2024 m. birželio 23 d.

 

Neleiskime sužlugdyti "Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" programos

Paskelbta: 2009-10-03 05:17 Autorius: ekspertai.eu

Vieši klausimai LR Ministrui pirmininkui, „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ programos stebėsenos komisijos pirmininkui, p. Gediminui Kirkilui 2009-aisias Vilnius taps ne tik Europos kultūros sostine, bet ir viso pasaulio kultūros epicentru – čia gims pasaulinio meno kūriniai.

Vilniui tapus Europos kultūros sostine, kultūra įvairiais pavidalais užlies visas miesto erdves, o šioje gausybėje sau patinkančius renginius ras paprasti piliečiai, meno gurmanai, emigrantai. Pasigirsta nuomonių, kad viešumas, kuris lydėjo šį projektą nuo pat pirmos dienos, nebereikalingas, kad atvirumas tik pakenks šiai programai, kad geriau viską daryti uždarai. Nederėtų pritarti tokiems pasisakymams, kurie kenkia šiai kultūrinei programai. Suprantama, kaip visada atsiranda suinteresuotų asmenų ar grupuočių, norinčių sužlugdyti šią veiklą. Jų keliami kaltinimai demagogija, neskaidrumu, skaičių falsifikavimu, programinių lozungu kaitaliojimu, skubiu informacijos ir bylų pašalinimu iš internetinio culturelive.lt tinklalapio, jų teiginiai, kad neva čia yra labai gudriai sugalvota korupcinė pinigų įsisavinimo forma, kai, prisidengiant kultūra ir menu, iš valstybės biudžeto išsiurbiami milijonai litų, kelia tik šypseną. Tačiau kiekvienas Lietuvos pilietis žino, kad šioje programoje, kurią vyriausybė patvirtino 2008 metų vasario 6 dienos nutarimu (nutarimas įsigaliojo 2008 metų kovo 2 dieną) ir, koordinuojant Kultūros ministerijai, rekomendavo Vilniaus miesto savivaldybei, Vilniaus Dailės akademijai ir VŠĮ „Vilniaus – Europos kultūros sostinė 2009“ dalyvauti įgyvendinant šią kultūrinę programą, viskas yra skaidru ir prasminga. Tikėkimės, kad šios trys paminėtos įstaigos atsižvelgs į vyriausybės rekomendacijas ir sutiks dalyvauti įgyvendinant šią programą, nežiūrint į visą pasirodžiusią purvo laviną. Užduodame keletą iš daugelio klausimų vyriausybei, kurių atsakymai padės kuo greičiau grįžti prie svarbiausio tikslo - prasmingos ir skaidrios Vilniaus, Europos kultūros sostinės, programos įgyvendinimo. KLAUSIMAI (IR VYRIAUSYBĖS 2008 balandžio 30 d. ATSAKYMAI) 1. Iš 2008 metų valstybės biudžeto dokumento: "2008 m. daugelis kultūros ir meno institucijų ruošis „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ renginiams. Jiems iš valstybės biudžeto numatoma skirti 21mln. litų. Iš viso 2008 m. turėtų būti įvykdyti net 56 projektai." KLAUSIMAS: Kokiu būdu buvo numatomas 21 milijonas litų 56 projektams 2008 metams, kai programa buvo patvirtinta tik 2008 vasario 6 dieną, o nutarimas įsigaliojo kovo 2 dieną? ATSAKYMAS: 2006 m. Vilniaus miesto savivaldybės iniciatyva buvo paskelbta akcija „Idėjų bankas", kurios tikslas buvo nustatyti visuomenės lūkesčius, susijusius su programa „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" bei sudaryta nepriklausomų ekspertų darbo grupė, kuri nagrinėjo menininkų, kūrybinių institucijų ir piliečių projektų, dalyvavusių skelbtoje akcijoje siūlymus. 2006 m. rugsėjo 28 d. Kultūros ministerija ir Vilniaus miesto savivaldybė įsteigė viešąją įstaigą „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009", kurios vienas iš pagrindinių tikslų, numatytų šios įstaigos įstatų 9.1 punkte buvo parengti programos „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" projektą, kuris tapo vienas iš pagrindinių sudedamųjų Nacionalinės programos „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" projekto dalių. Šiai viešajai įstaigai pradėjus pilnavertiškai funkcionuoti, buvo sudaryta įstaigos taryba ir patvirtinta įstaigos valdyba, galinti pradėti aktyviai formuoti kultūros programą. Nepriklausomų ekspertų darbo grupė, nagrinėjusi ir vertinusi menininkų, kūrybinių institucijų ir piliečių projektų, dalyvavusių skelbtoje akcijoje siūlymus, pateikė įstaigos tarybai ir valdybai išvadas ir siūlymus dėl menininkų, kūrybinių institucijų ir piliečių projektų programai „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009". Šių išvadų pagrindu buvo sudaryti Nacionalinės programos „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" kultūros, meno ir visuomeninių bei rinkodaros ir komunikacijos projektų sąrašai bei parengti preliminarūs šių projektų biudžetai, kuriems 2007 m. liepos 24 d. įvykusio komisijos Nacionalinės programos „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" įgyvendinimui koordinuoti posėdžio metu pritarė pastaroji komisija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 440 „Dėl komisijos Nacionalinės programos „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" įgyvendinimui koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo". 2. KLAUSIMAS: Ar iki LR Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 150 „DĖL NACIONALINĖS PROGRAMOS „VILNIUS – EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ 2009“ PATVIRTINIMO” pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis įgyvendinama nacionalinė programa VEKS, formuojamos programinės VEKS nuostatos, skiriamos lėšos, finansuojama VEKS veikla ir programa visus 2007 metus (t.y. renginiai, administracinės išlaidos, komandiruotės, reklama ir t.t.) buvo LR Vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimas Nr. 440 „Dėl komisijos programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ įgyvendinimui koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“? ATSAKYMAS: Teisinį šios Programos pagrindą sudaro 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas 1419/1999/EB, nustatantis Bendrijos veiksmus dėl Europos kultūros sostinės renginių 2005-2019 m. (OL 2004 m. specialusis leidimas, 16 skyrius, 1 tomas, p. 76), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 649/2005/EB (OL 2005 L 117, p. 20), ir 2005 m. lapkričio 14 d. Europos Tarybos sprendimas 2005/815/EB dėl 2009 m. Europos kultūros sostinės. 2007 metais Kultūros ministerija, remdamasi 2003 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 971 "Dėl Lietuvos Tūkstantmečio programos" 3 priede numatyta 2 priemone „Dalyvavimas Europos Sąjungos paramos kultūrai projektuose „Vilnius - Europos kultūros sostinė", vykdydama programą „Tarptautinių ryšių plėtra", numatė priemonę „Vykdyti projekto „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" parengiamuosius darbus". 3. KLAUSIMAS: Kodėl LR Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 150 „DĖL NACIONALINĖS PROGRAMOS „VILNIUS – EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ 2009“ PATVIRTINIMO” buvo pripažinti netekusiais galios: 4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimas Nr. 440 „Dėl komisijos programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ įgyvendinimui koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 53-1940); 4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 4 d. nutarimas Nr. 786 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 440 „Dėl komisijos programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ įgyvendinimui koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 88-3471); 4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 28 d. nutarimas Nr. 335 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 440 „Dėl komisijos Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ įgyvendinimui koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 42-1580) ir dėl kokių priežasčių nebuvo atliktas komisijos sudarytos LR Vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 440 „Dėl komisijos programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ įgyvendinimui koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ darbo įvertinimas? ATSAKYMAS: 2007 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų posėdžių salėje įvykusio Lietuvos vardo minėjimo tūkstantmečio valstybinės komisijos, patvirtintos Prezidento 1997 m. gegužės 8 d. dekretu Nr.1293 „Dėl Lietuvos vardo minėjimo tūkstantmečio valstybės komisijos sudarymo" pasitarimo metu buvo pasiūlyta sudaryti jungtinę Ministro Pirmininko vadovaujamą komisiją Lietuvos tūkstantmečio minėjimo renginių ir programos „Vilnius - Europos kultūros sostinė" stebėsenai atlikti, siekiant užtikrinti sklandų šių dviejų programų vykdymą. Siekiant išvengti institucijų, kurioms priskirta koordinuoti šias programas, bei Vyriausybės sudarytų komisijų funkcijų dubliavimosi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimu Nr.150 „Dėl Nacionalinės programos „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" patvirtinimo" buvo pripažinti netekusiais galios: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimas Nr. 440 „Dėl komisijos programos „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" įgyvendinimui koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" bei visi šio nutarimo pakeitimai. Vyriausybė sudaro komisijas vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 15 punktu ir 27 straipsniu. Vyriausybės komisijų darbo organizavimo tvarką nustato Vyriausybės darbo reglamentas. 4. Dėl vyriausybės nutarimo 2008 m. vasario 6 d. Nr. 150 (kuris įsigaliojo nuo 2008-03-02) 3. Rekomenduoti: 3.1. Vilniaus miesto savivaldybei dalyvauti įgyvendinant Nacionalinę programą „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" ir skirti iš savo biudžeto lėšų jos priemonėms įgyvendinti; 3.2. Vilniaus dailės akademijai ir viešajai įstaigai „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" dalyvauti įgyvendinant Nacionalinę programą „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009". KLAUSIMAS: Kaip suprasti rekomenduoti dalyvauti? Iš kur ir kokiu būdu Nacionalinėje programoje atsirado Dailės akademija ir kodėl būtent jai rekomenduojama dalyvauti įgyvendinant programą? Ką reiškia rekomenduoti? Tai jie gali ir nedalyvauti, o Vilniaus savivaldybė gali ir nefinansuoti? ATSAKYMAS: Vilniaus miesto savivaldybei rekomenduojama dalyvauti įgyvendinant Nacionalinę programą „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" remiantis Lietuvos Respublikos seimo 1994 m. liepos 7 d. patvirtintu Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu Nr. 1-533, o Vilniaus dailės akademijai - remiantis Lietuvos Respublikos seimo 2000 m. kovo 21 d. patvirtintu Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymu Nr. VIII-1586. Vilniaus dailės akademija kartu su Švietimo ir mokslo ministerija yra atsakinga už Nacionalinės programos „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" 4.1.3. priemonės vykdymą. Parengtas Nacionalinės programos „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" projektas buvo derinamas su suinteresuotomis institucijomis raštu, tame tarpe Vilniaus miesto savivaldybe bei Vilniaus dailės akademija. 5. Dėl vyriausybės nutarimo 2008 m. vasario 6 d. Nr. 150 (kuris įsigaliojo nuo 2008-03-02) dalies II. APLINKOS ANALIZĖ. 5. Kultūros ministerija ir Vilniaus miesto savivaldybė 2006 m. rugsėjo 29 d. įsteigė viešąją įstaigą „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009", kurios tikslas – įgyvendinti programą „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009". Tačiau patvirtintos programos ir numatytų lėšų minėtajam Tarybos sprendimui ir prisiimtiems įsipareigojimams įgyvendinti nėra. KLAUSIMAS: Ar tai pripažinimas, kad iki 2008 vasario 6 dienos nutarimo nebuvo nei programos, nei lėšų jos įgyvendinimui? Kodėl šiame nutarime (aplinkos analizėje) nepaminėtos "Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo" naudotos ir numatytos lėšos ir ar šios numatytos lėšos bus naudojamos toliau? Kokiu teisiniu pagrindu ir kokiems tikslams buvo naudojamos valstybės biudžeto lėšos VEKS programai įgyvendinti, jei iki 2008 m. vasario 6 d. nutarimo nebuvo sudaryta nei VEKS programa, nei buvo skirta lėšų jos įgyvendinimui? ATSAKYMAS: 2007 metais Kultūros ministerija, remdamasi 2003 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 971 "Dėl Lietuvos Tūkstantmečio programos" 3 priede numatyta 2 priemone „Dalyvavimas Europos Sąjungos paramos kultūrai projektuose „Vilnius - Europos kultūros sostinė", vykdydama programą „Tarptautinių ryšių plėtra", numatė priemonę „Vykdyti projekto „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" parengiamuosius darbus". 2007 metais šios priemonės bendra finansuotų projektų suma sudarė 4300 tūkst. litų, 2008 metais šiai priemonei numatyta 21000 tūkst. litų. Kiekvienais metais programinės valstybės biudžeto lėšos pagal galimybę skiriamos tam asignavimų valdytojui, kuris yra atsakingas už programoje numatytos priemonės įgyvendinimą. Kultūros ministerija yra viena iš atsakingų Nacionalinės programos „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" priemonių vykdytojų. Lietuvos Tūkstantmečio programoje numatytos lėšos priemonėje „Dalyvavimui Europos Sąjungos paramos kultūrai projektuose „Vilnius - Europos kultūros sostinė" įskaičiuotos į bendrai šiai Nacionalinei programai „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" įgyvendinti 2008 metais Kultūros ministerijai skirtas valstybės biudžeto lėšas. 6. KLAUSIMAS: Kodėl LR Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 150 „DĖL NACIONALINĖS PROGRAMOS „VILNIUS – EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ 2009“ PATVIRTINIMO” nebuvo pripažintas netekęs galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "DĖL LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2003 m. liepos 18 d. Nr. 971, patvirtintos programos 3 priedo lentelės (NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI KULTŪROS, MENO IR VISUOMENINIAI PROJEKTAI) 2 punktas, kuris skelbė: "Dalyvavimas Europos Sąjungos paramos kultūrai projektuose „Vilnius – Europos kultūros sostinė“, Vykdytojas: Kultūros ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė?, Numatomas lėšų poreikis (tūkst. litų): 24000, pagal metus: 2004 metais – 600, 2005 metais – 1500, 2006 metais – 1000, 2007 metais – 4500, 2008 metais – 5000, 2009 metais – 11400? ATSAKYMAS: 2003 m. rengiant nutarimo projektą „Dėl Lietuvos Tūkstantmečio programos" nebuvo numatytos rinkodaros ir komunikacijos priemonės šiai Lietuvos tūkstantmečio programai įgyvendinti. Tuo tarpu 2007 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų posėdžių salėje įvykusio Lietuvos vardo minėjimo tūkstantmečio valstybinės komisijos, patvirtintos Prezidento 1997 m. gegužės 8 d. dekretu Nr.1293 „Dėl Lietuvos vardo minėjimo tūkstantmečio valstybės komisijos sudarymo" pasitarimo metu buvo pasiūlyta numatyti bendrai vykdomą Nacionalinės programos „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" ir Lietuvos tūkstantmečio programos rinkodaros ir komunikacijos strategiją bei biudžetus. 2007 m. liepos 24 d. įvykusio komisijos Nacionalinės programos „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" įgyvendinimui koordinuoti, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 440 „Dėl komisijos Nacionalinės programos „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" įgyvendinimui koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo", posėdžio metu buvo pritarta Nacionalinės programos „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" rinkodaros ir komunikacijos projektų koncentruotam biudžetui, apimančiam ir vykdančiam Nacionalinės programos „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" ir Lietuvos tūkstantmečio programos rinkodaros ir komunikacijos strategiją Todėl nėra tikslinga naikinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 971 „ Dėl Lietuvos tūkstantmečio programos patvirtinimo" 3 priedo 2 punkto. Be to kiekvienais metais programinės valstybės biudžeto lėšos pagal galimybę skiriamos tam asignavimų valdytojui, kuris yra atsakingas už programoje numatytos priemonės įgyvendinimą. Kultūros ministerija, remdamasi 2003 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 971 "Dėl Lietuvos Tūkstantmečio programos" 3 priede numatyta 2 priemone „Dalyvavimas Europos Sąjungos paramos kultūrai projektuose „Vilnius - Europos kultūros sostinė", vykdydama programą „Tarptautinių ryšių plėtra", numatė priemonę „Vykdyti projekto „Vilnius Europos kultūros sostinė 2009" parengiamuosius darbus". Lietuvos Tūkstantmečio programoje numatytos lėšos priemonėje „Dalyvavimui Europos Sąjungos paramos kultūrai projektuose „Vilnius - Europos kultūros sostinė" kiekvienais metais įskaičiuojamos į Nacionalinei programai „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" įgyvendinti Kultūros ministerijai skirtas valstybės biudžeto lėšas. 7. KLAUSIMAS: Kokios priežastys lėmė, kad taip ilgai buvo atidėliojamas vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 440 įgyvendinimas dėl VEKS programos parengimo (programa turejo buti parengta ir pateikta vyriausybei pagal vyriausybės nutarimą 2006 m. gegužės 9 d. Nr. 440 iki 2006 metų rugpjūčio 1 dienos, pagal vyriausybės nutarimą 2006 m. rugpjūčio 4 d. Nr. 786 iki 2006 metų gruodžio 1 dienos, pagal vyriausybės nutarimą 2007 m. kovo 28 d. Nr. 335 iki 2007 rugsėjo 15 dienos)? ATSAKYMAS: Viešosios įstaigos „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009", kurių steigėjai yra Kultūros ministerija ir Vilniaus miesto savivaldybė, vienas iš pagrindinių tikslų, numatytų šios įstaigos įstatų 9.1 punkte - parengti programos „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" projektą, kuris buvo ir yra vienas iš pagrindinių sudedamųjų Nacionalinės programos „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" projekto dalių. Uždelsus įsteigti šią viešąją įstaigą (įsteigta 2006 m. rugsėjo 28 d.) ir pastarajai vėluojant suformuoti stabilią valdymo struktūrą bei pilnavertiškai pradėti funkcionuoti ir įgyvendinti užsibrėžtus veiklos planus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 440 „Dėl komisijos Nacionalinės programos „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" įgyvendinimui koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" 4 punkte numatytas terminas iki 2006 m. gruodžio I d. tapo akivaizdžiai per trumpas. Taip pat buvo įvertintas ir derinimo su suinteresuotomis institucijomis laikas. Todėl Kultūros ministerija pasiūlė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 440 „Dėt komisijos Nacionalinės programos „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" įgyvendinimui koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" 4 punkte numatytą terminą pratęsti iki 2007 m. rugsėjo 15 d. 8. Vyriausybės 2008 m. vasario 6 dienos nutarimu nr.119, VEKS programos įgyvendinimo stebėseną atliks Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudaryta Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" ir Lietuvos tūkstantmečio programos stebėsenos komisija. KLAUSIMAS: Kokiais kriterijais vadovaujantis stebėsenos komisija vykdys stebėseną? Kokios stebėsenos komisijos galios, kuri savo darbą pradėjo nuo 2008 kovo 2 dienos? ATSAKYMAS: Nacionalinės programos „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" ir Lietuvos tūkstantmečio programos stebėsenos komisija sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 15 punktu ir 27 straipsniu. Vyriausybės komisijų darbo organizavimo tvarką nustato Vyriausybės darbo reglamentas. 9. KLAUSIMAS: Kodėl imtasi tokio ydingo principo, teisininkų manymu, primenančio Sovietų sąjungos metodus, kai "iš viršaus nuleidžiami sprendimai organizuoti šventes apačioms" (kai nuo LR Vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 440 „Dėl komisijos programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ įgyvendinimui koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 53-1940) sudarytos komisijos, vėliau Kultūros ministerijos iki VšĮ „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“, atsakingos už programos suformavimą, taip pat dalyvaujančios įgyvendinant kultūros, meno ir visuomeninius projektus, vykdančios rinkodaros bei komunikacijos veiksmus Lietuvoje ir užsienyje...)? ATSAKYMAS: Nacionalinės programos „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" kultūros, meno ir visuomeninių bei rinkodaros ir komunikacijos projektų pagrindą sudaro nepriklausomų ekspertų darbo grupės, nagrinėjusios ir vertinusios menininkų, kūrybinių institucijų ir piliečių projektų, dalyvavusių skelbtoje akcijoje „Idėjų bankas", kurios tikslas buvo nustatyti visuomenės lūkesčius, susijusius su programa „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009", siūlymai. 10. 2006 m. spalio 17 d. Nr. 1020 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-2008 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo" be kita ko nustatyta: "Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131)6 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria: 2. Įpareigoti: 2.1. ministerijas ir Vyriausybės įstaigas užtikrinti, kad: 2.1.1. į darbo grupes, komisijas ir komitetus, kurie sudaromi įstatymų ir kitų teisės aktų projektams rengti, lėšų, skirtų verslo plėtrai skatinti, naudojimo priežiūrai vykdyti, kitiems aktualiems ūkio ir verslo klausimams nagrinėti ir spręsti, būtų įtraukiami ir atitinkamų asociacijų atstovai". KLAUSIMAS: Ar rengiant Nacionalinę programą „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" buvo įtrauktos atitinkamų kultūros ir meno - muzikos, teatro, šokio, kino, architektūros ir t.t. - asociacijų atstovai. Jei ne - kodėl? ATSAKYMAS: Rengiant Nacionalinę programa „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" buvo vadovaujamasi Strateginio planavimo metodika, patvirtinta 2002 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 827 „Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo.
„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras