Nr.16 datų neįrašymą, šios datos į nurodytus aktus buvo įrašytos, jau nagrinėjant stebėtojo Z. Vaišvilos 2024-05-27 skundą (priedas 21), t.y. atvirai klastojant šiuos dokumentus ir nebijant atsakomybės dėl to. VRK ignoravo 2024-05-29 Z. Vaišvilos skundą dėl šių aplinkybių (priedas 22), toleravo net griežtos apskaitos rinkimų dokumentų klastojimą (R. Stabingio paaiškinimai 2024-06-01 VRK posėdyje). Teismo prašau įvertinti tai ir pranešti prokurorui.

Atsakovas ignoravo ir Z. Vaišvilos prašymą dėl visų Panevėžio miesto savivaldybės rinkimų apygardos Nr.32 biuletenių perdavimo apylinkių komisijoms aktų pateikimo.

15. Stebėtojai fiksavo ir sisteminius šiurkščius RK 141 str. 1 d. 1.-4. punktais nustatytų reikalavimų rinkimų apylinkės komisijoms, iki atidarant balsavimo patalpą rinkėjams, įrašyti į apylinkės rinkėjų balsų skaičiavimo protokolą apylinkės komisijos iš rinkimų apygardos, savivaldybės rinkimų komisijos gautų rinkimų biuletenių skaičių, suantspauduoti šiuos biuletenius ir tik antspauduotus biuletenius išdalinti apylinkės komisijos nariams, o šiuos duomenis taip pat įrašyti į balsų skaičiavimo protokolą (tiek balsavimui rinkimo patalpose rinkimų dieną, tiek išankstinio balsavimo, tiek balsavimo namuose). Pagrįstai manome, kad Atsakovas taip elgėsi sąmoningai, tokiu būdu sistemiškai sudarydamas sąlygas manipuliuoti rinkimų biuleteniais.

Tai patvirtina ne tik stebėtojų skundai dėl balsavimo dieną rinkimų apylinkėse rastų didžiulių kiekių neantspauduotų rinkimų biuletenių (priedai 23), bet ir Atsakovo pozicija, pareikšta apygardų komisijų atsakymuose į stebėtojų skundus (priedai 24), kurią apibendrinanti nuomonė VRK paaiškinta Pareiškėjui 2024-06-01 VRK posėdyje – RK 141 str. 1 d. tariamai nenurodo, kad būtina antspauduoti visus biuletenius, prieš atidarant balsavimo patalpas rinkėjams, o be to, gali tekti balsavimo dieną dalį apylinkės gautų biuletenių perduoti kitai apylinkei. Tai niekuo nepagrįsta Atsakovo pozicija, nes Atsakovui pagaminus būtiną biuletenių kiekį, t.y. įvykdžius šią savo privalomą pareigą, nėra jokių teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, kuriais remiantis Atsakovas galėtų nepateikti apylinkių komisijoms būtino apylinkės rinkėjams biuletenių skaičiaus su atsarga, skirta rinkėjams, kurie persigavojo ir, neįmetę biuletenio į balsadėžę, nori pakeisti savo nuomonę, taip pat rinkėjams, atvykusiems balsuoti iš kitos rinkimų apylinkės. Ir dėl to liudytoju apklaustinas Z. Vaigauskas.

Sisteminį šio neteisėto Atsakovo veikimo ir sąlygų sudarymo manipuliavimui neantspauduotais rinkimų biuleteniais pobūdį išryškino ne tik šie gausūs pažeidimai įvairiose rinkimų apygardose, bet ypač stebėtojų skundų dėl tokio pobūdžio pažeidimų Šiaulių miesto apygardos Nr.44 rinkimų apylinkėse nagrinėjimas.

Šiaulių miesto rinkimų apygardos Nr.44 komisijos pirmininkė Eglė Šimkevičienė apylinkių komisijų pirmininkėms, kurios pranešė apie tai, kad stebėtojai balsavimo patalpose nustatė didelius kiekius neantspauduotų rinkimų biuletenių, telefonu nurodinėjo ignoruoti šias stebėtojų pastabas, nes toks yra VRK nurodymas. Stebėtojams pateikus skundus, kuriuos nagrinėjant būtina buvo vertinti ir E. Šimkevičienės veiksmus, pastaroji nenusišalino nuo dalyvavimo Tyrimų grupės darbe ir nuo balsavimo dėl Sprendimų priėmimo.

Šios organizuotos manipuliacijos mąstą patvirtina šios apygardos 2024-05-26 Apylinkės Nr.23 patikros aktas Nr.1 (priedas 25), kuriuo patvirtintas stebėtojų nustatytas faktas, kad apylinkėje iš 2000 vnt. gautų rinkimų biuletenių net 1000 vnt. nebuvo antspauduoti.

RK 141 str. 1 d. 2 p. reikalavimas dėl rinkimų biuletenių antspaudavimo iki atidarant balsavimo patalpas yra imperatyvus, nes yra viena iš sudėtinių privalomų atlikti sąlygų dėl balsavimo patalpos paruošimo balsavimui. Suantspauduoti rinkimų biuletenius prieš balsavimo patalpos atidarymą yra būtina sąlyga, nenumatanti jokių išimčių dėl kažkurios rinkimų biuletenių dalies neantspaudavimo. Todėl balsavimas tokiose rinkimų apylinkėse negalėjo prasidėti, kol nesuantspauduoti visi apylinkė komisijos gauti rinkimų biuleteniai, ir balsavimas negalėjo vykti.

Stebėtojui nustačius šį pažeidimą, balsavimas turėjo būti sustabdytas, turėjo būti patikrinta balsadėžė, ar joje nėra neantspauduotų rinkimų biuletenių. Ir tik įsitikinus, kad to nėra, bei anuliavus neantspauduotus rinkimų biuletenius, galėjo būti tęsiamas balsavimas. Kadangi tai neįvyko beveik visose rinkimų apylinkėse,kuriose rasti neantspauduoti biuleteniai (tik vienoje kitoje apylinkėje neantspauduoti biuleteniai buvo anuliuoti iškart po stebėtojų pastabų), nėra teisinio pagrindo pripažinti teisėtais balsavimus tokiose rinkimų apylinkėse.

16. Apibendrinant informaciją apie RK 130 str. 1 d. ir 2 d., taip pat 141 str. 1 d. 1. - 4. punktų pažeidimus, konstatuotina, kad atsiskleidė sisteminio manipuliavimo rinkimų biuleteniais mechanizmas – apygardų rinkimų komisijos dirbtinai RK 130 str. 2 d. nustatytu laiku (12 val. iki balsavimo pradžios) neperdavė apylinkių komisijoms nuo trečdalio iki dviejų trečdalių balsavimo biuletenių. VRK nurodymu net iki pusės rinkimų apylinkėse atsiradusių biuletenių nebuvo antspauduojami, o balsavimas buvo vykdomas be tinkamų biuletenių perdavimo apylinkių komisijoms aktų ir net nesuantspaudavus gautus biuletenius iki balsavimo patalpos atidarymo.

Tokiu būdu buvo sudarytos sąlygos Atsakovui neteisėtai papildomai atvežti papildomus biuletenius, jau vykstant balsavimui apylinkėje. O apylinkėse neantspauduojant net iki pusės rinkimų biuletenių, o po balsavimo nepanaudotus biuletenius ne anuliuojant ir sudedant į maišus Nr.1, bet grąžinant juos apygardoms, buvo sudarytos galimybės įvairioms manipuliacijoms, ko pasekoje, apygardos Nr.57 pavyzdžiu, daugumos apylinkių balsadėžėse atsirado daugiau biuletenių, nei formaliai galimai gavo šios komisijos (priedas 10).

Dirbtinai rinkimų apylinkėse sudarius biuletenių trūkumą, neteisėtai rinkimų dieną į rinkimų apylinkes buvo vežami papildomi biuleteniai. Taip buvo sudarytos sąlygos apylinkių rinkimų komisijoms ir/ar atskiriems jų nariams (visų pirma, pirmininkams) rinkimų apylinkėse, kuriose nebuvo stebėtojų, įvairiais būdais neteisėtai disponuoti didžiuliais kiekiais rinkimų apylinkių neantspauduotais biuleteniais, balsuoti nebalsavusiųjų asmenų vardu ar pakeisti jų balsavimus, neteisėtai įtakoti balsavimų rezultatus.

Dėl nurodytų aplinkybių ir netinkamo ar sąmoningai neteisėto Atsakovo veikimo/neveikimo didelė dalis rinkėjų rinkimų dieną balsavo biuleteniais, kurie neteisėtai buvo perduoti apylinkių komisijoms (t.y. po to, kai pasibaigė Rinkimų kodekso 130 str. 2 dalyje nustatytas 12 val. terminas iki balsavimo pradžios rinkimų dieną balsavimo biuletenius perduoti rinkimų (referendumo) apylinkių komisijoms).

Iš neteisės negali atsirasti teisė, todėl balsavimai tokiais balsavimo biuleteniais buvo neteisėti ir nesukuriantys teisėtų pasekmių, dėl ko negali būti įskaičiuojami į balsavimo rezultatus. Šis senovės Romos teisės principas taikomas ir Lietuvos teisinėje sistemoje, teismų praktikoje.

Tai, kad rinkėjai sąžiningai balsavo rinkimų dieną atėję į rinkimų apylinkes ir įmetę jiems išduotus balsavimo biuletenius į urnas, deja, nepadaro tokio balsavimo teisėtu. Rinkėjai tapo Atsakovo manipuliacijų ir savavaldžiavimo įkaitais, nes nesąžiningai veikęs Atsakovas jiems neteisėtai ir galimai nusikalstamai neužtikrino teisės teisėtai balsuoti, neįvykdė savo pareigos.

Atsakovas stebėtojams nepateikė ir rinkimų biuletenių perdavimo-priėmimo aktų, išskyrus keletą išimčių, visų pirma, didžiausioje Vilniaus miesto rinkimų apygardoje Nr.57, po ko, stebėtojų gautais duomenimis, VRK telefonu kitoms apgardoms nurodė, kad šios stebėtojams neteiktų, visų pirma, Respublikos Prezidento rinkimų I turo biuletenių perdavimo-priėmimo aktų. Stebėtojams nepateikti ir visi prašyti balsų skaičiavimo protokolai, kas neleidžia patikrinti apylinkėms perduotų ir balsadėžėse atsidūrusių biuletenių skaičiaus patikimumo.

Atsakovo dirbtinai sukurta padėtis, ypač Respublikos Prezidento rinkimų I turo metu, sudarė idealias sąlygas įvairiausioms manipuliacijoms rinkimų biuleteniais, kurie buvo perduoti apylinkių komisijoms išankstiniam balsavimui, taip pat išankstiniam balsavimui specialiose vietose, t.y. gydymo įstaigose, senelių namuose, įkalinimo įstaigose ir pan., balsavimui namuose.

Rinkimų biuletenių buvimas apygardose balsavimo dieną drauge su išankstinio balsavimo vokų perskirstymu tuo pat metu apygardų komisijose, taip pat sudarė sąlygas manipuliacijoms.

17. 2024-05-15 prašymu (priedai 7.3) Pareiškėjas kreipėsi į VRK dėl visų rinkimų biuletenių perdavimo-priėmimo aktų ir balsų skaičiavimo protokolų, kuriuos visus stebėtojai turi teisę gauti ar nusifotografuoti, pateikimo. Tačiau Atsakovas jų nepateikė, dėl ko prašome teismo šiuos įrodymus išreikalauti iš VRK. Nurodytu prašymu Atsakovo prašyta pateikti ir paaiškinimus ne tik dėl aukščiau nurodytų įstatymo reikalavimų pažeidimo, bet ir dėl VRKIS, kuri neužtikrina RK reikalavimų rinkimų organizavimui, griežtai rinkimų biuletenių apskaitai, šių ir kitų griežtos atsakomybės dokumentų įvedimo realiu laiku į VRKIS, neleidimo atbuliniu laiku keisti į VRKIS suvestus duomenis apie griežtos apskaitos dokumentus.

Atsakovo paaiškinimai šiuo klausimu Pareiškėjui 2024-06-01 VRK posėdyje yra spekuliatyvūs ir nesąžiningi. VRK nuomone, stebėtojas gali reikalauti tik tos rinkimų apylinkės duomenų, kurioje jis vykdė stebėjimą. Akivaizdu, kad vienas stebėtojas negali vienu metu stebėti balsavimą beveik dviejuose tūkstančiuose rinkimų apylinkių. Tačiau įstatymas niekaip neriboja stebėtojų teisės į informaciją iš visų rinkimų apylinkių ir apygardų, o taip pat ir iš VRK. Įstatymas nedraudžia stebėtojams bendradarbiauti tarpusavyje, keistis gautais duomenimis. Priešinga interpratacija darytų stebėtojų institutą tik formaliu ir beprasmiu, nes neužtikrintų rinkimų ir referendumo vykdymo kontrolės.

Užsienio stebėtojų neįsileidimas ir neleidimas kandidatams į Respublikos Prezidentus bendrauti su atvykusiais inkognito stebėtojais iš užsienio tik didina nepasitikėjimą Atsakovu. Dėl šių aplinkybių liudytoju prašau apklausti kandidato į Respublikos Prezidentus Eduardo Vaitkaus atstovą ir stebėtoją Mažvydą Misiūną.

18. Balsavimo rezultatai negali būti tvirtinami, neišnagrinėjus ir net nepradėjus nagrinėti stebėtojų skundus, kurių tenkinimo atveju keistųsi balsų skaičiavimo rezultatai, fiksuoti balsų skaičiavimo protokoluose. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2024-05-24 nutartimi administracinėje byloje Nr.R-31-789/2024 konstatavo būtinumą išnagrinėti visus skundus iki Atsakovui tvirtinant galutinius balsavimo rezultatus. Šis reikalavimas taip pat buvo pažeistas tiek Respublikos Prezidento rinkimų I ture, tiek II ture.

VRK 2024-05-19 sprendimu Nr.Sp-132 (priedas 26) Atsakovas patvirtino Respublikos Prezidento rinkimų I turo balsų skaičiavimo protokolą ir paskyrė II turą. Šį sprendimą priėmusiame 2024-05-19 VRK posėdyje Atsakovo pirmininkė L.Petronienė patvirtino, kad stebėtojų protestai ir skundai dėl I turo rinkimų biuletenių ir balsų skaičiavimo rezultatų nėra išnagrinėti ir bus išnagrinėti iki šių rinkimų galutinių rezultatų svarstymo. Tačiau ir 2024-06-01 VRK posėdyje Atsakovas to nepadarė. Pastarajame posėdyje VRK pasisakė ir priėmė sprendimus tik dėl kai kurių stebėtojų skundų, kurie Atsakovui buvo pateikti elektroniniais laiškais.

Dėl susidariusios padėties Pareiškėjas kreipėsi į VRK pirmininkę Liną Petronienę 2024-05-28 raštu ir kaip Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, prašydamas jį neatidėliotinai priimti dėl neteikiamos informacijos ir nenagrinėjamų skundų (priedas 27). 2024-05-30 d. 16.15 val. VRK pirmininkė priėmė signatarą Z. Vaišvilą, susitikime dalyvavo Rokas Stabingis ir iš dalies dar kita VRK darbuotoja (priedas 28 – Z. Vaišvilos ir VRK susirašinėjimas dėl priėmimo). Susitikimo metu Pareiškėjo prašoma informacija (biuletenių perdavimo-priėmimo aktai, balsų skaičiavimo protokolai ir paaiškinimai dėl VRKIS netinkamo veikimo) man nebuvo pateikta. Tačiau VRK pirmininkė L.Petronienė man patvirtino, kad apylinkių komisijoms stebėtojų pateikti protestai ir skundai nebuvo išnagrinėti, nes jie buvo prijungti prie balsų skaičiavimo protokolų. VRK.lt skelbiami ir nagrinėjami tik tie skundai, kurie Atsakovui pateikti atskirais el. laiškais ar raštais.

Tačiau stebėtojai nėra atsakingi dėl tokio neatsakingo Atsakovo darbo organizavimo dėl stebėtojų skundų nenagrinėjimo. Iki šiol neišnagrinėti skundai dėl Respublikos Prezidento rinkimų I turo skundai dėl rinkimų biuletenių ir balsų skaičiavimo bei su šiais klausimais tiesiogiai susiję skundai.

Apygardų komisijos, turinčios nagrinėti stebėtojų skundus, piktybiškai pradėjo neteikti stebėtojams savo sprendimų, parašydamos tik elektroninius laiškus, kad kažką darė (priedai 29).

Dėl nurodytų priežasčių Atsakovas 2024-06-01 VRK posėdyje neturėjo teisės svarstyti Respublikos Prezidento rinkimų galutinių rezultatų.

Dėl šių aplinkybių teismo prašoma liudytoja apklausti VRK pirmininkę Liną Petronienę.

19. Prasidėjus išankstiniam balsavimui 2024 m. Respublikos Prezidento rinkimuose ir 2024-05-12 LR referendume dėl LR Konstitucijos 12 straipsnio keitimo, paaiškėjo šiurkštūs šių dviejų skirtingų politinių kampanijų vykdymo pažeidimai – rinkėjams pasirašytinai vienu parašu buvo išduodami šių skirtingų dviejų politinių kampanijų biuleteniai.

Tai patvirtino ir VRK 2024-05-10 el. atsakymas asociacijai Stebėtojų gildija (priedas 30), kuriuo VRK patvirtino, kad 2024-05-12 d. rinkimų apylinkėse abu biuleteniai jau bus išduodami rinkėjui atskirai pasirašant už kiekvieną jam išduodamą balsavimo biuletenį. Retorinis klausimas, kodėl išankstiniame balsavime du skirtingi biuleteniai nebuvo išduodami dviem rinkėjo parašais?

Tokiu būdu nepagrįstai ir neteisėtai šiurkščiai pažeista rinkėjų teisė pasirinkti, ar rinkėjui dalyvauti, ar nedalyvauti šiose skirtingose politinėse kampanijose. Rinkėjas turi ir pasirinkimo teisę kiekvienoje šių politinių kampanijų dalyvauti ar nedalyvauti, o VRK nustatyta balsavimo biuletenių išdavimo rinkėjams tvarka (pasirašant vienu, bet ne dviem parašais už dviejų skirtingų politinių kampanijų balsavimo biuletenių gavimą) pažeidė šią konstitucinę rinkėjų teisę, priverčiant rinkėją būtinai dalyvauti abiejose politinėse kampanijose, antraip jis negaus vieno biuletenio, t.y. tos politinės kampanijos biuletenio, kurioje jis nori dalyvauti.

Stebėtojai iš išankstinio balsavimo vietų masiškai pranešinėjo, kad rinkėjui vienu jo parašu pasirašius už dviejų balsavimo biuletenių išdavimą, biuletenius išduodantieji asmenys klausė rinkėją, ar rinkėjas nori paimti abu biuletenius, ir nenorinčius dalyvauti kurioje nors politinėje kampanijoje įtikinėjo palikti biuletenius išduodantiems asmenims. Tokiu būdu nežinant, kaip bus pasielgta su šiais rinkėjui formaliai išduotais, bet faktiškai rinkėjo negautais biuleteniais, atsirado akivaizdi grėsmė dėl šių biuletenių panaudojimo klastojant balsavimus.

Tokiu būdu apylinkų komisijų nariai šiurkščiai pažeidė nurodytus įstatymus.

Išskirtinai skaudžią apgavystę Atsakovo atstovai įvykdė su garbingo amžiaus šakiete Elena Danute Antanavičiene, kurią prašome teismo apklausti liudytoja. Pas ją Atsakovo atstovai atėjo į namus ir šiai rinkėjai vieną kartą pasirašius dėl biuletenių išdavimo jai, jai įteikė tik vieną biuletenį, ir ji balsavo tik referendume. E D. Antanavičienei paprašius antrojo biuletenio dėl balsavimo Respublikos Prezidento rinkimuose, atėjusieji jai paaiškino, kad neturi jo ir kad ateis rytojaus dieną. Tačiau žodžio netęsėjo. Tad kažkas balsavo šiuo E. D. Antanavičienės biuleteniu. Analogiškai įvyko su dar keturiomis šios rinkėjos pažįstamomis garbingo amžiaus moterimis.

Rinkimų ir referendumų balsavimo iki rinkimų dienos tvarką bei dokumentus reglamentuoja RK 135 str. (Referendumo konstitucinio įstatymo 20 str., 22 str. 9 p.), o detalizuoja Balsavimo iki rinkimų dienos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Balsavimo iki rinkimų Aprašas), patvirtintas VRK 2022-10-20 sprendimu Nr. Sp-88 (2023-12-21 sprendimo Nr. Sp-316 redakcija). Pagal minėtų teisės aktų reikalavimus, balsavimo iki rinkimų dienos dokumentai yra išankstinis balsavimo lakštas, vidinis balsavimo vokas, išorinis balsavimo vokas, specialus ženklas ir rinkimų (referendumo) biuletenis (biuleteniai). Minėtų dokumentų apskaita prilyginama griežtos atskaitomybės blankų apskaitai, kurią tvarko savivaldybės (apygardos) ar apylinkės rinkimų (referendumo) komisijos pirmininkas. Balsavimo dokumentai išduodami ir priimami pasirašytinai (pagal rinkimų (referendumo) dokumentų perdavimo aktą (forma P4) arba laisvos formos pildomą rinkimų (referendumo) dokumentų apskaitos žurnalą) (Balsavimo iki rinkimų Aprašo 6 punktas). Rinkėjų, balsavusių iki rinkimų dienos, sąrašus, nepanaudotus rinkimų biuletenius įtraukia į apskaitą ir saugo balsavimą organizavusios rinkimų komisijos, o pasibaigus rinkimams kartu su kitais rinkimų dokumentais juos perduoda atitinkamai apygardos, savivaldybės rinkimų komisijai ar Vyriausiajai rinkimų komisijai (Rinkimų kodekso 134 straipsnio 10 dalis, Aprašo 51, 92 punktai). Rinkimų (referendumų) biuleteniai yra numeruojami ir šių dokumentų priėmimo - perdavimo akte yra nurodomi išduoti biuleteniai/grąžinti „nuo Nr. iki Nr.“ . Deja, manipuliacijų šia tvarka, dėl dviejų skirtingų balsavimo biuletenių gavimo rinkėjui pasirašant vienu parašu, buvo labai daug.

Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, tais atvejais, kai rinkėjams balsavime iki rinkimų dienos buvo išduodamas tik vienas biuletenis (pvz. arba rinkimų arba referendumo), kiti neišduoti biuleteniai turėjo būti anuliuoti ir grąžinti savivaldybės rinkimų komisijai ar VRK pagal priėmimo-perdavimo aktus. Tačiau ir šie aktai stebėtojams nebuvo pateikti, todėl teismo prašome juos išreikalauti iš Atsakovo. Nors VRK 2024-05-14 atsakyme Asociacijai Stebėtojų gildija dėl šio klausimo (priedas 3) nurodyta, kad „rinkimų stebėtojai turi teisę stebėti rinkimų komisijos veiklą, balsavimo procesą, įskaitant biuletenių išdavimą, patį balsavimą, balsų skaičiavimą ir rezultatų nustatymą bei susipažinti su rinkimų komisijos veiklos dokumentais, tarp jų ir su rinkimų (referendumų) dokumentų priėmimo – perdavimo aktais, tačiau stebėtojai jų negavo. Todėl šie aktai išreikalautini iš Atsakovo, o išankstinio balsavimo rezultatai dėl nurodyto rinkėjų aktyviosios teisės pasirinkti, ar jam dalyvauti, ar nedalyvauti viename iš dviejų šių balsavimų pažeidimų, visi išankstinio balsavimo rezultatai pripažintini negaliojančiais.

20. Šiame skunde nurodėme, kad Atsakovas nurodytus sisteminius šiurkščius įstatymų pažeidimus įvykdė sąmoningai ne tik balsavimo metu bei pasiruošimo balsavimui metu, bet ir naudodamas VRK Informacinę sistemą (VRKIS), kuri neatitinka įstatymų leidėjo nuostatų Rinkimų kodekse ir kituose įstatymuose, nes ne tik nenumato privalomo apylinkės komisijai perduotų balsavimo biuletenių įvedimo į šią sistemą, bet ir numato tik rinkimų dienos duomenų įvedimą bei perdavimą, nesudaro galimybės įvesti į sistemą ankstesnių dienų įvykių ir duomenų apie biuletenius, kurie yra griežtos apskaitos dokumentai ir kurie gali būti perduodami tik pasirašant individualius, t.y. nustatyta tvarka sunumeruotus jų perdavimo-priėmimo aktus, kuriuose nurodomas balsavimo biuletenių su konkrečiais jų individualiais numeriais perdavimo-priėmimo laikas, kuris turi būti įvestas į VRKIS realiu laiku, bet ne atbuliniu laiku, ką leidžia daryti dabartinė VRKIS versija, šiuos duomenis įvedant tik pasibaigus rinkimų dienai, t.y. skaičiuojant balsavimo rezultatus.

Tai patvirtino ir Atsakovas: Balsų skaičiavimo protokolas pildomas VRKIS sistemoje. Yra speciali vedlio programa ir jis pildomas žingsnis po žingsnio. Prieš balsavimą suvedama, kiek ir kokių biuletenių išduota komisijos nariams. Biuleteniai suvedami pagal jų šaknelių numerius. Tarkim, vienam nariui išduota nuo 1001 iki 1200, kitam nuo 1201 iki 1300 ir t.t.  Jei atvyksta stebėtojai, juos pažymi sekančiame vedlio žingsnyje. Pradėjus skaičiuoti balsus pildomi kiti protokolo žingsniai. Pačioje pabaigoje paspaudžiama, kad protokolas baigtas. Tada jis nukeliauja į apygardos komisiją. Jeigu komisija pastebi neatitikimus (klaidą), protokolą grąžina tai apylinkės komisijai, kad patikslintų. Kai patvirtina apygardos komisija, apylinkės komisija atspausdina protokolą ir duoda pasirašyti komisijos nariams ir stebėtojams, kurie stebėjo, kaip vyko balsų skaičiavimas. Jeigu stebėtojai pastebėjo klaidų, ar pažeidimų, surašo ir pateikia prie protokolo. Daug veiksmų atlieka programa, kur rankiniu būdu neįmanoma pataisyti.” (priedas 31 – 2024-05-03 VRK atstovės Jūratės Žiaunienės el. atsakymas Pareiškėjams).

Taigi, Atsakovas patvirtino, kad pagrindinis politinės kampanijos dokumentas – balsų skaičiavimo protokolas – ir kiti rinkimų dokumentai, kurie yra griežtos apskaitos dokumentai, pradedami formuoti VRKIS tik nuo to momento, kada apylinkės rinkimų komisijos pirmininkas perduoda konkrečius biuletenius jo vadovaujamos komisijos nariams. Tuo tarpu Rinkimų kodekso 141 str. 1 dalies 1 punktu nustatytas reikalavimas rinkimų apylinkės komisijai iki atidarant balsavimo patalpą rinkėjams, įrašyti į apylinkės rinkėjų balsų skaičiavimo protokolą šios apylinkės komisijos iš rinkimų apygardos, savivaldybės rinkimų komisijos gautų rinkimų biuletenių skaičių – tiek balsavimui rinkimo patalpose rinkimų dieną, tiek išankstinio balsavimo, tiek balsavimo namuose. Tačiau VRKIS to neleidžia padaryti. Tad VRK, sąmoningai naudoja VRKIS programą, neleidžiančią laikytis RK reikalavimų, nors kvalifikuota VRK to negali nepastebėti esminių VRKIS trūkumų, kurie neleidžia sąžiningai ir nepažeidžiant RK, t.y. teisėtai vykdyti balsavimą, nepažeidžiant konstitucinių RK kodekso ir Referendumo įstatymo:

20.1 Griežtos atskaitomybės rinkimų dokumentai - balsavimo biuleteniai - turi unikalius numerius šaknelėse ir į apylinkes pristatomi pagal RINKIMŲ (REFERENDUMO) DOKUMENTŲ PERDAVIMO AKTUS (Forma P4), šių aktų nepajamuojant/neregistruojant VRKIS - programa neturi tokios funkcijos.

20.2 Aktuose nurodyti tik vienos šalies rekvizitai - savivaldybės(apygardos) ir apylinkės pavadinimai ir numeriai. Antros šalies rekvizitų nėra, todėl neįmanoma nustatyti, ar rinkimų apylinkė gavo biuletenius, ar juos išdavė, kas juos išdavė, kokie siuntėjo ir gavėjo adresai.

20.3 Stebėtojų gautos užpildytų popierinių perdavimo-priėmimo aktų kopijos patvirtina, kad šie dokumentai neatitinka reikalavimų griežtos apskaitos dokumentams:

  1. šie aktai taisomi ranka;

  2. šie aktai nenumeruojami;

20.3.3 šiuose aktuose dažnai nenurodoma jų sudarymo data (tik metai ir mėnuo, ar išvis jos nėra);

20.3.4 šiuose aktuose niekada nenurodomas jo sudarymo laikas, kas yra privaloma, nes Rinkimų kodekse yra apibrėžtas minimalus biuletenių pristatymo terminas - 12 valandų iki balsavimo pradžios, kuri rinkimų dieną yra 7 valanda ryte rinkimų dieną;

  1. neaišku, ar aktai sudaryti dviem egzemplioriais (siuntėjui ir gavėjui);

  2. dalis aktų sudaryti balsavimo dienos data.

20.4 Nors balsavimo biuletenis yra unikalus dokumentas, turintis šaknelę su unikaliu numeriu, VRKIS balsavimo biuletenių gavimo operacija registruojama nepaisant šios svarbios biuletenio savybės, t.y. - į VRKIS vedlio 1 etapo (Iki apylinkės atidarymo) langą įvedamas vienas vienintelis skaičius - (2.) Iš apygardos rinkimų komisijos gautų biuletenių skaičius. Gautų biuletenių unikalūs numeriai, kaip ir dokumentai, pagal kuriuos gauti šie biuleteniai, VRKIS nėra registruojami.

20.5 Nors RK 141 straipsnis nurodo, kad į apylinkės balsų skaičiavimo protokolą gautų biuletenių kiekis įrašomas iki balsavimo patalpos atidarymo rinkėjams, o Rinkimų kodekse (nuo 141 straipsnio iki 147 straipsnio imtinai) nėra nurodyta galimybė vėliau šį įrašą koreguoti, tačiau surinkti įrodymai rodo, kad VRKIS programos vedlys leidžia grįžti į 1 etapo registravimo laiką ir koreguoti gautų biuletenių kiekį, ką pripažino ir Atsakovas.

21. Stebėtojai gavo konkrečių rinkimų apylinkių komisijų surašytus balsų skaičiavimo protokolus, kuriuose neįrašyti maišų, t.t. ir su balsavimo biuleteniais, plombavimo plombų numeriai (pavyzdžiai - priedai 12, 32), dėl ko neįmanoma nustatyti, ar šiuose maišuose yra tik šiose rinkimų apylinkėse į balsadėžes įmesti balsavimo biuleteniai, dėl ko balsavimo rezultatai tokiose rinkimų apylinkėse pripažintini negaliojančiais.

22. Stebėtojai Lietuvos ambasadoje Jungtinėje Karalystėje (Londone, Užsienio rinkimų apygardos Nr.61 Ambasados Jungtinėje Karalystėje rinkimų apylinkėje Nr.55) nebuvo įleisti į balsavimo patalpas, prieš jas atidarant. Pradėjus balsavimą, stebėtojai fiksavo, kad balsadėžėje jau buvo įmestas ženklus biuletenių skaičius (tai Atsakovas patvirtino ir 2024-05-19 VRK posėdyje). Šios apylinkės rinkimų komisija paaiškino, kad tai yra išankstinio balsavimo biuleteniai (kurie tuo metu turėjo būti šiose patalpose dvigubuose nepraplėštuose vokuose), ir atsisakė šiuos balsavimo biuletenius išimti iš urnos ir pripažinti negaliojančiais. Paaiškinimas, kad ambasadoje balsuojama ne vieną dieną, pažeidžia RK reikalavimą balsuoti tik rinkimų dieną, arba išankstiniame balsavime, arba balsavime vokais užsienyje. Vienaip ar kitaip, prieš pradedant balsavimą rinkimų dieną, balsadėžėje negalėjo būti jokių biuletenių.

Atsakovas šias ir kitas aplinkybes patvirtino 2024-05-19 VRK posėdyje ir 2024-05-23 ir 2024-05-30 VRK atsakymais Z. Vaišvilai (priedai 33), tačiau aiškino, kad balsuojant užsienyje galioja VRK nustatyta tvarka (VRK 2024-04-09 sprendimu Nr. Sp-102 patvirtintas Balsavimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose tvarko aprašas) dėl išankstinio balsavimo vokais (ir kitų aplinkybių), ir šiuos balsavimo rezultatus pripažino, ignoruodamas posėdyje dalyvavusio Z. Vaišvilos paaiškinimus, kad tai pažeidžia RK reikalavimus, t.y. 141 str. (Pasirengimas balsavimui) 2 d. reikalavimą, kad prieš atidarydamas balsavimo patalpą, rinkimų komisijos pirmininkas su šios komisijos nariais patikrina, ar balsadėžė yra tuščia, ją antspauduoja arba užplombuoja ir atidaro rinkėjams balsavimo patalpą, taip paskelbdamas balsavimo pradžią.

Be to, RK 149 str. (Rinkėjų balsų skaičiavimo apylinkės rinkimų komisijoje eiliškumas) 2 p. ir 3 p. nustato, kad po balsavimo rinkimų dieną pirmiau suskaičiuojami rinkimų dieną už kandidatus vienmandatėje rinkimų apygardoje paduoti balsai, o po to - iki rinkimų dienos už kandidatus vienmandatėje rinkimų apygardoje paduoti balsai. Dėl šio šiurkštaus pažeidimo nurodytoje apylinkėje paduoti balsai pripažintini negaliojančiais. Šias aplinkybes Atsakovas pripažino, tačiau ignoravo jas, taip pat ir Z. Vaišvilos paaiškinimus, kad ši VRK nustatyta tvarka nenumato tokių išankstinio balsavimo veiksmų su balsavimo biuleteniais, bet reglamentuoja veiksmus su išankstinio balsavimo vokais ar balsavimo vokais užsienyje.

Kadangi neįmanoma identifikuoti, kurie balsavimo biuleteniai nurodytoje balsadėžėje, pasibaigus balsavimo dienai, atsidūrė teisėtai, o kurie - neteisėtai, dėl šios priežasties visi nurodytoje rinkimų apylinkėje balsadėžėje buvę balsavimo biuleteniai pripažintini negaliojančiais, nes yra sumaišyti teisėtai ir neteisėtai balsadėžėje atsiradę balsavimo biuleteniai.

23. Negaliojančiais pripažinti ir rinkimų apylinkėje Londone 2024-05-17 d. suskaičiuoti vėliau vokais gauti balsavimo biuleteniai, nes dešimt minučių prieš 13.00 val paskirtą balsų skaičiavimą atvykę stebėtojai fiksavo, kad apylinkės komisijos nariai jau buvo išėmę iš išorinių vokų vidinius vokus, kuriuos jau buvo atidarę ir išiminėjo iš jų balsavimo biuletenius. Tai fiksuota stebėtojų Stepono Domarko ir Jolantos Rozenbergienės 2024-05-17 protestuose ir nuotraukose (priedai 34), kurie 2024-05-17 d. buvo įteikti rinkimų (referendumo) komisijai ir kuriais prašoma anuliuoti visus paštu gautus balsavimo biuletenius.

Atsakovas neteisėtai ignoravo ir tą aplinkybę, kad 2024-05-12 balsų skaičiavimo protokole nėra maišų su dokumentais plombavimo plombų numerių, o referendumo balsų skaičiavimo protokole yra įrašas be parašo: „Bus padėti į dėžes ir antspauduoti bei padėti saugoti ambasados patalpose.“ (priedai 35). Atsakovo paaiškinimas 2024-05-19 VRK posėdyje, kad ambasada atsakingai saugos balsavimo biuletenius ir nesudėtus į maišus, kurie privalo būti plombuoti, o maišų plombų numeriai turi būti nurodyti balsų skaičiavimo protokole, neatitinka atitinkamiems skunde aukščiau nurodytiems RK reikalavimams, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Atsakovo deklaracija, kad rinkimų biuleteniai atvirose dėžėse ambasadose saugomi atsakingai, niekaip nesiderina su RK reikalavimais ir dėl rinkimų komisijų nešališkumo. Ambasada nėra rinkimų komisija. Nešališkumas būtų užtikrintas tik vieninteliu įstatymų leidėjo konstituciniu RK nurodytu būdu – rinkimų dokumentų įdėjimu į maišus ir maišų plombavimu individualiomis plombomis. Nėra jokių kliūčių Užsienio apygardos Nr.61 rinkimų apylinkėse, esant tęstinėms rinkimų procedūroms, po kiekvienos tokios procedūros patikrintus ir suskaičiuotus rinkimų biuletenius sudėti į maišus ir juos plombuoti.

Atsakovas 2024-05-19 VRK posėdyje patvirtino ir tai, kad stebėtojų Stepono Domarko ir Jolantos Rozenbergienės 2024-05-17 protestai (priedai 34) neišnagrinėti. Jie liko neišnagrinėti ir iki 2024-06-01 VRK posėdžio. Lietuvos visuomenės tarybos stebėtoja Jolanta Rozenbergienė patvirtino, kad negavo apygardos komisijos (Užsienio apygarda Nr.61 yra VRK) sprendimų dėl jos skundų (priedai 36). Todėl ir dėl šių priežasčių 2024-05-17 d. ir 2024-06-01 d. balsų skaičiavimo rezultatų VRK negalėjo tvirtinti.

24. Londone surašyti 2024-05-17 balsų skaičiavimo protokolai (priedai 35) balsavimas nurodytoje rinkimų apylinkėje vyko Užsienio rinkimų apygardos Nr.61 Ambasados Jungtinėje Karalystėje rinkimų apylinkėje Nr.55. Tačiau 2024-05-19 ir 2024-06-01 VRK posėdžiuose šie rezultatai Londone ir kitose užsienio apylinkėse patvirtinti, kaip Vilniaus miesto savivaldybės apygardos Nr.57 ir Užsienio bendri rezultatai, nors tokios bendros rinkimų apygardos nėra, ir balsavimas užsienyje vyko Užsienio apygardoje Nr.61 (www.rinkejopuslapis.lt/savivaldybes36).

25. Stebėtojų Jolantos Rozenbergienės 2024-05-26 skundais (priedai 37) nustatyta, kad: 25.1 Užsienio apygardos Nr.61 rinkimų apylinkėje Nr.55 Respublikos Prezidento rinkimų II ture naudojami rinkimų biuleteniai, kurie, nurodytos rinkimų apylinkės Nr.55 komisijos pirmininkės J. Būčytės – Šidlauskienės paaiškinimu šiai stebėtojai, pagal žodinį susitarimą su LR VRK, užsienyje leista naudoti neoriginalius rinkimų biuletenius, atspausdinant juos ir kopijuojant juos.

RK nustato, kad rinkimų biuleteniai yra griežtos apskaitos dokumentai. Todėl rinkimų biuletenių, kurie neturi šaknelės su invidualiu numeriu, naudojimas yra šiurkštus RK reikalavimų pažeidimas, nes tai nėra griežtos apskaitos dokumentai. Atsakovas pripažino šį faktą, todėl balsavimo rezultatai Respublikos Prezidento rinkimų II ture dėl šio šiurkštaus pažeidimo negali būti pripažinti teisėtais. Turint omenyje, kad balsavimo užsienyje rinkimų dokumentai nėra užplombuojami maišuose, o tariamai atsakingai saugomi ambasadų patalpose atvirose dėžėse, todėl tai atveria visapusiškas galimybes manipuliuoti tokiais balsavimo rezultatais, juos klastoti.

Tik tokią pagrįstą nuomonę apie balsavimo Užsienio rinkimų apygardoje Nr.61 tegalima susidaryti pagal balsavimo eigą Respublikos Prezidento rinkimų II ture.

25.2 Respublikos Prezidento rinkimų II turo biuleteniai rinkėjams Užsienio apygardoje Nr.61 buvo išsiųsti ir gauti drauge su rinkimų į Europos Prlamentą biuleteniais, nors pastarosios polinės kampanijos balsavimas nebuvo prasidėjęs. Dėl tokio šiurkštaus pažeidimo tokie balsavimai negali būti pripažinti teisėtais – tiek vienų, tiek kitų rinkimų,

Septyni stebėtojai Užsienio apygardos Nr.61 rinkimų apylinkėje Nr.55 vieningu sprendimu nesutiko pasirašyti šios rinkimų apylinkės Respublikos Prezidento rinkimų II turo Balsų skaičiavimo protokolo, nes ši apylinkės rinkimų komisija Nr.55 nusprendė drauge su Respublikos Prezidento rinkimų II turo rinkimų biuleteniais gautus rinkimų į Europos Parlamentą biuletenius laikyti atvirose dėžėse, nesutiko sudėti juos į maišus ir užblombuoti (priedai 38).

26. Stebėtojai Ilonai Jankauskienei Atsakovas išdavė stebėtojo pažymėjimą Nr.100-158 (priedas 39), suteikiantį teisę stebėti Respublikos Prezidento rinkimus ir referendumą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, tačiau jai nebuvo leista stebėti rinkimų ir referendumo Lietuvos Respublikos ambasadoje Berlyne, ką patvirtina stebėtojos susirašinėjimas su VRK, paaiškinimas ir skundas (priedai 40). Tai akivaizdus nurodytos apylinkės komisijos šališkumas, nes ambasados darbuotojai negali nežinoti, kad visos mūsų valstybės ambasados užsienyje yra Lietuvos Respublikos teritorija. Tai – simbolinė patyčia iš stebėtojos ir mūsų įstatymų.

27. Rinkimų dieną aibėje balsavimo patalpų balsadėžės nebuvo tinkamai užantspauduotos ar užplombuotos. Tai 2024-05-19 VRK posėdyje patvirtino ir Atsakovas, pripažinęs balsavimo rezultatus net tose rinkimų (referendumo) apylinkėse, kuriose balsavimo dėžės nebuvo užantspauduotos, tik užrakintos komisijos pirmininko kontroliuojamu raktu. Tokiose balsavimo dėžėse rasti balsavimo biuleteniai negali būti pripažįstami teisėtu balsavimu, nes pažeidžia RK 141 str. 2 dalį, nustatančią, kad „Rinkimų dieną rinkėjams balsavimo patalpa atidaroma tik susirinkus ne mažiau kaip 3/5 apylinkės rinkimų komisijos narių. Prieš atidarydamas balsavimo patalpą, rinkimų komisijos pirmininkas su šios komisijos nariais patikrina, ar balsadėžė yra tuščia, ją antspauduoja arba užplombuoja ir atidaro rinkėjams balsavimo patalpą, taip paskelbdamas balsavimo pradžią.“

Stebėtojas Z. Vaišvila 2024-05-12 prašymu kreipėsi į VRK dėl šių pažeidimų ištaisymo, tačiau Atsakovas to laiku (balsavimo apylinkėse dieną) nepadarė, o 2024-05-15 atsakymu (priedai 41) ignoravo prašymą dėl daugybinių pažeidimų.

Apibendrinant įrodymų visumą ir Atsakovo prisipažinimą dėl netinkamo balsadėžių antspaudavimo ar užplombavimo, Atsakovo veiksmai šiuo klausimu pripažintini nepagrįstais, dėl to ir neteisėtais. Todėl balsavimo rezultatai tokiose rinkimų apylinkėse pripažinti negaliojančiais.

28. Skundas ir pateikti įrodymai patvirtina, kad įstatymų leidėjo siekis įgyvendinti griežtą rinkimų biuletenių apskaitą rinkimų procese Atsakovo veiksmais ir neveikimu, sąmoningu savavaldžiavimu paverstas niekiniu. Šių griežtos apskaitos dokumentų judėjimas ir apskaitymas VRKIS realiu laiku nevykdomas, pažeidžiant skunde nurodytus konstitucinio RK reikalavimus.

29. 2024-05-19 VRK posėdyje Atsakovas pripažino neišnagrinėjęs skundų dėl rinkimų biuletenių ir balsavimo rezultatų. 2024-05-30 d. susitikime su Z. Vaišvila VRK pirmininkė L. Petronienė patvirtino, kad prie balsų skaičiavimo protokolų prijungtų stebėtojų protestų ir skundų niekas nenagrinėjo, išskyrus tuos, kurie stebėtojų buvo pateikti atskirai el. laiškais ar raštu apygardų komisijoms ar VRK. Nėra jokių duomenų, kad prie Respublikos Prezidento rinkimų ir II turo balsų skaičiavimo protokolų prijungti stebėtojų protestai ir skundai būtų išnagrinėti. Ignoruojant šias aplinkybes, 2024-05-19 VRK posėdyje Atsakovas priėmė sprendimus dėl balsavimo rezultatų: 1. Dėl 2024 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų ir privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo balsų skaičiavimo protokolų priėmimo. 2. Dėl 2024 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų pakartotinio balsavimo. 3. Dėl 2024 m. gegužės 12 d. privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo galutinių rezultatų nustatymo.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2024-05-24 nutartimi administracinėje byloje Nr.R-31-789/2024 konstatavo būtinumą išnagrinėti visus skundus iki Atsakovui tvirtinant galutinius balsavimo rezultatus. Šis reikalavimas taip pat buvo pažeistas, nes 2024-06-01 VRK posėdyje Atsakovas priėmė 2024-06-01 sprendimą Nr.Sp-142 (priedas 1) dėl 2024 m. Respublikos Prezidento rinkimų galutinių rezultatų. Šis sprendimas priimtas ignoruojant nurodytuose VRK posėdžiuose dalyvavusio Pareiškėjo argumentus, neišnagrinėjus visų skundų.

2024-05-19 VRK posėdyje VRK narė Olga Kilkinova netgi sąmoningai klaidino komisijos narius, žinomai melagingai aiškindama, kad neišnagrinėti skundai ir protestai tariamai pateikti ne dėl balsavimo biuletenių ir balsavimo rezultatų, o VRK darbuotojas R. Stabingis patvirtino, kad VRK yra gavusi apygardų komisijų paaiškinimus dėl protestų ir skundų, bet sprendimų dėl jų nepriėmė. Atsakovas neatsakė į Z. Vaišvilos klausimus, kodėl protestus ir skundus pateikę asmenys negavo apygardų komisijų sprendimų dėl protestų ir skundų, kodėl nebuvo pratęstas 48 val. terminas šių protestų ir skundų nagrinėjimui.

Atsakovas sprendimų priėmimą paaiškino nemotyvuotu teiginiu, kad šie skundai ir Z. Vaišvilos argumentai tariamai neturi įtakos VRK sprendimams priimti.

2024-06-01 VRK posėdyje Atsakovas taip pat elgėsi akivaizdžiai šališkai, šiurkščiai pažeidė skunde nurodytus RK reikalavimus, beatodairiškai gindamas savo nepagrįstą, o dėl to neteisėtą veiklą, organizuojant 2024-05-12 Respublikos Prezidento rinkimus ir referendumą.

30. Dėl skunde nurodytų argumentų ir pagrindų balsavimas biuleteniais, kurie buvo panaudoti apylinkių rinkimų komisijų organizuotam balsavimui, pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką dėl jų patekimo į apylinkių rinkimų komisijas, rinkimų apylinkėse balsavimo metu laikant didžiulius kiekius neantspauduotų rinkimų biuletenių, atitinkami balsavimo rezultatai negali būti pripažinti teisėtais, nes yra RK 181 str. 1 dalies (rinkimų rezultatų pripažinimas negaliojančiais) 2 p. ir 3 p. nustatyti pagrindai Atsakovui pripažinti didžiąją dalį šių rinkimų rezultatų negaliojančiais, nes Atsakovo manipuliacijos rinkimuose balsavimo biuletenių perdavimu rinkimų apylinkių komisijoms, pažeidžiant RK 130 str. 1 d. ir 2 d., taip pat RK 141 str. 1d. reikalavimus, manipuliacijos VRKIS, įstatymo nustatytu laiku neįvedant į ją privalomų duomenų apie griežtos apskaitos rinkimų biuletenių perdavimą ir perdavimo laiką, galimybė keisti VRKIS griežtos apskaitos dokumentų įvedimą atbuline data, sąmoningas išankstinio balsavimo biuletenių neperdavimas apylinkių komisijoms RK 130 str. 1 d. ir 2 d. nustatytu laiku, balsų skaičiavimo protokolų pasirašymas be įrašytų maišų plombavimo ir plombų numerių įrašymo į juos, privalomos stebėtojams teikti informacijos neteikimas, šiurkštūs balsavimų pažeidimai užsienyje, balsadėžių neantspaudavimas ar neplombavimas, galimas dokumentų klastojimas ir/ar jų praradimas, taip pat neteisėtas balsavimas rinkimų biuleteniais, balsadėžėse rastų rinkimų biuletenių skaičius didesnis lyginnt su rinkimų apylinkės komisijos gautų rinkimų biuleteniių skaičiumi, kiti skunde nurodyti konkretūs ir bendri sisteminiai pažeidimai akivaizdžiai turėjo esminės įtakos rinkimų rezultatams, o pagal stebėtojų gautis balsų skaičiavimo protokolus ar kitus rinkimų dokumentus negalima nustatyti rinkimų rezultatų, nes VRK sąmoningai ir neteisėtai slepia šiuos rinkimų dokumentus nuo stebėtojų.

Dėl didelio masto sisteminių VRK įvykdytų pažeidimų yra ir RK 181 str. 2 dalies nustatyti pagrindai pripažinti negaliojančiu nuo priėmimo momento 2024-06-01 LR Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą Nr.Sp-142 dėl 2024 m. LR Prezidento rinkimų galutinių rezultatų.

Pagrįstai įvertinti balsavimo rinkimų biuleteniais įvykdytus RK pažeidimus galima, tik išreikalavus iš Atsakovo Pareiškėjo ir kitų stebėtojų prašymais prašytus įrodymus ir gavus Atsakovo paaiškinimus. Išreikalavus šiuos įrodymus, Pareiškėjo nuomone, skundas tenkintinas, ir Rinkimų kodekso 190 str. 2 d. pagrindu VRK privalo atlikti balsų skaičiavimo perskaičiavimą visose rinkimų apylinkėse dėl išankstinio balsavimo, balsavimo biuletenių perdavimo apylinkių komisijoms pažeidžiant RK 130 str. 1 d. ir 2 d. reikalavimus, balsų skaičiavimo protokolų surašymo pažeidimų, maišų su balsavimo biuleteniais neantspaudavimo (užsienio apygardoje Nr.61 ir aibėje kitų), o konkrečiose skunde nurodytose rinkimų apylinkėse balsavimo rezultatus pripažinti negaliojančiais.

31. Toks Atsakovo elgesys patvirtina VRK šališkumą ir šiurkščius sąmoningai iš anksto planuotus ir įvykdytus Respublikos Prezidento rinkimų balsavimo sisteminius pažeidimus, rinkėjų lygiateisiškumo pažeidimus, kurių mastą įvertinti galima, tik išreikalavus iš Atsakovo skundu prašomus išreikalauti įrodymus. Dėl skunde nurodytų priežasčių VRK apylinkių ir apygardų komisijos, taip pat pati VRK beveik visur neteikė stebėtojams privalomą teikti informaciją. 2024-05-30 VRK atsakymu stebėtojui Z. Vaišvilai (priedas 42) dirbtinai paaiškinta, kad Z. Vaišvila tariamai nenurodo motyvų, kodėl prašo visų rinkimų biuletenių perdavimo apylinkių komisijoms aktų ir balsų skaičiavimo protokolų. Atsakovas bando suprimityvinti šį klausimą paaiškinimu, kad Z. Vaišvila tariamai pirmiau turėjo stebėti rinkimų procesą konkrečioje apylinkėje, o tada skųsti jų neveikimą (neteiant prašomos informacijos) apygardų komisijoms. Z. Vaišvila ir tai darė, tačiau nei apygardų komisijos, nei pati VRK jam nepateikė šių prašomų rinkimų dokumentų.

RK niekaip neriboja stebėtojų teisės gauti informaciją ir iš kitų Atsakovo struktūrinių padalinių, kitų apylinkių, apygardų, o taip pat pačiosVRK. Tai, kad Atsakovas nepateikė stebėtojų prašomų dokumentų, yra šiurkštus stebėtojų teisių pažeidimas.

Dėl nurodytų aplinkybių Pareiškėjas kreipiasi į teismą dėl akivaizdžiai šališko Atsakovo veikimo ir priimto sprendimo pripažinimo negaliojančiu nuo jo priėmimo momento. VRK privalo perskaičiuoti balsavimo rezultatus visose rinkimų apylinkėse, atsižvelgiant į skundo argumentus.

32. Skundas teikiamas ir ABTĮ 2 str. 1 d., 17 str. 1 d. 9 p., 21 str. 1 d. 3 p., 23-25 str., 124 str. pagrindais. ABTĮ 36 str. 1 d. 3 p. pagrindu šis skundas žyminiu mokesčiu neapmokestinamas.

33. Pagal LR Konstitucijos 5 str. 2 ir 3 d. valdžios galias riboja Konstitucija, ir Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, o pagal LR Konstitucijos 29 str. 1 d. - Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. LVAT ne kartą yra pažymėjęs, jog „<...> viešojo administravimo subjektas yra saistomas inter alia gero administravimo principo, kuriuo įgyvendinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, reikalavimų. Gero administravimo principas reikalauja, kad valstybės institucijos, priimdamos administracinius sprendimus, veiktų rūpestingai ir atidžiai, taip pat užtikrintų, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų.“

Atsakovas savo veiklą vykdyti ir sprendimus priimti privalo objektyviai, be išankstinių nuostatų ir vienodai vertindamas analogiškas faktines aplinkybes, tačiau Respublikos Prezidento rinkimų I turą ir referenndumą vykdė sistemingai pažeisdamas Rinkimų kodekso reikalavimus, tam akivaizdžiai pasiruošęs ir pasinaudodamas VRKIS neatitikimu Rinkimų kodekso reikalavimams dėl griežtos apskaitos dokumentų balsavimo biuletenių apskaitymo realiu laiku bei galimybėmis šiuos duomenis keisti atbuliniu laiku.

34. Susidariusi padėtis pažeidžia esminius konstitucinius teisinės valstybės principus - teisėtų lūkesčių apsaugą, teisinį tikrumą ir teisinį saugumą (Konstitucinio Teismo 2013-10-10 nutarimas), nes rinkėjai, esant tokiai netinkamai rinkimų organizavimo ir vykdymo sistemai, negali būti užtikrinti dėl tikros rinkėjų valios išraiškos įgyvendinimo ir būsimuose rinkimuose, referendumuose. Konstitucinio Teismo aktuose ne kartą konstatuota, kad neatsiejami teisinės valstybės principo elementai yra teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas. Šie konstituciniai principai suponuoja valstybės pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, apsaugoti asmenų teises, gerbti teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius, vykdyti prisiimtus įsipareigojimus asmeniui. Neužtikrinus asmens teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybe ir teise (inter alia Konstitucinio Teismo 2003-03-04, 2013-02-15 nutarimai).

35. Skundą prašoma nagrinėti žodinio proceso tvarka, nes byloje nustatinėtinos aplinkybės, kurių nenustatinėjo šališkai veikusi VRK, priimdama skundžiamą Sprendimą ir neveikdama, be to, prašoma apklausti liudytojus.

Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis nurodytais pagrindais, Pareiškėjas Teismo prašo:

1. Pripažinti negaliojančiu nuo priėmimo momento LR Vyriausiosios rinkimų komisijos 2024-06-01 sprendimą Nr.Sp-142.

2. Išreikalauti iš LR Vyriausiosios rinkimų komisijos visus Respublikos Prezidento rinkimų I ir II turų biuletenių perdavimo rinkimų apylinkėms perdavimo-priėmimo aktus ir visus balsų skaičiavimo protokolus, nes tik tokiu atveju pagrįstai galima įvertinti rinkimų pažeidimų, manipuliuojant balsavimo biuleteniais, mastą.

3. Apklausti liudytojais Mažvydą Misiūną, Zenoną Vaigauską, Jovitą Jančauskienę, Renatą Žarkaitienę, Liną Petronienę ir Eleną Danutę Antanavičienę (tel. +370-68779902).

4. Su taikos sutartimi nesutinkama.

Priedai:

1. 2024-06-01 LR VRK sprendimas Nr. Sp-142

2. 2024-05-07 stebėtojo Z. Vaišvilos pažymėjimas Nr.100-2603

3. 2024-05-14 LR VRK atsakymas

4. 2024-05-12 Respublikos Prezidento rinkimų (I ir II turo) Vienmandatės Vilniaus miesto rinkimų apygardos Nr.57 Valakupių rinkimų apylinkės Nr.113 Balsų skaičiavimo protokolas su priedais

5. 2024-05-26 stebėtojų Zigmo Vaišvilos ir Laimos Ramanės prašymas Vilniaus miesto savivaldybės rinkimų apygardos Nr.57 komisijai su duomenimis apie gautus nusifotografuoti Respublikos Prezidento rinkimų I turo ir II turo biuletenių perdavimo rinkimų apylinkėms aktus

6. Respublikos Prezidento rinkimų I turo rinkimų biuletenių perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės rinkimų apygardos Nr.57 rinkimų apylinkių komisijoms perdavimo-priėmimo aktai:

6.1 Perdavimas rinkimų apylinkėms iki 2024-05-12 d. 7.00 val.

6.2 Perdavimas rinkimų apylinkėms 2024-05-12 d., jau vykstant balsavimui

6.3 Perdavimas rinkimų apylinkėms išankstiniam balsavimui

7. Stebėtojų reikalavimai ir Atsakovo atsisakymai pateikti informaciją:

7.1 apylinkių rinkimų komisijų atsisakymai

7.2 apygardų rinkimų komisijų atsisakymai

7.3 LR VRK atsisakymai

8. Vilniaus miesto rinkimų (referendumo) apygardos Nr.57 patalpose balsavimo dieną (t.y. 2024-05-12 d.) rinkimų (referendumo) stebėtojo Mažvydo Misiūno darytos fotonuotraukos

9. VRK atsisakymas pateikti duomenis, kiek buvo atspausdinta rinkimų biuletenių

10. Duomenų apie Respublikos Prezidento rinkimų I turo ir referendumo biuletenių perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės rinkimų apygardos Nr.57 rinkimų apylinkėms aktų Suvestinė

11. balsavimo biuletenių perdavimo-priėmimo aktas Vilniaus apygardos Nr.57 Saulėtekio rinkimų (referendumo) apylinkės komisijai Nr.113 iš Valakupių rinkimų (referendumo) apylinkės komisijai Nr.112 (be datos)

12. 2024-05-12 Respublikos Prezidento rinkimų I turo Vienmandatės Vilniaus miesto rinkimų apygardos Nr.57 Saulėtekio rinkimų apylinkės Nr.112 Balsų skaičiavimo protokolas

13. Šiaulių rajono apygardos Nr.45 2024-05-12 nepanaudotų biuletenių grąžinimo aktai

14. 2024-05-26 stebėtojų Gitanos Žentelienės ir Vidos Stankūnienės prašymas Šiaulių miesto savivaldybės rinkimų apygardos komisijai Nr. 44

15. Šiaulių miesto savivaldybės rinkimų apygardos komisijos Nr. 44 pateikta dalis Respublikos Prezidento rinkimų I turo ir referendumo biuletenių perdavimo 2024-05-12 d. perdavimo-priėmimo aktų apylinkių komisijoms nuo Nr.46 iki Nr.66 imtinai.

16. stebėtojos R. Žakaitienės el. laiškas Z. Vaišvilai ir kita medžiaga

17. 2024-05-28 ir 2024-05-30 stebėtojo Z. Vaišvilos skundais LR VRK

18. 2024-05-30 Kauno rajono rinkimų apygardos Nr.16 rinkimų komisijos atsakymas Nr. 3 Z. Vaišvilai

19. Panevėžio miesto savivaldybės rinkimų apygardos Nr.32 komisijos 2024-05-28 Sprendimas Nr.Sp-32-10 su Tyrimų grupės išvada

20. Respublikos Prezidento rinkimų II turo rinkimų biuletenių perdavimo aktai dėl rinkimų biuletenių galimo perdavimo Žvaigždžių rinkimų apylinkei Nr.15 ir Šermuto rinkimų apylinkei Nr.16

21. 2024-05-27 stebėtojo Z. Vaišvilos skundas

22. 2024-05-29 stebėtojo Z. Vaišvilos skundas LR VRK

23. stebėtojų skundai dėl balsavimo dieną rinkimų apylinkėse rastų neantspauduotų rinkimų biuletenių

24. apygardų komisijų atsakymai stebėtojams dėl balsavimo dieną balsavimo patalpose stebėtojų rastų neantspauduotų rinkimų biuletenių

25. 2024-05-26 Šiaulių miesto rinkimų apygardos Nr.44 Apylinkės Nr.23 patikros aktas Nr.1

26. 2024-05-19 LR VRK sprendimas Nr.Sp-132

27. 2024-05-28 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos raštas LR VRK pirmininkei

28. Zigmo Vaišvilos ir LR VRK el. susirašinėjimas dėl jo, kaip signataro, priėmimo

29. Apygardų komisijų el. laiškai dėl stebėtojų skundų

30. 2024-05-10 LR VRK el. atsakymas asociacijai Stebėtojų gildija

31. 2024-05-03 LR VRK atstovės Jūratės Žiaunienės el. atsakymas

32. 2024-05-12 apylinkių komisijų Balsų skaičiavimo protokolų su neįrašytais maišų plombavimo plombų numeriais pavyzdžiai

33. 2024-05-23 ir 2024-05-30 VRK atsakymai Z. Vaišvilai

34. 2024-05-17 stebėtojų Stepono Domarko ir Jolantos Rozenbergienės protestai ir nuotraukos Londone

35. 2024-05-12 Respublikos Prezidento rinkimų I turo ir referendumo balsų skaičiavimo protokolai Londone

36. Stebėtojos Londone Jolantos Rozenbergienė patvirtinimas dėl sprendimų negavimo

37. 2024-05-26 stebėtojos Jolantos Rozenbergienės 2 skundai, paaiškinimai, LR VRK el.laiškas

38. Septynių stebėtojų Londone nesutikimas pasirašyti 2024-05-26 Prezidento rinkimų II turo balsų skaičiavimo protokolą Londone dėl apylinkės Nr.55 atsisakymo plombuoti maišus ir pats šis protokolas

39. Ilonos Jankauskienės stebėtojo pažymėjimas Nr.100-158

40. Stebėtojos I. Jankauskienės susirašinėjimas su VRK, paaiškinimas ir skundas VRK

41. Skundų dėl balsadėžių pavyzdžiai, 2024-05-12 Z. Vaišvilos prašymas, 2024-05-15 VRK atsakymas stebėtojui Z. Vaišvilai dėl 2024-05-12 prašymo dėl balsadėžių

42. 2024-05-30 VRK atsakymas stebėtojui Z. Vaišvilai dėl informacijos neteikimo

43. skundo egz. atsakovui

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
9. gėda gėda gėda
(2024-06-07 10:51:50)
(2a00:809:2a9:ea93:c4d6:aa4c:b149:eae9) Parašė:

IŠ NUSIKALTĖLIŲ rankų (VRK) Nausėda priėmė naujus įgaliojimus. Bananinė respublika BLEXxx8. aga
(2024-06-06 23:02:29)
(2a00:809:2b1:ea4e:5a1:ad96:8635:be88) Parašė:

pažeidimai tai pažeidimai (administracinės teisės požiūriu); bet gi pažeidimai -tik forma; -esmė: darant pažeidimus SUKČIAUJAMA; o tai -baudžiamosios teisės sritis... taip pat administracinį teismą patraukt į teismą už pareigų nevykdymą7. - - -
(2024-06-06 17:43:01)
(2a00:809:2b1:ea4e:f4ab:bde4:22c9:1c64) Parašė:

https://www.youtube.com/watch?v=1XiUIJoO4w86. Ale tu matai:
(2024-06-06 16:11:52)
(84.15.182.235) Parašė:

jei ne tie pažeidimai tai vaitkus būtų prezidentas, o zigmutis vyriausias patarėjas.5. Įdomu
(2024-06-06 16:01:51)
(81.7.92.151) Parašė:

kaip viskas tuose rinkimuose būtų pasisukę, jei būtų buvę apylygiai kandidatų šansai ir dėl galimų rinkimų įstatymo pažeidimų dabartinis prezidentas keliolikos balsų persvara būtų neperrinktas (arba naujas pretendentas keliais balsais pralaimėtų)? Būtų ir toliau ramu ir tylu Danijos karalystėje (oj, atsiprašau, Lietuvos užkampyje) ir jokie teismai toliau nekreiptų dėmesio į skundus?4. Tsakant-vamzdiec
(2024-06-06 14:00:24)
(89.116.124.10) Parašė:

Gaujelei smegenys išsilydis, bebandant suprasti kasčiakasčia daros.. Bet, matomai, neužteks intelekto suvokti į ką buvo įsūdyti. Antraip, nuo pat pradžių nebūtu įsisūdę į šią/śias aferas, jei galvos nebūtu tuščiai skambantys puodai. Dėlto - dideliausia padėka bei pagarba visa tai užfiksvavusiems, paskelbusiems ir surašiusiems.3. Darijus
(2024-06-06 11:51:20)
(2a00:809:2f8:ebd7:85d5:db6c:aaa4:9f29) Parašė:

Sistemai belieka padaryti provokaciją ir įvesti karinę padėtį.2. apiuokas>1
(2024-06-06 10:57:38)
(78.60.12.16) Parašė:

kaip tai negaliojantis jei rinkejai pratese garantija dar 5 metams.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi