2023 m. gruodžio 2 d.

 

Ar OKUPANTAS pasirengęs balsų skaičiavimo aferai?

44
Paskelbta: 2016-10-06 09:04 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | [email protected]
Balsavimo biuletenio pavyzdžio fragmentas.
Balsavimo biuletenio pavyzdžio fragmentas.

Pirmiausia, kas tai yra okupantas šiame tekste? Okupantas tai tas, kas neteisėtai užgrobia valdžią. Gal kas norėtų įrodyti kitaip? Tam teks paneigti tarptautinę teisę, LR Konstituciją ir Konstitucinio Teismo išaiškinimų ir nutarimų tekstus. Galite pastudijuoti „ULTIMATUMAS Semui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“. O užgrobimo metodai šiais „gudriais“ laikais gali būti tikrai ne vien karinėmis priemonėmis, o gali būti „rinkimais“, ekonomiškai, finansiškai arba kombinuotai. Okupacijai gali būti panaudoti kolaborantai, užslaptinti svetimų šalių agentai na ir t.t. Jeigu gerai „sukonstruoti“ rinkimų įstatymai, tai žvejojamos žuvelės „rinkėjai“ patys sulenda į tą bučių. Po to patys save kaltina ir yra kaltinami, kad nemoka žvejoti, kai tuo tarpu yra patys žvejojami. Teisės kelias siauras - nusikaltimų vieškelis platus. Kuriuo keliu žygiuosime? Zenono Vaigausko pacituota lietuvių patarlė sako paprastą dalyką: kieno vežime sėdi, to ir giesmę giedi. Tai jei okupanto vežime sėdi, tai taip ir balsus skaičiuoja?

Taigi nesena Lietuvos nepriklausomybės byla. Vienmandatėse išrinkti asmenys į AT ėmė ir paskelbė Nepriklausomybę. Išsprūdo Lietuva iš to brudo - okupacijos. Nereikia galvoti, kad buvęs okupantas yra koks nors žioplas sutvėrimas ir neužsinorės revanšo, valdyti Lietuvą kitų būdu, parodyti Lietuvai „iš kur kojos dygsta“. Ir suplanavo sėkmingą valdžios užgrobimo diversiją per Seimo rinkimų įstatymą, kurį padarė antikonstituciniu, kad visiems parodyti kieno čia galia. Valdžia Lietuvoje tapo antikonstitucinė, okupantas užgrobė valdžią neteisėtai ir ją išlaiko jau ketvirtį amžiaus. Sėkminga valdžios užgrobimo operacija, svaiginanti sėkmė. Visa tai galima suprasti tik tada, kada 11 kartų paragini Seimą, Vyriausybę, Prezidentę paklusti LR Konstitucijos nuostatoms, kurioms jie prisiekia pradėdami eiti pareigas. O jie tyli, lyg nieko nebūtų įvykę. Jei tai būtų ne okupacinė valdžia, tai jau po pirmo paraginimo 2016.04.13 (žiūr. straipsnį „Eilinį kartą antikonstituciniai rinkimai - valdžia nelegitimi“) būtų kuo skubiausiai Seime pakeistas LR Seimo rinkimų įstatymas taip, kad neprieštarautų Konstitucijai, kurią jie prisiekia vykdyti. Visi tie dalykai jau senai būtų užmiršti. Tai toji 2016.04.13 data tik iš pirmo žvilgsnio atrodo svarbi, o iš tikro Seimas jau iki to laiko ir daug kartų puikiai žinojo, kad Seimo rinkimai yra antikonstituciniai, nes LR Konstitucinis teismas tai aiškiai paskutnį kartą išaiškino savo 2015 m. spalio 20 d. Nr. KT27-N16/2015 nutarime, kuriame su ypatingu kruopštumu atskleidė LR Konstitucijos lygios rinkimų teisės turinį taip „vienas rinkėjas – vienas balsas“. Tai kas analizuoja to nutarimo tekstą, tas aiškiai mato, kad viena lygios rinkimų teisės turinio dalis dėl lygių rinkimų apygardų buvo įgyvendinta per mėnesį, o kita dalis dėl „vienas rinkėjas – vienas balsas“ iš viso buvo nesiruošiama įgyvendinti. O tai ir yra pati svarbiausia LR Konstitucijos lygios rinkimų teisės sudedamoji dalis. Kai tai, kas svarbiausia yra praleidžiama, tai nepasikeičia ir viso Seimo rinkimų įstatymo turinys, tas kas buvo neteisėta ir lieka neteisėta ir pagal tokį antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą išrinkta valžia kaip buvo neteisėta, okupacinė, taip ir liks neteisėta, okupacinė. Tai yra valdžia užgrobiama antikonstitucinio Seimo rinkimų įstatymo pagalba yra okupacinė, neteisėta, nelegitimi, o tie kas padeda tai atlikti ir išlaikyti ją žinodami yra kolaborantai. Kas nori pamankštinti savo vaizduotę, tegu sulygina buvusią neteisėtą sovietinę valdžią su dabartine neteisėta taip pat. Kas vadovauja Seimui, Vyrausybei ir iš kokios kompartinės mokyklos yra JE Prezidentė? Ar taip pat kgb yra slapta organizacija, kaip ir anksčiau? Berods užslaptinta dar 75 metams? Galvokite.

Negalima taip paprastai galvoti, kad okupantas naudodamas „gudrią“ technologiją ėmė ir sugalvojo tik vieną landą, vieną būdą kaip išlaikyti okupacinę valdžią. Todėl įvertindamas okupanto gudrumą leidausi į dar vieną kelionę Seimo rinkimų įstatymo vingiais siekdamas ištirti ar yra įstatyminė landa, galimybė realizuoti senai visiems žinomą ir Josifui Stalinui yra priskiriamą posakį: Nesvarbu kaip kas balsuoja, svarbu kas balsus skaičiuoja. Tai jei čia būtų tik šio vieno Seimo rinkimų įstatymo problema, tai dar dar, tačiau okupantas siekia sau naudos įvairiapusiškai ir daugybė įstatymų ne tik gali turėti, bet ir turi specifines landas okupanto tikslams pasiekti. Reikia būti budriems.

Tyrimo tikslas yra nustatyti, ar Lietuvos rinkėjas, konkrečiai rinkimų apylinkių nariai ir stebėtojai turi galimybę nustatyti Seimo rinkimų rezultatų tikrumą. O tas būtų įmanoma, jeigu visų apylinkių balsų skaičiavimo protokolai būtų publikuoti internete ir būtų prieinami visiems Lietuvos gyventojams. Tai yra atsirastų grįžtamas ryšys tarp to kas skaičiuojama Vyriausioje rinkimų komisijoje ir kokie rinkimų rezultatai buvo gauti konkrečioje rinkimų apylinkėje. Kiekvienas rinkimų apylinkės stebėtojas ir komisijos narys turėtų galimybę sutikrinti rinkimų rezultatus, nes turi teisę pagal Seimo rinkimų įstatymo 79 str. 6 dalies paskutinį sakinį „Protokolų išrašai arba kopijos rinkimų stebėtojams ir rinkimų komisijos nariams pateikiami jų prašymu.“ gauti rinkimų apylinkės balsų skaičiavimo protokolų išrašus arba kopijas. Atsirastų gerokai didesnis pasitikėjimas rinkimų rezultatais.

Šio tyrimo tikslu studijavau LR Seimo rinkimų įstatymo 79 straipsnį „Rinkimų apylinkės balsų skaičiavimo protokolai.“, 82 straipsnį.Balsų skaičiavimas apygardos rinkimų komisijoje.“, 84 straipsnį.Stebėtojų dalyvavimas skaičiuojant balsus ir nustatant rinkimų rezultatus“, 85 straipsnįIšankstinių rinkimų rezultatų skelbimas“, 86 straipsnįSkundai dėl rinkimų komisijų sprendimų, priimtų pasibaigus balsavimui“, 87 straipsnįRinkimų apygardos balsų skaičiavimo protokolai“, 88 straipsnįRinkimų rezultatų nustatymas vienmandatėse rinkimų apygardose“, 89 straipsnįRinkimų rezultatų nustatymas daugiamandatėje rinkimų apygardoje“, 93 straipsnįRinkimų galutinių rezultatų nustatymas ir paskelbimas“ ir 95 straipsnį Paklausimas dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimo“.

Kiekvienas gali pasitikrinti. Nesuradau niekur įstatyminės nuostatos įpareigojančios Vyriausiąją rinkimų komisiją internetu viešai skelbti visų rinkimų apylinkių balsų skaičiavimo protokolus. O tai reiškia, kad iš tikro egzistuoja landa, galimybė manipuliuoti rinkimų rezultatais, t.y. realizuoti tą okupantui naudingą Seimo rinkimų įstatymo savybę „Nesvarbu kaip kas balsuoja, svarbu kas balsus skaičiuoja. Ir kas galėtų paneigti, kad taip ir nedaroma, kai kompiuteriai “užlužta” ar dar kitaip?

Kartu šiuose aukščiau išvardintuose Seimo rinkimų įstatymo straipsniuose aptikau įdomių dalykų. Kaip antai, „protokolų išrašai arba kopijos rinkimų stebėtojams ir rinkimų komisijos nariams pateikiami jų prašymu“. Ne kiekvienas stebėtojas yra drąsus pareikalauti tokio protokolo, todėl įstatyme turėtų būti privalomai, pasirašytinai rinkimų apylinkės balsų skaičiavimo protokolai įteikiami rinkimų stebėtojams ir komisijos nariams. Tai tada nekiltų kažkokių nereikalingų emocijų, kad kažkas kažkuo nepasitiki ir pasirengę tikrinti.

Labai jau įtartinai atrodo tai, kad pagal 85 str. „Išankstinių rinkimų rezultatų skelbimas“ yra uzurpavusi Vyriausioji rinkimų komisija, kai apylinkių rinkimų balsų skaičiavimo protokolai nėra viešai prieinami žiniasklaidai ir visiems rinkimų stebėtojams ir apylinkių komisijų nariams. Tik jų pagalba galima tikėtis, kad rinkimų rezultatų apskaičiavimui yra panaudojami tikri duomenys, nes jie visi gali būti grįžtamo ryšio būdu patikrinti komisijų narių ir stebėtojų. Kol to nėra, tol nėra ir to tikrumo, kad skelbiami rinkimų rezultatai nėra iškreipti.

Gana įdomiai atrodo 86 straipsnioSkundai dėl rinkimų komisijų sprendimų, priimtų pasibaigus balsavimui“ paskutinis sakinys: „Tokiais atvejais Seimas ar Respublikos Prezidentas ne vėliau kaip per 48 valandas kreipiasi į Konstitucinį Teismą su paklausimu dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimo.“ Įdomumas čia atsiranda todėl, kad Seimui ar Respublikos Prezidentui įstatymu yra nurodoma dėl ko jis gali kreiptis į Konstitucinį Teismą su paklausimu, t.y. dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimo“. Tai reiškia, kad Seimui ar Respublikos Prezidentui negalima kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl pačio Seimo rinkimų įstatymo atitikimo LR Konstitucijai. Tai čia vertėtų žvilgtelėti į LR Konstitucijos 106 str. 5 dalį Prašyti Konstitucinio Teismo išvados gali Seimas, o dėl Seimo rinkimų ir tarptautinių sutarčių  ir Respublikos Prezidentas.“. Kaip matome LR Konstitucija neapriboja nei Seimo nei Respublikos Prezidento dėl prašomos išvados turinio, dėl kurio jie gali kreiptis Konstitucinio teismo išvados. Papildomi apribojimai LR prezidentui dėl prašymo Konstitucinio Teismo išvados yra įvesti Seimo rinkimų įstatymo 95 str. Paklausimas dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimo „1. Su paklausimu, ar nebuvo pažeistas Seimo rinkimų įstatymas rengiant ir vykdant rinkimus konkrečioje rinkimų apygardoje, į Konstitucinį Teismą gali kreiptis Lietuvos Respublikos Seimas, taip pat Respublikos Prezidentas ne vėliau kaip per 3 dienas po to, kai oficialiai paskelbiami rinkimų galutiniai rezultatai toje rinkimų apygardoje arba Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl laisvos Seimo nario vietos atsiradimo ar užėmimo.“

Kas leido įstatymų leidėjui Seimui susiaurinti LR Konstitucijos galias suteiktas Respublikos Prezidentui? Tai šioje vietoje vėl papildomai Seimo rinkimų įstatymas prieštarauja LR Konstitucijai. Čia tenka mandagiai priminti, kad JE LR Prezidentė buvo informuota apie LR Seimo rinkimų įstatymo grubų neatitikimą LR Konstitucijai (JE metinis pranešimas yra NUSIKALTIMAS PRIEŠ VALSTYBĘ), tačiau nesiėmė jokių priemonių Konstitucijos pažeidimus operatyviai pašalinti, kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl išvados, tuom ivykdydama nusikaltimą prieš Valstybę. JE Prezidentė Dalia Grybauskaitė neįvykdė savo konstitucinės pareigos, sulaužė savo priesaiką. To viena iš priežasčių, kad vėl einama į antikonstitucinius Seimo rinkimus, vėl valdžia užgrobiama antikonstituciniu būdu ir okupantas kontroliuoja situaciją dėl JE Prezidentės Dalios Grybauskaitės neveiklumo, o tikriau tylaus veikimo prieš Valstybę, būdu.

Pagal 89 str. matome, kad okupacinė valdžia jau taip žemai nuleido rinkėjų aktyvumo kartelę, kad įstatymu įtvirtino tokią nuostatą „1. Daugiamandatėje rinkimų apygardoje rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvavo daugiau kaip vienas ketvirtadalis visų rinkėjų.“. Supranta, kad LR piliečiai oi kaip nemėgsta tų partinių antikonstitucinių sąrašų, o jų rezultatai būtent ir vyrauja Seime jau 24 metus. Taigi niekaip negalima pasakyti, kad antikonstitucinė valdžia nėra gudri, tačiau pagal Konstituciją pasielgti nenori nors tu ką, antivalstybinė veikla į kraują įaugo.

Tą faktą, kad Vyriausioji rinkimų komisija nė nesiruošia skelbti visų rinkimų apylinkių balsų skaičiavimo protokolų įrodo Seimo rinkimų įstatymo 93 str. 2d. paskutinis sakinys: „Rinkimų galutinius rezultatus Vyriausioji rinkimų komisija skelbia savo interneto svetainėje.“

Taigi išvadoje galime teigti, kad okupantas yra pasirengęs balsų skaičiavimo aferai. Ar tai bus daroma ar ne, priklauso nuo aplinkybių. Būtina pareikalauti, kad visų rinkimų apylinkių balsų skaičiavimo protokolai būtų publikuojami viešai Vyriausiosios rinkimų komisijos puslapyje.

Susiję:

Ar antikonstituciniai Seimo rinkimai turi įtakos tam, kad Lietuva yra viena labiausiai atsilikusių Europos šalių?

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
44. Prašalietis
(2016-10-15 10:38:38)
(90.113.225.45) Parašė:

Truputį ne į temą.Lietuva ir užsienis per savaitę.Lietuva.1.Eurokolūkiniame durnių laive prie valdžios lovio kaip trynėsi,keisdami vieni kitus visus"nepriklausomybės"metus,KGB-sąjūdiečaiai perestroijkai ir Gorbačiovui remti ir profesionalūs proamerikiniai komunistai taip jie ir trinsis kol šeimininkas jų nepakeis kitais.Dėdulės Stalino žmonių valdžios"pasirinkimo"galimybės taisyklė:NESVARBU KAS IR KAIP BALSUOJA-SVARBU KAS BALSUS SKAIČIUOJA,durnių laive veikė,veikia ie veiks ateityje.2.Pseudovalstybiniai durnių laivai ir yra kuriami,kad juose būtų nenutrūkstama galimybė"tautos išrinktiesiems"ir jų"politinėms"chebroms vogti,tokiu būdu išsikovojusiems ir mužsitikrinantiems sau besitęsiantį šviesų tautinį rytojų eurokolūkiniame durnių laive.3.Rusija viešai pareiškė,kad JAV valdomo NATO aljanso struktūrų priartinimas prie Rusijos sienų ir patrankėlių,tankelių brazdinimas prijungtose prie NATO pseudovalstybinėse teritorijose"Rusijos atgrasymui,1941m.birželio 22 "efekto" ir rezultato neduos.Tam ir yra dislokuojamos naujausios ginklų sistemos Kaliningrade ir Kryme,kurios apima visą europą su visais tankeliais,raketomis lėktuvėliais ir t.t.Įdomus klausimėlis iškyla:Ar verta Rusijos"atgrąsymui"pradėti susikūrenti visam NATO su visomis šiandieninėmis"vertybėmis",o po to ir vyriausiam broliui JAV su visa savo"pasauline galia'ir"pasauliniu dominavimu".Užsienis.1.JAV prezidento rinkimai parodo,kad valstybių vadovų išminties,proto,išsilavinimo,kokios nors moralės poreikis yra praeitis.Šiandiena,21-ame amžiuje,visuotinio dūro stūmimo vieni kitiems ir sau eroje,valdžiose reikalingi seni,Clinton, Trumpo,Anglijos Boriso Johnson,Holando,Merkel,Lansbergio,Grybauskaitės..tipo idiotai ir demagogai ar jauni"politiniai vunderkindai"kaip tautinis anūkėlis G.Lansbergis.Viso to rezultatai yra šiandiena akivaizdūs,matomi ir suprantami net ir mažaraščiui kaimo bernui.2.Sirija.Jau seniai aišku kas tik vaidina,kad kovoja su teroristais,o iš tikro ruošia ir ginkluoja teroristus Artimuosiuose rytuose ir kokiu tikslu tai daro.3.Saudo Arabija duoda ženklą"pasaulio galiūnei"JAV,kad jei per daug įsijaus dideliu šeimininku,tai El-Riadas,atsisakęs dolerio,gali"užversti"JAV"šiandieninį galiūną"JAV be jokio atominio karo...43. StasysG
(2016-10-13 00:46:48)
(82.140.168.97) Parašė:

Žinome, dar antikos laikais skambėjo frazė: "Jupiteri, tu pyksti? Vadinasi, esi neteisus". tšk.42. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2016-10-13 00:06:21)
(98.212.66.159) Parašė:

to "41. StasysG (2016-10-12 22:28:29) (82.140.168.97)". Bandymas šitą klausimą man įpiršti reiškia, kad Tamsta bandai mane atitraukti nuo pagrindinio klausimo: antikonstitucinių Seimo rinkimų. O tokius bandymus labai lengvai atpažįstu. Mano pasiūlymas, pats tuo klausimu užsiimk, jei tamstai taip svarbu. Garantuoju, man tai nesvarbu, nes yra dar begalės klausimų, kuriems nėra laiko. Taip, kad labai ačiū, manęs nukreipti nuo tikslo NEPAVYKS.:)41. StasysG
(2016-10-12 22:28:29)
(82.140.168.97) Parašė:

Susimauti, gerbiamasis technikos Daktare, galima tada, kai "verčiamas kailis". Už vieną Konstitucijos straipsnį (55 str) ir Seimo rinkimų įstatymo tobulinimą guldoma galva, o kitam Konstitucijos straipsniui (44 str.) ir Visuomenės infromavimo įstatymui rodoma špyga. Nes tai, ką kalba Vikipedija arba lietuvių kalbos specialistai arba net VU komunikatorių išsidirbinėjimai studentams apgauti, automatiškai dar netampa Seimo priimtu norminiu dokumentu, kuriam privalu paklusti visiems. Nepasididžiuokite dar kartą perskaityti šiandien galiojantį Visuomenės informavimo įstatymą ir jame apibrėžtas sąvokas. Jei kas nepatinka, siūlykite Seimui savo pataisas, Jūs jau turite patyrimo. Norėčiau jas matyti.40. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2016-10-12 14:36:11)
(98.212.66.159) Parašė:

to "39. StasysG (2016-10-12 10:45:51) (82.140.168.97". StasiuiG apie žiniasklaidą. Pacituosiu Vikipedija: "Žiniasklaida (terminas pasiūlytas JAV lietuvių [1]; dar vadinama „visuomenės informavimo priemonėmis“) – tai priemonės, skirtos pateikti informaciją plačiam žmonių ratui. Tradiciškai žiniasklaidai priskiriama spauda, radijas, televizija ir internetas. Bendras jų bruožas yra tai, kad naudojantis techninėmis priemonėmis jos pasiekia plačiąją visuomenę. Sąvoka atsirado apie 1920-uosius metus anglosaksų šalyse atsiradus radijui ir masiniams laikraščiams. Lietuviškas pavadinimas „žiniasklaida“ yra palyginti naujas (įvestas apie 1990-uosius), prieš tai šiai sąvokai apibūdinti naudotas „medijos“ terminas." Sėkmės domintis "žiniasklaidos" termino reikšme. Pasidomėkite ką sako lietuvių kalbos specialistai. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto puslapyje taip parašyta: "ŽINIASKLAIDA – [a] organizuotas informacijos skleidimas viešosios informacijos rengėjų ir visuomenės informavimo priemonių sistemoje; [b] viešosios informacijos rengėjai, visuomenės informacijos priemonės ir/arba jų apibrėžta pagal funkcijas visuma (sistema); [c] interneto, radijo, spaudos, televizijos publikacijos (laidos). Vaišnys A. Pagal: Žurnalistikos enciklopedija, 1997. P.584." Taigi man ir toliau nekyla problemų dėl šios sąvokos naudojimo. Kaip čia galima susimauti?39. StasysG
(2016-10-12 10:45:51)
(82.140.168.97) Parašė:

Technikos dr. Jonas Ramanauskas (34) neprisipažįsta susimovęs visiškai su jo ištarta ir paskui kelis kartus pakartota "žiniAsklaida". Pirma, Konstitucijos lietuviškas tekstas yra originalus teisinis dokumentas, ir jokie vertimai iš "kitų kalbų" yra neteisėti. Antra, gerb. daktaras nepasidomėjo, kad Lietuvoje iki dabar veikia vis atnaujinamas didžiulis pradedant 1996 metais Visuomenės informavimo įstatymas, kurio aktualios redakcijos (2016-01-07) 2 skyriaus (Pagrindinės sąvokos) 84 punkte vietoje sąvokos "masinės informacijos priemonės" įvesta lietuviška sąvoka “visuomenės informavimo priemonės”:----- "V I s u o m e n ė s informavimo priemonė–laikraštis, žurnalas, biuletenis ar kitas leidinys, knyga, televizijos programa, radijo programa, kino ar ... priemonė, kuria viešai skleidžiama informacija." Bet tame pagrindinių sąvokų 2 skyriuje ŽINIASKLAIDOS sąvokos paminėjimo ar apibrėžimo net nėra. Suprantama, jei ateityje bus Seimo priimtas galingų suinteresuotų grupių geidžiamas Žiniasklaidos įstatymas, tada kita kalba. Taigi, šiandien privalu sakyti ir rašyti visiems “visuomenės informavimo priemonės”, bet ne žiniasklaida ar žiniasklaidos priemonės.--------PS. O kas yra media (tai daugiskaita) ar medijos sulietuvintai, aš susipažinęs, pradedant MakLuhanu. M. MakLuhanas yra žinomas dėl sukurtų sąvokų, pvz, „Medija yra pranešimas“... Pranešimas? Bet ”Žinia” pagal apibrėžimą taip pat yra tik pranešimas. Bet ne INFORMACIJA…38. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2016-10-10 14:34:24)
(98.212.66.159) Parašė:

to "37. Kordas 34-am (2016-10-10 13:04:28) (5.20.124.180)". Labai efektingai LR Konstitucijos 55str. 1 dalį "sulietuvino" kgb diverstantai, kurie save sau prisipažinę užsislaptino dar 75 metams. Ilgai susiruošė gyventi Lietuvoje, gerą teisinę bazę, Seimo rinkimų įstatymą, turi. Beje pasitikėti "rinkimų" rezultatais nėra nė mažiausio pagrindo. Viskas užslaptinta kietai. Pasitikėjimas atsirastų tik tada, jeigu būtų VRK puslapyje publikuoti visų apie 2000 APYLINKIŲ balsų skaičiavimo protokolai, nes tada būtų galimybė patikrinti elementarius skaičiavimus. Tačiau net antikonstitucinių rinkimų rezultatų BIJO publikuoti. Elementariems skaičiavimams atlikti pasamdyta kažkokia "firma". Kaip galvojate, ar žmonės Lietuvoje sugebėtų susumuoti 2000 skaičiukų?37. Kordas 34-am
(2016-10-10 13:04:28)
(5.20.124.180) Parašė:

Tai "pasamdyti" lietuvių kalbos specialistai "sulietuvino" ir konstitucijos 55str 1 dalį, t.y. nusirašė iš kitų valstybių, įrašė į konstituciją, o rinkimų įstatyme sulietuvino. Ir aš"čia jokios problemos nematau"!!!Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras